خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
اسپانیایی
1398-12-12شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
2
مکالمه خصوصی اسپانیایی
1398-12-13یکشنبه تا ,سه شنبه تا 158,900,000
3
اسپانیایی A1
1398-05-09چهارشنبه تا 157,900,000
4
اسپانیایی
1398-12-15پنجشنبه تا ,جمعه تا 158,900,000
5
اسپانیایی مبتدی
1398-12-13سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
6
اسپانیایی
1398-12-12شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
7
مکالمه زبان اسپانیایی
1398-12-11یکشنبه تا ,دوشنبه تا ,سه شنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
8
اسپانیایی مبتدی ویژه کار
1398-12-14چهارشنبه تا ,دوشنبه تا ,سه شنبه تا 158,900,000
9
مکالمه اسپانیایی آنلاین
1399-02-31جمعه تا 158,900,000
10
زبان اسپانیایی آنلاین
1399-02-31چهارشنبه تا 158,900,000
11
مکالمه اسپانیایی
1398-06-12دوشنبه تا 7,900,000
12
دوره فشرده مکالمه اسپانیایی
1399-04-11159,900,000