ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترمیک عربی
1397/03/20یکشنبه 17:00 تا 18:302,500,000
2
عربی آنلاین
1399/02/31چهارشنبه 17:00 تا 19:00,شنبه 17:00 تا 19:00233,990,000
3
عربی
1398/08/12یکشنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:00233,990,000
4
عربی ویژه شاغلین
1398/08/23پنجشنبه 17:30 تا 19:30,جمعه 11:00 تا 13:00233,990,000
5
عربی فشرده
1398/08/19یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:00233,990,000
6
عربی
1398/08/21سه شنبه 18:00 تا 19:3003,990,000
7
عربی فوق فشرده ترم 1
1398/08/11شنبه 12:00 تا 13:30,دوشنبه 12:00 تا 13:30,چهارشنبه 12:00 تا 13:30233,990,000
8
عربی ترم 3 ویژه شاغلین
1398/08/23پنجشنبه 12:00 تا 14:00,جمعه 12:00 تا 14:00233,990,000
9
عربی ترم 2
1398/08/20دوشنبه 10:00 تا 11:30,چهارشنبه 10:00 تا 11:30233,990,000
10
مکالمه زبان عربی ترم 2
1398/08/21سه شنبه 10:00 تا 11:30,پنجشنبه 10:00 تا 11:30233,990,000
11
مکالمه زبان عربی آنلاین
1399/03/31یکشنبه تا ,سه شنبه تا 233,990,000
12
عربی
1398/01/17شنبه 10:30 تا 12:00,دوشنبه 10:30 تا 12:00232,990,000
13
مكالمه عربي
1398/05/05شنبه 10:30 تا 12:00,دوشنبه 10:30 تا 12:00233,990,000
14
مكالمه عربي
1398/05/08سه شنبه 18:30 تا 20:00,پنجشنبه 18:30 تا 20:00233,990,000
15
مكالمه عربي
1398/05/11جمعه 10:00 تا 13:30233,990,000
16
مكالمه عربي
1398/05/05شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00233,990,000
17
عربی- شعبه تهرانپارس
1399/04/11شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:30224,500,000
18
عربی- شعبه تهرانپارس
1399/04/12یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:30,پنجشنبه 18:00 تا 19:30224,500,000
19
عربی- شعبه تهرانپارس
1399/04/27جمعه 10:00 تا 13:00224,500,000
20
عربی- شعبه تهرانپارس
1399/04/15یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00224,500,000
21
عربی- شعبه تهرانپارس
1399/05/08دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00224,500,000