مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
چینی 2
1398/02/11یکشنبه 16:00 تا 17:30,سه شنبه 16:00 تا 17:30233,990,000
2
چینی 2
1398/02/07شنبه 14:00 تا 15:30,دوشنبه 14:00 تا 15:30233,990,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد