خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی خصوصی
1398/04/06پنجشنبه تا ,جمعه تا 157,900,000
2
ترکی استانبولی خصوصی
1398/04/11یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 157,900,000
3
ترکی استانبولی خصوصی
1398/04/08شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 157,900,000
4
ترکی استانبولی خصوصی
1398/04/09یکشنبه تا ,سه شنبه تا 157,900,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی خصوصی
1398/04/01شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 157,900,000
2
ترکی استانبولی
1398/01/18دوشنبه 16:00 تا 17:30157,500,000