ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترمیک عربی
1397/03/20یکشنبه 17:00 تا 18:302,500,000
2
عربی
1398/02/15یکشنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:00233,990,000
3
عربی
1398/02/10سه شنبه 18:00 تا 19:3003,990,000
4
عربی ترم 2
1398/02/25دوشنبه 10:00 تا 11:30,چهارشنبه 10:00 تا 11:30233,990,000
5
عربی
1398/01/17شنبه 10:30 تا 12:00,دوشنبه 10:30 تا 12:00232,990,000