خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
خصوصی فرانسه
1397/08/27یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:30156,500,000
2
فرانسه خصوصی ویژه شاغلین
1397/09/01پنجشنبه تا ,جمعه تا 156,500,000