مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
روسی ترم3
1397/07/29شنبه 18:30 تا 20:30,یکشنبه 18:30 تا 20:30152,990,000
2
راه روسیه 1
1397/11/03پنجشنبه 16:00 تا 19:00232,990,000
3
روسی
1397/12/05پنجشنبه 17:00 تا 20:00232,990,000
4
راه روسیه 1
1397/10/11سه شنبه 17:30 تا 19:30,پنجشنبه 17:30 تا 19:30232,990,000
5
ژیلی-بیلی
1397/10/13پنجشنبه 11:00 تا 13:15,جمعه 11:00 تا 13:15232,990,000
6
روسی ویژه شاغلین
1397/10/09یکشنبه 18:30 تا 20:30,سه شنبه 18:30 تا 20:30232,990,000
7
روسی ویژه شاغلین
1397/11/18پنجشنبه 16:00 تا 19:00,جمعه تا 232,990,000
8
روسی ویژه شاغلین
1397/12/07سه شنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:00232,990,000
9
A1.1(ترم 1)
1397/11/08دوشنبه 17:30 تا 20:30222,990,000