مشاور آماده گفتگو با شما است

آزمون سفارت

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
هلندی
1397/11/21یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00234,000,000
2
آمادگی آزمون سفارت هلندی
1397/10/01شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 3822,250,000