مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
american english file1
1397/10/08شنبه 18:00 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:00181,800,000
2
american english file starter
1397/10/04یکشنبه 17:30 تا 19:30,سه شنبه 17:30 تا 19:3018170,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
انگلیسی
1397/07/21شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:0012170,000