خصوصی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
مکالمه فشرده ترکی استانبولی
1399-03-28شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 15990,000
2
ترکی استانبولی خصوصی
1398-12-08پنجشنبه تا ,جمعه تا 158,900,000
3
ترکی خصوصی ویژه شاغلین
1398-12-11یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
4
ترکی خصوصی فشرده
1398-12-19شنبه 18:00 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:00158,900,000
5
ترکی استانبولی خصوصی
1398-10-29یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 158,900,000
6
ترکی استانبولی خصوصی
1398-12-11یکشنبه تا ,سه شنبه تا 158,900,000
7
مکالمه ترکی خصوصی
1398-12-10شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
8
ترکی استانبولی خصوصی
1398-04-29شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 157,900,000
9
ترکی استانبولی خصوصی آنلاین
1399-01-31یکشنبه تا ,سه شنبه تا 158,900,000
10
مکالمه ترکی خصوصی آنلاین
1399-02-31دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 158,900,000
11
ترکی استانبولی
1398-01-18دوشنبه 16:00 تا 17:30157,500,000
12
ويژه مكالمه تركي
1398-05-22سه شنبه تا 7,900,000
13
مکالمه ترکی
1398-05-30چهارشنبه تا 7,900,000
14
ترکی استانبولی خصوصی
1398-06-04دوشنبه تا 07,900,000
15
ترکی استانبولی خصوصی
1398-06-10یکشنبه تا 7,900,000
16
ترکی استانبولی خصوصی
1398-06-09شنبه تا 7,900,000
17
ترکی استانبولی خصوصی
1398-06-25دوشنبه تا 7,900,000
18
ترکی استانبولی خصوصی
1398-06-28پنجشنبه تا 7,900,000
19
ترکی استانبولی خصوصی
1398-06-23شنبه تا 7,900,000
20
ترکی استانبولی خصوصی
1398-06-29جمعه تا 7,900,000
21
دوره مکالمه فشرده ترکی استانبولی ویژه سفر
1399-04-14159,900,000