خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
پرتقالی
1398-12-01پنجشنبه تا ,جمعه تا 1520,000,000
2
پرتغالی
1398-12-011520,000,000
3
زبان پرتغالی آنلاین
1399-02-31دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 1520,000,000
4
مکالمه زبان پرتغالی آنلاین
1399-01-31یکشنبه تا ,سه شنبه تا 1520,000,000
5
اموزش زبان پرتغالی
1400-06-010220,000