خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ایتالیایی خصوصی آنلاین
1399-01-31چهارشنبه تا ,شنبه تا 158,900,000
2
ایتالیایی خصوصی ویژه شاغلین
1398-12-14شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
3
ایتالیایی
1398-01-25یکشنبه 16:00 تا 17:3007,900,000
4
مکالمه ایتالیایی فشرده
1398-12-13یکشنبه تا ,سه شنبه تا 158,900,000
5
ایتالیایی خصوصی فشرده
1398-12-11سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
6
زبان ایتالیایی خصوصی آنلاین
1399-02-31158,900,000
7
ایتالیایی خصوصی
1398-10-07شنبه تا ,یکشنبه تا ,دوشنبه تا ,سه شنبه تا ,چهارشنبه تا ,پنجشنبه تا ,جمعه تا 158,900,000
8
ایتالیایی
1398-11-27شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
9
ایتالیایی
1398-01-16156,900,000
10
ایتالیایی
1398-01-16156,900,000
11
ایتالیایی
1398-01-16236,900,000
12
مكالمه ايتاليايي
1398-05-05شنبه تا 158,900,000
13
مكالمه ايتاليايي
1398-05-03پنجشنبه تا 158,900,000
14
مكالمه ايتاليايي
1398-05-13یکشنبه تا 158,900,000
15
مكالمه ايتاليايي
1398-05-22سه شنبه تا 8,900,000
16
مکالمه ایتالیایی
1397-06-11یکشنبه تا 8,900,000
17
دوره مکالمه فشرده ایتالیایی
1399-04-09159,900,000
18
دوره مکالمه ایتالیایی ویژه مهاجرت
1399-05-081510,000,000