مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترمیک آلمانی
1397/07/24یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00154,990,000
2
آلمانی
1397/06/22پنجشنبه تا ,جمعه تا 154,990,000
3
آلمانی
1397/11/24شنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00454,990,000
4
آلمانی
1392/11/04جمعه 11:00 تا 14:00,پنجشنبه 11:00 تا 14:00454,990,000
5
آلمانی
1397/09/10شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00454,990,000
6
آلمانی ویژه شاغلین
1397/11/23سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00454,990,000
7
آلمانی فوق فشرده
1397/11/24شنبه 09:00 تا 12:00,دوشنبه 09:00 تا 12:00,چهارشنبه 09:00 تا 12:00454,990,000
8
آلمانی
1397/12/07سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
9
آلمانی
1397/11/27شنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
10
آلمانی ویژه شاغلین
1398/01/26شنبه 08:00 تا 11:00,دوشنبه 08:00 تا 11:00,چهارشنبه 08:00 تا 11:00455,990,000
11
آلمانیA2.1 فشرده
1397/11/30یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:00,پنجشنبه 16:00 تا 19:00454,990,000
12
آلمانی B1.1
1397/12/09پنجشنبه 12:00 تا 15:00,جمعه 12:00 تا 15:00455,500,000
13
آلمانی A1.1
1397/12/14سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00454,990,000