مشاور آماده گفتگو با شما است

چارت سازمانی

staticimg

این نمودار سلسله مراتب موسسه و جایگاه‌های شغلی موجود در موسسه زبان کارینو را مشخص می‌کند. همچنین به صورت
ساده ارتباط طولی و عرضی میان جایگاه‌های کاری و شغلی
رانشان می دهد.