ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
گروهی آلمانی ترم 1
1400-11-1645950,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آلمانی فوق فشرده+
1398-08-12شنبه 12:00 تا 15:00455,990,000
2
آلمانی
1398-10-19پنجشنبه تا ,جمعه تا 456,600,000
3
آلمانی B1.2
1398-08-12یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:00,پنجشنبه 16:00 تا 19:00456,990,000
4
آلمانی A1.1 آنلاین
1399-03-31پنجشنبه تا ,جمعه تا 456,600,000
5
آلمانی ویژه شاغلین
1398-10-19پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 10:30 تا 13:30456,600,000
6
آلمانی A1.1 فوق فشرده
1398-11-05شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 456,600,000
7
آلمانی A1.2 عادی آنلاین
1399-03-31یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 456,600,000
8
آلمانی A1.1 عادی آنلاین
1399-03-31شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 456,600,000
9
آلمانی ویژه شاغلین B1.1
1398-11-09شنبه تا ,چهارشنبه تا 457,990,000
10
آلمانی A1.1
1398-05-01یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
11
آلمانی A1.1
1398-04-22شنبه 08:00 تا 11:00,دوشنبه 08:00 تا 11:00,چهارشنبه 08:00 تا 11:00455,990,000
12
آلمانی A2.2 ویژه شاغلین
1398-04-20جمعه 12:00 تا 15:00,پنجشنبه 12:00 تا 15:00455,990,000
13
آلمانی A1.1
1398-02-19پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 12:00 تا 15:00455,990,000
14
آلمانی A1.1
1398-04-16یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
15
مكالمه الماني
1398-05-03پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 12:00 تا 15:00455,990,000
16
مكالمه الماني
1398-05-23چهارشنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
17
مكالمه الماني
1398-05-21دوشنبه 17:00 تا 20:00,شنبه 17:00 تا 20:00455,990,000
18
زبان الماني
1398-06-02شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
19
ويژه شاغلين
1398-06-07پنجشنبه 18:00 تا 21:00,جمعه 11:00 تا 13:00455,990,000
20
زبان المانی A1.1
1398-10-28شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00456,600,000
21
المانی ویژه شاغلین
1398-10-26پنجشنبه 10:30 تا 13:30,جمعه 10:30 تا 13:30456,600,000
22
آلمانی A1.1
1398-07-295,990,000
23
آلمانی ترمیکA1.1
1398-08-04455,990,000
24
دوره ی مختص تلفظ زبان المانی
1398-10-27جمعه 10:00 تا 12:00153,500,000
25
آلمانی A1.1خصوصی
1398-10-12پنجشنبه تا ,جمعه تا 456,600,000
26
آلمانی A1.1
1398-10-12پنجشنبه تا ,جمعه تا 456,600,000
27
آلمانی A1.1
1398-10-12پنجشنبه تا ,جمعه تا 456,600,000
28
آلمانی A1.1
1398-10-12پنجشنبه تا ,جمعه تا 456,600,000
29
آلمانی A1.1 شعبه تهرانپارس
1399-04-07یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00456,600,000
30
آلمانی A1.1 شعبه تهرانپارس
1399-04-09شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00456,600,000
31
آلمانی A1.1 شعبه تهرانپارس
1399-05-02پنجشنبه 18:00 تا 21:00,جمعه 10:00 تا 13:00456,990,000
32
آلمانی A1.1 شعبه تهرانپارس
1399-05-19یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00456,990,000
33
گروهی المانی حضوری
1400-06-012799,000
34
آلمانی A1.2
1398-07-04پنجشنبه 11:00 تا 14:00,جمعه 11:00 تا 14:00455,990,000
35
آلمانی A1.2
1398-03-20شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00455,990,000
36
آلمانی
1398-01-24یکشنبه 08:30 تا 11:30,سه شنبه 08:30 تا 11:30455,990,000
37
آلمانیA2.2 ویژه شاغلین
1398-07-04پنجشنبه 12:00 تا 15:00,جمعه 12:00 تا 15:00456,500,000
38
آلمانی A1.2
1398-04-18سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00455,990,000
39
مكالمه الماني
1398-10-03سه شنبه 17:00 تا 20:00,پنجشنبه 17:00 تا 20:00456,600,000
40
زبان المانی A1.2
1398-11-19شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00456,600,000
41
زبان المانی A1.2
1398-10-10یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00456,600,000
42
زبان آلمانی A1.1
1398-11-12شنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00456,600,000
43
آلمانی A1.2 - شعبه تهرانپارس
1399-03-26شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00226,600,000
44
آلمانی A1.2 شعبه تهرانپارس
1399-03-31شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00456,600,000
45
آلمانی A1.2 شعبه تهرانپارس
1399-04-26پنجشنبه 18:00 تا 21:00,جمعه 10:00 تا 13:00456,990,000
46
آلمانی A1.2 شعبه تهرانپارس
1399-04-15یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00456,600,000
47
آلمانی A1.2 شعبه تهرانپارس
1399-04-15یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00456,600,000
48
آلمانی A1.2 آخر هفته - شعبه تهرانپارس
1399-05-16پنجشنبه 18:00 تا 21:00,جمعه 10:00 تا 13:00456,990,000
49
Freie Diskusion
1398-04-17شنبه 18:00 تا 19:30,دوشنبه 18:00 تا 19:30153,000,000
50
مکالمه ی آلمانی
1398-08-17453,000,000
51
دوره ویزه ۴۰ جلسه مکالمه
1400-06-0105,200,000
52
آلمانی B1.1
1398-02-22یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:00,پنجشنبه 16:00 تا 19:00459,900,000
53
زبان المانی B1.1
1398-10-02دوشنبه 18:00 تا 21:00,جمعه 12:00 تا 15:00457,990,000
54
آلمانی A2.1 شعبه تهرانپارس
1399-03-31شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00457,200,000