ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ایتالیایی آنلاین
1399/02/31یکشنبه تا 153,990,000
2
ایتالیایی
1398/01/16152,990,000
3
مكالمه ايتاليايي
1398/05/06یکشنبه 10:30 تا 12:00,سه شنبه 10:30 تا 12:00233,900,009
4
مكالمه ايتاليايي
1398/05/03پنجشنبه 18:30 تا 20:00,سه شنبه 18:30 تا 20:00233,900,009
5
مكالمه ايتاليايي
1398/05/12شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30233,900,009
6
مكالمه ايتاليايي
1398/04/23چهارشنبه 10:30 تا 12:00,شنبه 10:30 تا 12:00233,990,000