مشاور آماده گفتگو با شما است

ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی
1397/09/27یکشنبه 18:00 تا 20:15,سه شنبه 18:00 تا 20:15172,490,000
2
ترکی استانبولی
1397/10/08شنبه 18:00 تا 20:15,دوشنبه 18:00 تا 20:15252,490,000
3
ترکی استانبولی ویژه شاغلین
1397/10/06پنجشنبه 11:00 تا 13:15,جمعه 11:00 تا 13:15252,490,000
4
ترکی استانبولی اخر هفته
1397/10/07جمعه 11:00 تا 14:00252,490,000
5
ترکی استانبولی ویژه خانه دار
1397/10/02یکشنبه 14:00 تا 16:15,سه شنبه 14:00 تا 16:15252,490,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی
1397/08/06172,490,000
2
ترکی استانبولی
1397/06/15سه شنبه 15:00 تا 18:00172,490,000
3
ترکی استانبولی
1397/07/07شنبه 11:00 تا 13:15,دوشنبه 11:00 تا 13:15172,490,000