مشاور آماده گفتگو با شما است

خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ایتالیایی خصوصی
1397/11/27چهارشنبه تا ,شنبه تا 156,900,000
2
ایتالیایی خصوصی ویژه شاغلین
1397/11/25پنجشنبه تا ,جمعه تا 156,900,000
3
ایتالیایی
1398/01/16156,900,000