مشاور آماده گفتگو با شما است

خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آلمانی
1397/12/06شنبه تا ,دوشنبه تا 156,900,000
2
آلمانی A1.2خصوصی
1397/12/05یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 156,900,000
3
آلمانی A1.1خصوصی
1397/12/07سه شنبه تا ,پنجشنبه تا ,یکشنبه تا 156,900,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آلمانی A1.1خصوصی فشرده
1397/10/29شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 156,500,000
2
آلمانی A1.1خصوصی
1397/10/16یکشنبه 10:00 تا 11:30,سه شنبه 10:00 تا 11:30,پنجشنبه 10:00 تا 11:30156,500,000
3
آلمانی
1397/10/29شنبه تا ,یکشنبه تا ,دوشنبه تا 156,500,000
4
زبان آلمانی ویژه آزمون خصوصی
1397/10/15شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 156,500,000