ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی ترم 1
1398/11/17سه شنبه تا 253,500,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی
1397/12/12یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00252,490,000
2
ترکی استانبولی
1397/12/10جمعه 10:00 تا 13:00252,490,000
3
ترکی استانبولی
1397/12/04شنبه 18:00 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:00252,490,000
4
ترکی استانبولی
1397/11/13شنبه 18:00 تا 20:15,دوشنبه 18:00 تا 20:15252,490,000
5
ترکی استانبولی ویژه شاغلین
1397/10/06پنجشنبه 11:00 تا 13:15,جمعه 11:00 تا 13:15252,490,000
6
ترکی استانبولی اخر هفته
1397/10/07جمعه 11:00 تا 14:00252,490,000
7
ترکی استانبولی ویژه خانه دار
1397/10/02یکشنبه 14:00 تا 16:15,سه شنبه 14:00 تا 16:15252,490,000
8
ترکی استانبولی
1397/10/23یکشنبه 18:30 تا 20:30,سه شنبه 18:30 تا 20:30252,490,000
9
ترکی استانبولی
1398/01/31شنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:00252,990,000
10
ترکی استانبولی B1
1398/05/03پنجشنبه 13:30 تا 16:30252,990,000
11
ترکی استانبولی
1398/05/03پنجشنبه 13:30 تا 16:30232,990,000
12
تركي استانبولي
1398/04/16جمعه 10:30 تا 13:30252,990,000