مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
اسپانیایی
1397/10/08شنبه 18:30 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:30232,990,000
2
اسپانیایی
1397/10/09یکشنبه 19:00 تا 20:30,سه شنبه 19:00 تا 20:30232,990,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترم مبتدی اسپانیایی
1397/03/20شنبه 17:00 تا 18:30302,500,000
2
اسپانیایی ترم 8
1397/06/31152,990,000
3
اسپانیایی
1397/07/28شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30152,990,000