مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
راه روسیه 1
1397/10/11سه شنبه 17:30 تا 19:30,پنجشنبه 17:30 تا 19:30232,990,000
2
ژیلی-بیلی
1397/10/13پنجشنبه 11:00 تا 13:15,جمعه 11:00 تا 13:15232,990,000
3
روسی ویژه شاغلین
1397/10/09یکشنبه 18:30 تا 20:30,سه شنبه 18:30 تا 20:30232,990,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
روسی ترم3
1397/07/29شنبه 18:30 تا 20:30,یکشنبه 18:30 تا 20:30152,990,000