ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
American English File 3
1398/04/17دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00182,700,000
2
American English File1
1398/04/04سه شنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:00182,300,000
3
American English File Starter
1398/04/08شنبه 14:00 تا 16:00,دوشنبه 14:00 تا 16:00182,100,000
4
American english file3b
1398/04/01شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00182,700,000
5
american english file starter
1398/04/12شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:30182,100,000
6
American English File Starter
1398/04/13پنجشنبه 18:00 تا 20:00,جمعه 10:00 تا 12:00182,100,000
7
American English File starter
1398/04/09یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:30,پنجشنبه 18:00 تا 19:30182,100,000
8
American English File 2b
1398/04/03شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00182,500,000