مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عربی
1397/10/02یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00232,990,000
2
عربی
1397/10/06یکشنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:00232,990,000
3
عربی ویژه شاغلین
1397/10/13پنجشنبه 17:30 تا 19:30,جمعه 11:00 تا 13:00232,990,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترمیک عربی
1397/03/20یکشنبه 17:00 تا 18:302,500,000