مشاور آماده گفتگو با شما است

خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
زبان آلمانی ویژه آزمون خصوصی
1397/10/01شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 156,500,000
2
آلمانی A1.2خصوصی
1397/10/02یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 156,500,000
3
آلمانی ویژه آزمون A1.2
1397/10/06پنجشنبه تا ,جمعه تا 156,500,000
4
آلمانی A1.1خصوصی
1397/10/04سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 156,500,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آلمانی A1.1خصوصی فشرده
1397/09/03شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 156,500,000