مشاور آماده گفتگو با شما است

خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی خصوصی
1397/10/01شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 15650,000
2
ترکی استانبولی خصوصی
1397/10/02یکشنبه تا ,سه شنبه تا 15650,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی خصوصی ویژه شاغلین
1397/08/24پنجشنبه 18:00 تا 20:00,جمعه 18:00 تا 20:00156,500,000
2
ترکی استانبولی خصوصی
1397/08/28شنبه تا ,دوشنبه تا 156,500,000