خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عربی خصوصی
1397/11/27شنبه تا ,چهارشنبه تا 157,900,000
2
عربی خصوصی
1398/02/28شنبه تا ,دوشنبه تا 158,900,000
3
عربی
1398/02/26پنجشنبه تا ,جمعه تا 158,900,000
4
عربی پیشرفته فشرده
1398/03/18شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 159,900,000
5
عربی
1398/01/20شنبه تا ,دوشنبه تا 157,900,000
6
عربی فشرده خصوصی
1398/03/20دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 238,900,000