خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
فرانسه خصوصی ویژه شاغلین
1397-09-01پنجشنبه تا ,جمعه تا 156,500,000
2
خصوصی فرانسه آنلاین
1399-02-31شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
3
مكالمه زبان فرانسه خصوصی
1399-01-31شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00158,900,000
4
فرانسه خصوصی
1398-10-28شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
5
مکالمه فرانسه
1398-12-10شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
6
اموزش زبان فرانسه
1398-05-18جمعه تا 7,900,000
7
مکالمه فرانسوی
1398-05-14دوشنبه تا 7,900,000
8
مکالمه فرانسه
1398-11-12شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
9
مکالمه فرانسه
1398-07-02دوشنبه تا 7,900,000
10
مکالمه زبان فرانسه
1398-06-28پنجشنبه تا 7,900,000
11
اموزش زبان فرانسه
1398-12-11یکشنبه تا ,سه شنبه تا 158,900,000
12
دوره فشرده مکالمه فرانسه
1399-04-09159,900,000
13
دوره مکالمه فرانسه
1399-04-271510,000,000