خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
پرتقالی
1398/12/01پنجشنبه تا ,جمعه تا 1520,000,000
2
پرتغالی
1398/12/011520,000,000
3
زبان پرتغالی آنلاین
1399/02/31دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 1520,000,000
4
مکالمه زبان پرتغالی آنلاین
1399/01/31یکشنبه تا ,سه شنبه تا 1520,000,000