ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آلمانی B1.2
1398/04/06یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:00,پنجشنبه 16:00 تا 19:00456,990,000
2
آلمانی ویژه شاغلین
1398/04/13پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 12:00 تا 15:00455,990,000
3
آلمانی A1.1 فوق فشرده
1398/04/12شنبه 09:00 تا 12:00,دوشنبه 09:00 تا 12:00,چهارشنبه 09:00 تا 12:00455,990,000
4
آلمانی A1.1
1398/04/04سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
5
آلمانی A1.1
1398/04/09یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
6
آلمانی ویژه شاغلین B1.1
1398/04/13پنجشنبه 12:00 تا 15:00,جمعه 12:00 تا 15:00456,990,000
7
آلمانی A1.1
1398/04/08شنبه 08:00 تا 11:00,دوشنبه 08:00 تا 11:00,چهارشنبه 08:00 تا 11:00455,990,000
8
آلمانیA2.1 فشرده
1398/04/18یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:00,پنجشنبه 16:00 تا 19:00454,990,000
9
آلمانی A2.2 ویژه شاغلین
1398/04/20جمعه 12:00 تا 15:00,پنجشنبه 12:00 تا 15:00454,990,000
10
آلمانی A1.2
1398/04/18سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آلمانی فوق فشرده+
1398/01/24شنبه 12:00 تا 15:00455,990,000
2
ترمیک آلمانی
1397/07/24یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00154,990,000
3
آلمانی
1397/06/22پنجشنبه تا ,جمعه تا 154,990,000
4
آلمانی
1392/11/04جمعه 11:00 تا 14:00,پنجشنبه 11:00 تا 14:00454,990,000
5
آلمانی
1397/09/10شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00454,990,000
6
آلمانی ویژه شاغلین
1398/04/13پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 12:00 تا 15:00455,990,000
7
آلمانی
1398/01/24یکشنبه 08:30 تا 11:30,سه شنبه 08:30 تا 11:30455,990,000
8
آلمانیA2.1 فشرده
1398/04/18یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:00,پنجشنبه 16:00 تا 19:00454,990,000
9
آلمانی B1.1
1398/02/22یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:00,پنجشنبه 16:00 تا 19:00459,900,000
10
آلمانی A1.1
1398/02/19پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 12:00 تا 15:00455,990,000