ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
چینی
1398/01/27یکشنبه 17:30 تا 19:30,سه شنبه 17:30 تا 19:30233,990,000
2
چینی
1398/01/18یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:3003,990,000
3
چینی 1
1398/02/01دوشنبه 18:00 تا 19:30,چهارشنبه 18:00 تا 19:30233,990,000
4
چینی 2
1398/02/11یکشنبه 16:00 تا 17:30,سه شنبه 16:00 تا 17:30233,990,000
5
چینی 2
1398/02/07شنبه 14:00 تا 15:30,دوشنبه 14:00 تا 15:30233,990,000
6
چینی
1398/02/18یکشنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:00233,990,000