مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
American English File 3
1398/02/05دوشنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:00182,400,000
2
American English File starter
1398/02/07شنبه 14:00 تا 16:00,سه شنبه 14:00 تا 16:00122,100,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
american english file1
1397/10/08شنبه 18:00 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:00181,800,000
2
american english file starter
1397/10/04یکشنبه 17:30 تا 19:30,سه شنبه 17:30 تا 19:3018170,000