ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترم مبتدی اسپانیایی
1397/03/20شنبه 17:00 تا 18:30302,500,000
2
اسپانیایی ترم 8
1397/11/18پنجشنبه 11:00 تا 13:00,جمعه 11:00 تا 13:00232,990,000
3
اسپانیایی
1397/11/17شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00232,990,000
4
اسپانیایی
1397/11/13شنبه 18:30 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:30232,990,000
5
اسپانیایی
1397/12/02پنجشنبه 12:00 تا 15:00232,990,000
6
اسپانیایی A1
1398/01/17سه شنبه 18:00 تا 20:002,990,000
7
اسپانیایی A1
1398/01/17شنبه 18:00 تا 20:002,990,000
8
اسپانیایی A1
1398/01/17چهارشنبه 18:00 تا 20:0002,990,000
9
اسپانیایی
1398/01/19شنبه 16:00 تا 17:30,دوشنبه 16:00 تا 17:30232,990,000
10
اسپانیایی
1398/01/18یکشنبه 09:00 تا 10:30,سه شنبه 09:00 تا 10:30232,990,000
11
اسپانیایی
1398/01/15232,990,000
12
اسپانیایی
1398/01/18232,990,000
13
اسپانیایی
1398/01/17شنبه 18:00 تا 19:30,دوشنبه 18:00 تا 19:30232,990,000