خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ایتالیایی خصوصی آنلاین
1399/01/31چهارشنبه تا ,شنبه تا 158,900,000
2
ایتالیایی خصوصی ویژه شاغلین
1398/12/14شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
3
ایتالیایی
1398/01/25یکشنبه 16:00 تا 17:3007,900,000
4
مکالمه ایتالیایی فشرده
1398/12/13یکشنبه تا ,سه شنبه تا 158,900,000
5
ایتالیایی خصوصی فشرده
1398/12/11سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
6
زبان ایتالیایی خصوصی آنلاین
1399/02/31158,900,000
7
ایتالیایی خصوصی
1398/10/07شنبه تا ,یکشنبه تا ,دوشنبه تا ,سه شنبه تا ,چهارشنبه تا ,پنجشنبه تا ,جمعه تا 158,900,000
8
ایتالیایی
1398/11/27شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
9
ایتالیایی
1398/01/16156,900,000
10
ایتالیایی
1398/01/16156,900,000
11
ایتالیایی
1398/01/16236,900,000
12
مكالمه ايتاليايي
1398/05/05شنبه تا 158,900,000
13
مكالمه ايتاليايي
1398/05/03پنجشنبه تا 158,900,000
14
مكالمه ايتاليايي
1398/05/13یکشنبه تا 158,900,000
15
مكالمه ايتاليايي
1398/05/22سه شنبه تا 8,900,000
16
مکالمه ایتالیایی
1397/06/11یکشنبه تا 8,900,000
17
دوره مکالمه فشرده ایتالیایی
1399/04/09159,900,000
18
دوره مکالمه ایتالیایی ویژه مهاجرت
1399/05/081510,000,000