استاد سلطانی


استاد سلطانی مدرس زبان روسی

20 خرداد , 1398
استاد جعفر پناه


استاد جعفرپناه مدرس زبان چینی

18 خرداد , 1398
استاد دهقانی


استاد دهقانی مدرس زبان آلمانی

21 ارديبهشت , 1398
استاد گمار


استاد گمار مدرس زبان انگلیسی

12 ارديبهشت , 1398
استاد کثیر


استاد کثیر مدرس زبان عربی

21 بهمن , 1397
استاد فاضلی


استاد فاضلی مدرس زبان ترکی

18 بهمن , 1397
استاد صداقت نیا


استاد صداقت نیا مدرس زبان آلمانی

18 بهمن , 1397
استاد منتظری


استاد منتظری مدرس آلمانی

10 دی , 1397
استاد نوریه


آقای نوریه مدرس زبان ایتالیایی

19 آذر , 1397
استاد مردانی


آقای مردانی مدرس زبان روسی

19 آذر , 1397
استاد عماری


آقای عماری مدرس زبان ترکی استانبولی

18 آذر , 1397
استاد جعفری


استاد جعفری مدرس زبان چینی

29 خرداد , 1397
استاد باربد


استاد باربد مدرس زبان آلمانی

18 خرداد , 1398
استاد حبیب پور


استاد حبیب پور مدرس زبان انگلیسی

2 خرداد , 1398
استاد مساوات


استاد مساوات مدرس زبان ترکی استانبولی

19 ارديبهشت , 1398
استاد جوابچی


استاد جورابچی مدرس زبان ترکی استانبولی

26 فروردين , 1398
استاد فراهانی


استاد فراهانی مدرس زبان فرانسه

21 بهمن , 1397
استاد شادی


استاد شادی مدرس زبان انگلیسی

18 بهمن , 1397
استاد ابوذری


استاد ابوذری مدرس زبان هلندی

17 بهمن , 1397
استاد موسویان


استاد موسویان مدرس زبان روسی

19 آذر , 1397
استاد بهتویی


استاد بهتویی مدرس زبان چینی

19 آذر , 1397
استاد خبیری


استاد خبیری مدرس زبان آلمانی

19 آذر , 1397
استاد صادقی


استاد صادقی بحر مدرس زبان اسپانیایی

29 خرداد , 1397
استاد جنانی


رزومه و سوابق کاری

29 خرداد , 1397