ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
فرانسه
1397/08/06یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00152,500,000
2
فرانسه
1397/11/24شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00232,500,000