مشاور آماده گفتگو با شما است

خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی
1397/12/09پنجشنبه 18:00 تا 20:00,جمعه 18:00 تا 20:00156,900,000
2
ترکی استانبولی خصوصی
1397/12/06شنبه تا ,دوشنبه تا 156,900,000
3
ترکی استانبولی خصوصی
1397/12/05یکشنبه تا ,سه شنبه تا 156,900,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی خصوصی ویژه شاغلین
1397/10/27پنجشنبه 11:00 تا 14:00,جمعه 11:00 تا 14:00156,900,000
2
ترکی خصوصی فشرده
1397/10/15شنبه 18:00 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:00156,900,000
3
ترکی استانبولی خصوصی
1397/10/18سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 156,900,000
4
ترکی استانبولی خصوصی
1397/09/02106,500,000