خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
خصوصی فرانسه آنلاین
1399/02/31شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
2
فرانسه خصوصی ویژه شاغلین
1397/09/01پنجشنبه تا ,جمعه تا 156,500,000
3
مكالمه زبان فرانسه خصوصی
1399/01/31شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00158,900,000
4
فرانسه خصوصی
1398/10/28شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
5
مکالمه فرانسه
1398/12/10شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
6
اموزش زبان فرانسه
1398/05/18جمعه تا 7,900,000
7
مکالمه فرانسوی
1398/05/14دوشنبه تا 7,900,000
8
مکالمه فرانسه
1398/11/12شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
9
مکالمه فرانسه
1398/07/02دوشنبه تا 7,900,000
10
مکالمه زبان فرانسه
1398/06/28پنجشنبه تا 7,900,000
11
اموزش زبان فرانسه
1398/12/11یکشنبه تا ,سه شنبه تا 158,900,000
12
دوره فشرده مکالمه فرانسه
1399/04/09159,900,000
13
دوره مکالمه فرانسه
1399/04/271510,000,000