خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آلمانی B1.2خصوصی
1398-12-10شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 1513,000,000
2
آلمانی B2.1 خصوصی
1398-06-30شنبه تا ,چهارشنبه تا 1515,000,000
3
آلمانی B1.1
1398-07-09پنجشنبه تا ,سه شنبه تا 159,900,000
4
خصوصی المانی B2.1
1398-12-13سه شنبه تا ,پنجشنبه تا ,یکشنبه تا 1515,000,000
5
زبان المانی B1.1
1398-12-11یکشنبه تا ,سه شنبه تا 1513,000,000
6
آمادگی آزمون
1397-12-15چهارشنبه تا ,پنجشنبه تا ,جمعه تا 151,200,000
7
آمادگی آزمون A2
1397-12-14یکشنبه تا ,سه شنبه تا 151,200,000
8
آلمانی
1398-11-19شنبه تا ,یکشنبه تا ,دوشنبه تا ,سه شنبه تا ,چهارشنبه تا ,پنجشنبه تا 159,900,000
9
آلمانی A1.1خصوصی فشرده
1398-07-01شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
10
آلمانی A1.1خصوصی فشرده
1399-02-31یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 159,900,000
11
آلمانی A1.1 آنلاین
1399-03-31شنبه تا ,دوشنبه تا 1511,000,000
12
آلمانی فوق فشرده آنلاین
1399-03-31شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:001511,000,000
13
آلمانی A1.1خصوصی فشرده
1398-03-30یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 157,900,000
14
آلمانی A1.1 خصوصی
1398-06-25دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
15
آلمانی A1.1
1398-06-10یکشنبه تا 8,900,000
16
مکالمه المانی
1398-12-08یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 159,900,000
17
مکالمه فشرده آلمانی
1399-04-101511,000,000
18
آلمانی A1.2خصوصی
1398-06-26پنجشنبه تا 158,900,000
19
مكالمه الماني
1398-05-03پنجشنبه تا ,جمعه تا 159,500,000
20
مكالمه الماني
1398-05-15سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 159,500,000
21
آلمانی A1.2خصوصی
1398-06-11دوشنبه تا 8,900,000
22
مکالمه المانی
1398-12-12دوشنبه تا ,چهارشنبه تا ,شنبه تا 159,900,000
23
خصوصی زبان المانی A2.1
1398-12-14شنبه تا ,چهارشنبه تا 1511,000,000
24
آلمانی A2.2
1398-03-20دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
25
آلمانی A2.2
1398-01-16پنجشنبه تا ,جمعه تا 157,900,000
26
زبان المانی خصوصی A2.2
1398-12-19دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 1511,000,000