خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آلمانی A1.1خصوصی فشرده
1398/07/01شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
2
آلمانی A1.1خصوصی فشرده
1398/06/31یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
3
آلمانی A1.2خصوصی
1398/06/26پنجشنبه تا 158,900,000
4
آلمانی B1.2خصوصی
1398/07/04پنجشنبه تا ,جمعه تا 159,900,000
5
آلمانی B2.1 خصوصی
1398/06/30شنبه تا ,چهارشنبه تا 1515,000,000
6
آلمانی A1.1
1398/07/08شنبه تا ,دوشنبه تا 158,900,000
7
آلمانی A1.1خصوصی فشرده
1398/03/30یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 157,900,000
8
آلمانی A1.1 خصوصی
1398/06/25دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
9
آلمانی A2.2
1398/03/20دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
10
آلمانی A2.2
1398/01/16پنجشنبه تا ,جمعه تا 157,900,000
11
آلمانی B1.1
1398/07/09پنجشنبه تا ,سه شنبه تا 159,900,000
12
آمادگی آزمون
1397/12/15چهارشنبه تا ,پنجشنبه تا ,جمعه تا 151,200,000
13
آمادگی آزمون A2
1397/12/14یکشنبه تا ,سه شنبه تا 151,200,000