خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
سوئدی خصوصی
1398/12/11یکشنبه تا ,سه شنبه تا 1520,000,000
2
سوئدی ویژه کادر درمان
1398/12/10شنبه تا ,دوشنبه تا 1520,000,000
3
سوئدی پیشرفته خصوصی آنلاین
1399/02/31پنجشنبه تا ,جمعه تا 1520,000,000