خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
اسپانیایی
1398/12/12شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
2
مکالمه خصوصی اسپانیایی
1398/12/13یکشنبه تا ,سه شنبه تا 158,900,000
3
اسپانیایی A1
1398/05/09چهارشنبه تا 157,900,000
4
اسپانیایی
1398/12/15پنجشنبه تا ,جمعه تا 158,900,000
5
اسپانیایی مبتدی
1398/12/13سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
6
اسپانیایی
1398/12/12شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
7
مکالمه زبان اسپانیایی
1398/12/11یکشنبه تا ,دوشنبه تا ,سه شنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
8
اسپانیایی مبتدی ویژه کار
1398/12/14چهارشنبه تا ,دوشنبه تا ,سه شنبه تا 158,900,000
9
مکالمه اسپانیایی آنلاین
1399/02/31جمعه تا 158,900,000
10
زبان اسپانیایی آنلاین
1399/02/31چهارشنبه تا 158,900,000
11
مکالمه اسپانیایی
1398/06/12دوشنبه تا 7,900,000
12
دوره فشرده مکالمه اسپانیایی
1399/04/11159,900,000