کتاب گویا
فصل ۲. تنبلی خیر

So what is Effortless English?

انگلیسی بدون تلاش (Effortless English) یعنی چه؟

By “effortless” I certainly don’t mean lazy English.

منظورم از “بدون تلاش” دقیقا تنبلی نیست.

On the contrary, “effortless English” is going to be the result of the work you put in every day.

انگلیسی بدون تلاش قرار است نتیجه ای از تلاش روزانه باشد.

By following my system, you will make progress and achieve the result of speaking naturally and “effortlessly” (unforced, without stress, hesitation or nervousness).

با دنبال کردن سیستم من، شما پیشرفت خواهید کرد و نتیجه آن مکالمه طبیعی و بدون تلاش خواهد بود بدون نیرو، بدون استرس، بدون دو دلی، بدون نگرانی.

In other words, “effortless” is the result, not the beginning.

به عبارتی دیگر بدون تلاش نتیجه ی کار می باشد نه شروع آن.

Your goal is to speak English effortlessly.

هدف شما بدون تلاش انگلیسی صحبت کردن است.

You want the words to flow out without thinking, without translating, without worry or hesitation.

می خواهید که کلمات بدون فکر کردن، بدون ترجمه کردن، بدون نگرانی و دو دلی از زبانتان جاری شوند.

You want to speak English just as you speak your own native language.

میخواهید درست به مانند زبان اولتان انگلیسی صحبت کنید.

Effortless speaking is the final result, and sometimes it takes a lot of effort to become effortless!

انگلیسی بدون تلاش نتیجه ی نهایست و بعضی وقت ها بدون تلاش شدن تلاش زیادی می طلبد.

It is possible, however, to thoroughly enjoy that effort.

البته این امکان وجود دارد که از کل تلاش لازم برای یادگیری زبان لذت ببریم.

The example I like to use is that of an athlete or artist “in the zone.

یک مثال که بنده دوست دارم استفاده کنم این است که ورزشکار یا آرتیستی را در نظر بگیریم که در حالت Zone قرار دارد.

” “In the zone” means performing excellently and effortlessly.

در حالت Zone قرار گرفتن یعنی عالی و بدون تلاش بودن.

When an athlete is “in the zone” at one level, they are working very hard – expending a lot of energy, pushing, totally focused.

وقتی یک ورزشکار در حالت Zone قرار دارد یعنی به شدت تلاش میکند، انرژی زیادی مصرف می کند و به شدت متمرکز است.

However, when they are enjoying themselves and completely focused, the activity FEELS effortless to them.

ولی از وضعیت خود لذت می برند و کامل متمرکز کار خود است و عملیاتش کاملا بدون تلاش است.

There is no feeling of forcing, straining, etc.

هیچ احساسی از زور زدن و تقلا وغیره ندارند.

In fact, the name Effortless English was inspired by the Taoist idea of “wu wei” or effortless effort.

در حقیقت نام انگلیسی بدون تلاش از ایده تائو برداشت شده که به نام “وو وی” یا “تلاش بدون تلاش” است.

It’s a description of that flow state where you can be expending a lot of effort and yet it feels totally effortless and natural, not forced.

توضیح آن به این شکل است که شما در شرایطی هستید که تلاش زیادی انجام می دهید ولی در کل احساسی طبیعی، بدون شدت و بدون دردسر دارید.

So the point is that Effortless English is not about laziness, quick fixes, or impossible scams. but rather about finding that state of “effortless effort” or “wu wei.

پس انگلیسی بدون تلاش تنبلی نیست بلکه درباره ی پیدا کردن “تلاش بدون تلاش” یا “وو وی” می باشد.

” Effortless English means you speak English fluently.

انگلیسی بدون تلاش یعنی شما روان صحبت کنید.

You don’t struggle as you speak.

شما برای انگلیسی صحبت کردن تقلا نمی کنید.

You don’t feel nervous or stressed.

احساس نگرانی و استرس ندارید.

You don’t think about grammar rules or translations.

درباره ی قواعد گرامری و ترجمه ها فکر نمی کنید.

When you speak English effortlessly, you communicate your ideas clearly.

وقتی که شما بدون تلاش انگلیسی صحبت کنید، ایده های خود را خیلی واضح ارائه می دهید.

You express your feelings powerfully.

احساسات خود را با قدرت شرح می دهید.

You focus on connecting with other people, not on conjugating verbs.

روی ارتباط با مردم متمرکز می شوید، نه در درهم آمیختن واژگان!

You thoroughly enjoy the process of speaking English as you work, travel and learn.

شما از تک تک لحظاتی همچون کار کردن، مسافرت و یادگیری لذت خواهید برد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا