خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
هلندی خصوصی
1397/09/06سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
2
آمادگی آزمون سفارت هلندی خصوصی
1398/03/26یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1512,000,000
3
هلندی
1398/01/18یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:30024,750,000