خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترکی استانبولی خصوصی
1398/10/12پنجشنبه تا ,جمعه تا 158,900,000
2
مکالمه ترکی خصوصی
1398/04/01شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 157,900,000
3
ترکی استانبولی خصوصی
1398/04/29شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 157,900,000
4
ترکی استانبولی خصوصی
1398/04/30یکشنبه تا ,سه شنبه تا 157,900,000
5
ترکی استانبولی
1398/01/18دوشنبه 16:00 تا 17:30157,500,000