خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عربی خصوصی
1397/11/27شنبه تا ,چهارشنبه تا 157,900,000
2
عربی
1398/02/26پنجشنبه تا ,جمعه تا 158,900,000
3
عربی
1398/01/20شنبه تا ,دوشنبه تا 157,900,000