آزمون سفارت

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آمادگی آزمون سفارت A1
1398-03-26یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00235,990,000
2
آمادگی آزم سفارت هلندی وخصوصی آنلاین
1399-01-31یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 3830,000,000
3
آمادگی آزمون سفارت هلندی
1398-12-11یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1520,000,000
4
آمادگی آزمون سفارت هلندی
1399-03-31سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1520,000,000
5
آمادگی آزمون سفارت هلند
1399-04-154560,000,000