خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
روسی خصوصی
1397/11/25پنجشنبه تا ,جمعه تا 156,900,000
2
مکالمه زبان روسی خصوصی فشرده
1398/04/11یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
3
راه روسیه 1 خصوصی فشرده
1398/04/01شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
4
مکالمه زبان روسی ویژه محیط کار
1398/04/03یکشنبه تا ,سه شنبه تا 158,900,000
5
روسی
1398/01/18یکشنبه تا ,پنجشنبه تا 156,900,000
6
روسی
1398/01/18پنجشنبه 17:00 تا 18:306,900,000
7
روسی
1398/01/24شنبه تا ,دوشنبه تا 158,900,000
8
مکالمه روسی خصوصی
1398/04/02یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
9
مکالمه زبان روسی ویژه محیط کار
1398/04/05شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000