مشاور آماده گفتگو با شما است

خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آلمانی B2.1 خصوصی
1397/12/16پنجشنبه تا ,جمعه تا 1513,000,000
2
آلمانی
1397/10/29شنبه تا ,یکشنبه تا ,دوشنبه تا 156,500,000
3
آمادگی آزمون
1397/12/15چهارشنبه تا ,پنجشنبه تا ,جمعه تا 151,200,000
4
آمادگی آزمون A2
1397/12/14یکشنبه تا ,سه شنبه تا 151,200,000