مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
چینی
1397/08/29یکشنبه 17:30 تا 19:30,سه شنبه 17:30 تا 19:30153,500,000
2
چینی
1397/09/06یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00223,500,000
3
چینی
1397/10/17شنبه 18:00 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:00232,990,000