مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
چینی
1397/10/10دوشنبه 18:00 تا 20:00,شنبه 18:00 تا 20:00232,990,000
2
چینی
1397/10/05شنبه 18:00 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:00232,990,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد