مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترم مبتدی اسپانیایی
1397/03/20شنبه 17:00 تا 18:30302,500,000
2
اسپانیایی ترم 8
1397/11/18پنجشنبه 11:00 تا 13:00,جمعه 11:00 تا 13:00232,990,000
3
اسپانیایی
1397/11/17شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00232,990,000
4
اسپانیایی
1397/11/13شنبه 18:30 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:30232,990,000
5
اسپانیایی
1397/12/02پنجشنبه 12:00 تا 15:00232,990,000