خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
هلندی خصوصی
1397-09-06سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
2
هلندی
1398-11-12یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1520,000,000
3
آمادگی آزمون سفارت هلندی خصوصی
1398-12-16پنجشنبه تا ,جمعه تا 1520,000,000
4
هلندی خصوصی فشرده آنلاین
1399-02-31یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 3820,000,000
5
َA1 هلندی خصوصی ویژه سفارت
1398-10-07شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 3840,000,000
6
هلندی
1398-01-18یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:30024,750,000
7
مكالمه هلندي
1398-05-10پنجشنبه تا 24,750,000
8
مكالمه هلندي
1398-05-15سه شنبه تا 24,750,000
9
ازمون پیوست به همسر
1398-06-13چهارشنبه تا 24,750,000