خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
روسی خصوصی
1398-12-10شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 1511,000,000
2
مکالمه زبان روسی خصوصی فشرده
1398-12-11یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1511,000,000
3
راه روسیه 1 خصوصی فشرده
1398-04-01شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
4
مکالمه زبان روسی ویژه محیط کار
1398-12-12دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 1511,000,000
5
روسی ویژه شاغلین
1398-11-12یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1511,000,000
6
مکالمه زبان روسی ویژه محیط کار
1398-12-15پنجشنبه تا ,جمعه تا 1511,000,000
7
مكالمه روسي آنلاین
1399-01-31پنجشنبه تا ,جمعه تا 1511,000,000
8
مكالمه روسي
1398-12-19دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 1511,000,000
9
مكالمه روسي آنلاین
1399-02-31چهارشنبه تا ,شنبه تا ,دوشنبه تا ,یکشنبه تا ,چهارشنبه تا ,پنجشنبه تا ,جمعه تا 011,000,000
10
روسی A1.1
1398-06-06چهارشنبه تا 8,900,000
11
مکالمه روسی
1398-06-07پنجشنبه تا 7,900,000
12
مکالمه روسی خصوصی
1398-06-07پنجشنبه تا 7,900,000
13
مکالمه زبان روسی
1398-06-27چهارشنبه تا 8,900,000
14
مکالمه روسی
1398-06-26سه شنبه تا 8,900,000
15
دوره فشرده مکالمه روسی- ویژه شاغلین
1399-04-081511,000,000
16
کلاس خوصی روسی
1400-06-010140,000
17
روسی
1398-01-18یکشنبه تا ,پنجشنبه تا 156,900,000
18
روسی
1398-01-18پنجشنبه 17:00 تا 18:306,900,000
19
روسی
1398-01-24شنبه تا ,دوشنبه تا 158,900,000
20
مکالمه روسی خصوصی
1398-04-02یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
21
مكالمه روسي
1398-05-10پنجشنبه تا 158,900,000
22
مکالمه روسی خصوصی
1398-06-31یکشنبه تا 8,900,000