خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
روسی خصوصی
1398/12/10شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 1511,000,000
2
مکالمه زبان روسی خصوصی فشرده
1398/12/11یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1511,000,000
3
راه روسیه 1 خصوصی فشرده
1398/04/01شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
4
مکالمه زبان روسی ویژه محیط کار
1398/12/12دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 1511,000,000
5
روسی ویژه شاغلین
1398/11/12یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1511,000,000
6
روسی
1398/01/18یکشنبه تا ,پنجشنبه تا 156,900,000
7
روسی
1398/01/18پنجشنبه 17:00 تا 18:306,900,000
8
روسی
1398/01/24شنبه تا ,دوشنبه تا 158,900,000
9
مکالمه روسی خصوصی
1398/04/02یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
10
مکالمه زبان روسی ویژه محیط کار
1398/12/15پنجشنبه تا ,جمعه تا 1511,000,000
11
مكالمه روسي
1398/05/10پنجشنبه تا 158,900,000
12
مكالمه روسي آنلاین
1399/01/31پنجشنبه تا ,جمعه تا 1511,000,000
13
مكالمه روسي
1398/12/19دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 1511,000,000
14
مكالمه روسي آنلاین
1399/02/31چهارشنبه تا ,شنبه تا ,دوشنبه تا ,یکشنبه تا ,چهارشنبه تا ,پنجشنبه تا ,جمعه تا 011,000,000
15
روسی A1.1
1398/06/06چهارشنبه تا 8,900,000
16
مکالمه روسی
1398/06/07پنجشنبه تا 7,900,000
17
مکالمه روسی خصوصی
1398/06/07پنجشنبه تا 7,900,000
18
مکالمه زبان روسی
1398/06/27چهارشنبه تا 8,900,000
19
مکالمه روسی
1398/06/26سه شنبه تا 8,900,000
20
مکالمه روسی خصوصی
1398/06/31یکشنبه تا 8,900,000
21
دوره فشرده مکالمه روسی- ویژه شاغلین
1399/04/081511,000,000