مشاور آماده گفتگو با شما است

آزمون سفارت

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آمادگی آزمون سفارت هلندی
1397/10/01شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 3822,250,000
2
آمادگی آزمون سفارت هلندی
1397/10/06پنجشنبه تا ,جمعه تا 3822,250,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد