خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
زبان کره ای خصوصی آنلاین
1399/02/31چهارشنبه تا ,پنجشنبه تا 1514,000,000
2
کره ای خصوصی آنلاین
1399/02/31پنجشنبه تا ,جمعه تا 1514,000,000