خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
چینی محاوره ای
1398-01-17یکشنبه 18:00 تا 19:309,900,000
2
چینی محاوره ای
1397-12-14یکشنبه تا ,سه شنبه تا 159,900,000
3
چینی
1398-01-18شنبه 16:00 تا 17:30159,900,000
4
چینی ویژه شاغلین
1398-12-09پنجشنبه تا ,جمعه تا 1514,000,000
5
چینی مبتدی
1398-12-13یکشنبه تا ,سه شنبه تا 159,900,000
6
چینی مبتدی
1398-01-15سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1514,000,000
7
چینی محاوره ای خصوصی
1398-08-23پنجشنبه تا ,جمعه تا 1512,000,000
8
مکالمه فشرده چینی ویژه کار
1398-12-12شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 1516,000,000
9
چینی محاوره ای خصوصی فشرده
1398-12-11شنبه تا ,یکشنبه تا ,دوشنبه تا ,سه شنبه تا 1514,000,000
10
چینی محاوره ای خصوصی
1398-12-10شنبه تا ,دوشنبه تا 1514,000,000
11
چینی 1
1398-10-01شنبه 18:00 تا 19:30,شنبه 18:00 تا 19:301514,000,000
12
مكالمه چيني آنلاین
1399-02-31شنبه تا 151,400,000
13
مكالمه چيني آنلاین
1399-02-31پنجشنبه تا 1514,000,000
14
مكالمه چيني
1398-05-13یکشنبه تا 151,200,000
15
مكالمه چيني ويژه شاغلين
1398-05-18جمعه تا 1,200,000
16
مکالمه چینی
1398-06-28پنجشنبه تا 12,000,000
17
چینی محاوره ای خصوصی
1398-10-14شنبه تا ,دوشنبه تا 1514,000,000
18
چینی محاوره ای خصوصی
1398-10-06شنبه تا ,چهارشنبه تا 1514,000,000
19
چینی
1398-10-06یکشنبه تا ,سه شنبه تا 1514,000,000
20
مکالمه فشرده چینی ویژه کار
1399-04-071514,000,000
21
چینی محاوره ای
1399-05-151514,000,000