آزمون سفارت

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
هلندی
1398/01/26شنبه 15:45 تا 17:45,دوشنبه 15:45 تا 17:45234,500,000
2
آمادگی آزمون سفارت هلندی
1398/01/24شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 3830,000,000
3
آمادگی آزمون سفارت هلندی
1398/01/29سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 3830,000,000