مشاور آماده گفتگو با شما است

خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
هلندی خصوصی
1397/09/06سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
2
هلندی خصوصی
1397/10/02یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
3
هلندی خصوصی فشرده
1397/12/14یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 3824,750,000