مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی
1398/02/08یکشنبه 18:30 تا 20:30,سه شنبه 18:30 تا 20:30252,990,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی
1397/10/24شنبه 17:30 تا 19:45,دوشنبه 17:30 تا 19:45252,490,000
2
ترکی استانبولی
1397/11/26جمعه 12:00 تا 15:00252,490,000
3
ترکی استانبولی
1397/12/12یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00252,490,000
4
ترکی استانبولی
1397/12/10جمعه 10:00 تا 13:00252,490,000
5
ترکی استانبولی
1397/12/04شنبه 18:00 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:00252,490,000
6
ترکی استانبولی
1397/11/13شنبه 18:00 تا 20:15,دوشنبه 18:00 تا 20:15252,490,000
7
ترکی استانبولی ویژه شاغلین
1397/10/06پنجشنبه 11:00 تا 13:15,جمعه 11:00 تا 13:15252,490,000
8
ترکی استانبولی اخر هفته
1397/10/07جمعه 11:00 تا 14:00252,490,000
9
ترکی استانبولی ویژه خانه دار
1397/10/02یکشنبه 14:00 تا 16:15,سه شنبه 14:00 تا 16:15252,490,000
10
ترکی استانبولی
1397/10/23یکشنبه 18:30 تا 20:30,سه شنبه 18:30 تا 20:30252,490,000
11
ترکی استانبولی ویژه شاغلین
1397/11/26جمعه 10:30 تا 13:30252,490,000