ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
روسی ترم3
1397/07/29شنبه 18:30 تا 20:30,یکشنبه 18:30 تا 20:30152,990,000
2
ژیلی-بیلی
1397/10/13پنجشنبه 11:00 تا 13:15,جمعه 11:00 تا 13:15232,990,000
3
روسی A1.1
1398/06/28پنجشنبه 11:00 تا 13:00,جمعه 11:00 تا 13:00233,990,000
4
روسی
1398/01/17دوشنبه 16:00 تا 17:302,990,000
5
روسی
1398/01/18شنبه 18:00 تا 19:30,دوشنبه 18:00 تا 19:302,990,000
6
روسی A2.1
1398/04/15دوشنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:30,شنبه 16:00 تا 17:3003,990,000
7
روسی A1.1
1398/04/09پنجشنبه 16:00 تا 17:30,سه شنبه 16:00 تا 17:30,یکشنبه 16:00 تا 17:30233,990,000