خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
چینی محاوره ای
1398/01/17یکشنبه 18:00 تا 19:309,900,000
2
چینی محاوره ای
1397/12/14یکشنبه تا ,سه شنبه تا 159,900,000
3
چینی
1398/01/18شنبه 16:00 تا 17:30159,900,000
4
چینی
1397/12/18یکشنبه 16:00 تا 17:30159,900,000
5
چینی
1398/01/18شنبه 15:00 تا 16:30159,900,000
6
چینی 1
1398/01/15159,900,000
7
چینی محاوره ای خصوصی
1398/03/25شنبه تا ,دوشنبه تا 1511,000,000
8
چینی محاوره ای خصوصی
1398/10/14شنبه تا ,دوشنبه تا 1514,000,000