ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ایتالیایی
1398-01-16152,990,000
2
ایتالیایی آنلاین
1399-02-31یکشنبه تا 153,990,000
3
مكالمه ايتاليايي
1398-05-06یکشنبه 10:30 تا 12:00,سه شنبه 10:30 تا 12:00233,900,009
4
مكالمه ايتاليايي
1398-05-03پنجشنبه 18:30 تا 20:00,سه شنبه 18:30 تا 20:00233,900,009
5
مكالمه ايتاليايي
1398-05-12شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30233,900,009
6
مكالمه ايتاليايي
1398-04-23چهارشنبه 10:30 تا 12:00,شنبه 10:30 تا 12:00233,990,000
7
اموزش زبان ایتالیایی
1400-06-010499,000