آزمون سفارت

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آمادگی آزمون سفارت A1
1398/03/26یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00235,990,000
2
آمادگی آزم سفارت هلندی وخصوصی آنلاین
1399/01/31یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 3830,000,000
3
آمادگی آزمون سفارت هلندی
1398/12/11یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1520,000,000
4
آمادگی آزمون سفارت هلندی
1399/03/31سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1520,000,000
5
آمادگی آزمون سفارت هلند
1399/04/154560,000,000