خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عربی خصوصی
1398-12-10شنبه تا ,چهارشنبه تا 1512,000,000
2
عربی خصوصی
1398-12-15پنجشنبه تا ,جمعه تا 1512,000,000
3
عربی
1398-12-11یکشنبه تا ,سه شنبه تا 1512,000,000
4
عربی پیشرفته فشرده
1398-12-15پنجشنبه تا ,جمعه تا 1512,000,000
5
عربی
1398-12-13یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1512,000,000
6
عربی فشرده خصوصی
1398-12-13سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 1512,000,000
7
مكالمه عربي
1398-12-14شنبه تا ,چهارشنبه تا 2312,000,000
8
مكالمه عربي
1398-05-13یکشنبه تا 159,900,000
9
مکالمه عربي خصوصی آنلاین
1399-02-31شنبه تا ,دوشنبه تا 151,400,000
10
مكالمه عربي ویژه کار
1398-12-13یکشنبه تا ,سه شنبه تا 151,400,000
11
عربی خصوصی
1398-05-28دوشنبه تا 9,990,000
12
دوره فشرده مکالمه عربی فصیح
1399-04-081512,000,000
13
دوره آموزش عربی لهجه های سوری- شامی- عراقی- لبنانی
1399-04-101512,000,000
14
دوره عربی- آموزش لهجه
1399-04-281512,000,000
15
اموزش خصوصی عربی
1400-06-010140,000