ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
زبان المانی A1.2
1398/11/19شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00456,600,000
2
زبان آلمانی A1.1
1398/11/12شنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00456,600,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آلمانی A1.2
1398/07/04پنجشنبه 11:00 تا 14:00,جمعه 11:00 تا 14:00455,990,000
2
آلمانی A1.2
1398/03/20شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00455,990,000
3
آلمانی فوق فشرده A1.1
1398/04/29شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
4
آلمانی A1.1
1398/05/01یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
5
آلمانی A1.1
1398/04/22شنبه 08:00 تا 11:00,دوشنبه 08:00 تا 11:00,چهارشنبه 08:00 تا 11:00455,990,000
6
آلمانی
1398/01/24یکشنبه 08:30 تا 11:30,سه شنبه 08:30 تا 11:30455,990,000
7
آلمانیA2.2 ویژه شاغلین
1398/07/04پنجشنبه 12:00 تا 15:00,جمعه 12:00 تا 15:00456,500,000
8
آلمانی A2.2 ویژه شاغلین
1398/04/20جمعه 12:00 تا 15:00,پنجشنبه 12:00 تا 15:00455,990,000
9
آلمانی B1.1
1398/02/22یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:00,پنجشنبه 16:00 تا 19:00459,900,000
10
آلمانی A1.2
1398/04/18سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
11
آلمانی A1.1
1398/02/19پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 12:00 تا 15:00455,990,000
12
Freie Diskusion
1398/04/17شنبه 18:00 تا 19:30,دوشنبه 18:00 تا 19:30153,000,000
13
آلمانی A1.1
1398/04/16یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
14
آلمانی ترمیکA1.1
1398/08/04455,990,000
15
مکالمه ی آلمانی
1398/08/17453,000,000