مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آلمانی
1397/12/07سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00454,990,000
2
آلمانی ویژه شاغلین
1397/12/09جمعه 12:00 تا 15:00,پنجشنبه 12:00 تا 15:00454,990,000
3
آلمانی B1.1
1397/12/09پنجشنبه 12:00 تا 15:00,جمعه 12:00 تا 15:00455,500,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترم اول آلمانی
1396/11/20شنبه 12:00 تا 15:0018399,000
2
ترمیک آلمانی
1397/07/24یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00154,990,000
3
آلمانی
1397/07/08یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:00,پنجشنبه 09:00 تا 12:00154,990,000
4
آلمانی
1397/06/22پنجشنبه تا ,جمعه تا 154,990,000
5
آلمانی
1397/09/10شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00454,990,000
6
آلمانی ویژه شاغلین
1397/10/06پنجشنبه 12:00 تا 15:00,جمعه 12:00 تا 15:00454,990,000