ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی A2.1
1398/04/09یکشنبه 18:30 تا 20:30,سه شنبه 18:30 تا 20:30252,990,000
2
ترکی استانبولی
1398/04/13پنجشنبه 09:00 تا 12:00,جمعه 09:00 تا 12:00252,990,000
3
ترکی استانبولی شاغلین
1398/04/13پنجشنبه 10:30 تا 12:00,جمعه 10:30 تا 12:00252,990,000
4
ترکی استانبولی
1398/04/07جمعه 10:30 تا 13:30252,990,000
5
ترکی استانبولی A2.1
1398/04/15شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:30252,990,000
6
ترکی استانبولی A2.1
1398/04/07جمعه 10:00 تا 13:00252,990,000
7
ترکی استانبولی
1398/04/04یکشنبه 14:00 تا 16:00,سه شنبه 14:00 تا 16:00232,990,000
8
ترکی استانبولی B1
1398/04/06پنجشنبه 13:30 تا 16:30252,990,000
9
ترکی استانبولی فشرده+
1398/04/04یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:00252,990,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی
1397/12/12یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00252,490,000
2
ترکی استانبولی
1397/12/10جمعه 10:00 تا 13:00252,490,000
3
ترکی استانبولی
1397/12/04شنبه 18:00 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:00252,490,000
4
ترکی استانبولی
1397/11/13شنبه 18:00 تا 20:15,دوشنبه 18:00 تا 20:15252,490,000
5
ترکی استانبولی ویژه شاغلین
1397/10/06پنجشنبه 11:00 تا 13:15,جمعه 11:00 تا 13:15252,490,000
6
ترکی استانبولی اخر هفته
1397/10/07جمعه 11:00 تا 14:00252,490,000
7
ترکی استانبولی ویژه خانه دار
1397/10/02یکشنبه 14:00 تا 16:15,سه شنبه 14:00 تا 16:15252,490,000
8
ترکی استانبولی
1397/10/23یکشنبه 18:30 تا 20:30,سه شنبه 18:30 تا 20:30252,490,000
9
ترکی استانبولی
1398/01/31شنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:00252,990,000
10
ترکی استانبولی
1398/01/17چهارشنبه 18:00 تا 19:302,490,000