کتاب گویا
فصل ۲۸. کد و هدف انگلیسی شیوا

The Effortless English community is held together by our purpose, code, mission and values.

اجتماع Effortless English با اهداف، کد، ماموریت و ارزش های ما کنار هم قرار گرفته است.

Obviously, our main purpose is to help you speak English powerfully and correctly.

به طور واضح هدف اصلی ما این است که به شما کمک کنیم با قدرت و صحیح، انگلیسی صحبت کنید.

We share, however, a deeper code, mission and values.

ما با این حال کد ،ماموریت و ارزشی عمیق تر را نیز به اشتراک می گذاریم.

It is the code, mission and values that have created our positive and enthusiastic community, with members from every continent of all ages, genders, and types of people.

این رمز، ماموریت و ارزش ها هستند که اجتماع مثبت و پر از شوق ما را از اقسا نقاط دنیا، سن ها، جنسیت ها، و انواع مردم ساخته است.

The code of Effortless English is our simple, three part code of conduct.

کد انگلیسی Effortless English منشور سه قسمتی ساده ماست.

All members of our community, upon joining, agree to follow the code.

تمامی اعضای اجتماع ما، در کنار عضویتشان از این کد پیروی می کنند.

The Code of the Effortless English Club™ is:

کد انگلیسی بدون تلاش:

We Do The Best We Can

ما با تمام قوا پیش می رویم.

We Do The Right Thing

ما کار درست را انجام می دهیم.

We Show Each Other We Care

ما به هم دیگر اهمیت می دهیم.

We do the best we can means that we try hard to improve but we know that perfection is impossible.

ما با تمام قوا پیش می رویم یعنی ما تمام تلاشمان را می کنیم تا پیشرفت کنیم ولی می دانیم که عالی شدن غیر ممکن است.

We don’t worry about perfection.

ما نگران عالی شدن نیستیم.

We don’t get upset about mistakes.

ما از اشتباه کردن ناراحت نمی شویم.

Our focus is always on improvement, not “the one right answer.

تمرکز ما همیشه بر روی پیشرفت است نه جواب صحیح.

We do the right thing means we do not lie, gossip, or insult other members.

ما کار درست را انجام می دهیم یعنی ما دروغ نمی گوییم، نسبت به دیگر اعضا شایعه پراکنی و توهین نمی کنیم.

We treat each other as good friends and family members.

ما همدیگر را همانند دوستان خوب و اعضای خانواده می بینیم.

We follow “the Golden Rule” by being kind and polite within our community.

ما از “قانون طلایی” مهربان بودن و مودب بودن در اجتماعمان پیروی می کنیم.

We show each other we care means we go beyond just avoiding negative behavior.

ما به هم دیگر اهمیت می دهیم یعنی ما فقط از افکار منفی دوری نمی کنیم.

Rather, we actively encourage and support other members.

بلکه دائم در حال تشویق و حمایت دیگر اعضائیم.

When another member is feeling bad, we encourage them.

وقتی عضوی حس بدی دارد ما او را تشویق می کنیم.

When another member succeeds, we cheer them, congratulate them, and compliment them sincerely.

وقتی عضوی دیگر به موفقیت رسید ما برایشان خوشحال می شویم، و جشن می گیریم و مخلصانه از آنها تعریف می کنیم.

We are always looking for ways to help each other.

ما همیشه به دنبال راهی هستیم که به یکدیگر کمک کنیم.

In addition to mastering spoken English, our community shares a deeper mission.

در کنار تسلط به انگلیسی گفتاری، جامعه ما ماموریتی عمیق تر را دنبال می کند.

Our mission is:

ماموریت ما:

To explore new opportunities for growth,

• به دنبال فرصت های جدید برای پیشرفت است.

To bring confidence, vitality and happiness to people all over the world,

• به عمل آوردن اطمینان، سرزندگی و خوش بختی در میان تمام مردم دنیاست.

To boldly go where we have never gone before.

• جسورانه به سمتی تازیدن که قبلا تجربه نکرده ایم، است.

To explore new opportunities for growth means we are always looking for new ways to learn and improve.

به دنبال فرصت های جدید برای پیشرفت یعنی ما همیشه به دنبال راه های جدید برای یادگیری و پیشرفت هستیم.

We are dedicated to lifelong learning.

ما خود را وقف یادگیری دائمی کرده ایم.

As we improve, we share our success with other people.

همانطور که پیشرفت می کنیم، موفقیتمان را با دیگران به اشتراک می گذاریم.

We help others to feel stronger, more energetic and happier.

به دیگران کمک می کنیم که حس قوی تر بودن، پر انرژی بودن و خوشحالی کنند.

We do this within the Effortless English Club™.

این ها را در باشگاه Effortless English انجام می دهیم.

We do this within our families.

ما این را در خانواده خود پیاده می کنیم.

We do this anywhere we can.

هر جا که بتوانیم این کار را انجام می دهیم.

Finally, we strive to live boldly with open minds.

در نهایت ما در تلاشیم که زندگی ای جسورانه با ذهنی باز داشته باشیم.

We are eager to try new things, consider new ideas, and travel to new places.

ما مشتاقیم تا کار های جدید امتحان کنیم، به ایده های جدید فکر کنیم و به جاهای مختلف مسافرت کنیم.

We have an adventurous attitude toward life.

ما نگرشی ماجراجویانه نسبت بهزندگی داریم.

The mission is connected to our community values.

این ماموریت به ارزش های اجتماع ما متصل است.

We have seven values:

ما ۷ ارزش داریم:

Devotion to the Mission

وقف ماموریتمان هستیم.

As members of the Effortless English community we all share the mission.

به عنوان عضوی از اجتماع Effortless English ما همه ماموریتی مشابه داریم.

The mission is something we do together, as a team, as an international family.

ماموریت چیزی است که ما با هم انجام می دهیم، به عنوان یک تیم و به عنوان یک خانواده جهانی.

Enthusiasm

اشتیاق.

Enthusiasm is vital for success in any area of life.

اشتیاق برای موفقیت در تمام ابعاد زندگی حیاتی است.

Enthusiasm generates peak emotion and fuels our learning engine.

اشتیاق سازنده قله احساسی و سوخت برای موتور یادگیری ما است .

We consciously choose to develop our enthusiasm for learning and life.

ما اگاهانه اشتیاقمان نسبت به یادگیری و زندگی را انتخاب می کنیم.

Constant and Never-Ending Improvement

پیشرفت بی وقفه و دائمی.

As our mission suggests, we are dedicated to constant and never-ending improvement.

همانطور که ماموریت ما گویا است، ما وقف پیشرفت بی پایان و دائمی هستیم.

We know that big success is the result of small but consistent improvements.

ما این را می دانیم که موفقیت های بزرگ نتیجه پیشرفت های کوچک و ادامه دارند.

We know that learning makes life more interesting and enjoyable and we continue learning as long as we are alive.

این را می دانیم که یادگیری زندگی را سرگرم کننده تر و با لذت تر می کند و ما به یادگیری تا زمانی که زنده ایم ادامه می دهیم.

Contribution

همکاری.

Personal success is important and so is sharing that success.

موفقیت شخصی مهم و به اشتراک گذاشتن آن مهم تر است.

As we improve, we focus on helping others do the same.

در زمان پیشرفتمان بر روی افرادی که کاری مشابه با ما انجام می دهند متمرکز هستیم.

We are delighted by the success of others in our community.

ما با موفقیت دیگران در اجتماعمان خوشحال می شویم.

We do our best to help others in whatever way we can.

ما تمام تلاشمان را برای کمک به دیگران به هر شکلی که می توانیم انجام می دهیم.

Self-Reliance

اعتماد بنفس.

Members of the Effortless English Club™ are independent learners.

اعضای Effortless English زبان آموزانی مستقل هستند.

We do not wait for teachers, schools or experts to tell us what to do.

ما منتظر معلم ها، مدارس یا کارشناس ها نمی ایستیم تا به ما بگویند چه کنیم.

We don’t wait for others to solve our problems.

ما منتظر دیگران نمی ایستیم مشکلاتمان را تصحیح کنند.

We take responsibility for our own lives and our own problems.

ما مسئول زندگی و مشکلات خودمانیم .

We are proactive learners.

ما دانش آموزان فعالیم.

Persistence

ماندگاری.

Success is impossible without persistence.

موفقیت بدون ماندگاری غیرممکن است.

When something is important to us, we do not quit.

وقتی چیزی برایمان مهم است بیخیال آن نمی شویم.

Despite hardships, despite challenges, despite temporary failures, we keep going.

با وجود مشکلات ،چالش ها، شکست های موقتی ما همچنان ادامه می دهیم.

We continue to move forward until we achieve our goals.

تا به اهدافمان نرسیم از جلو رفتن دست بر نمی داریم.

Positive Leadership

رهبری مثبت.

Every member of the Effortless English Club™ is a leader because each of us can encourage and inspire others.

تمام اعضای باشگاه ما رهبر هستند چرا که هر کدام از آنها می توانند دیگری را تشویق و برای آنها الهام بخش باشند.

In our community, we lead by example We don’t tell others what to do.

در اجتماع ما، به طور مثال اینگونه رهبری می شود که به کسی نمی گوییم چه کند.

Rather, we strive to be good role models.

به جای آن تلاش می کنیم تا الگویی خوب برایشان شویم.

We work hard to show the way.

ما سخت تلاش می کنیم تا راه را به آنها نشان دهیم.

As leaders, we want to make others stronger, more successful, and more confident.

به عنوان رهبران، ما می خواهیم که دیگران را قوی تر ،موفق تر و مطمئن تر کنیم.

It is my belief that all schools should operate with such a code, mission and values.

اعتقاد من این است که همه مدارس باید با این کد، ماموریت و ارزش ها سازمان دهی شوند.

Many of the problems in education would be solved if teachers, administrators, and students were guided by the above principles.

اگر مدرسان، مدیران و دانش آموزان با اصول بالا راهنمایی شوند خیلی از مشکلات آموزشی حل خواهند شد.

One of the great problems in schools is that teachers have failed to recognize they must do more than lecture to and discipline their students.

یکی از بزرگترین مشکلات در مدارس این است که مدرسان متوجه آن نشده اند که باید برای دانش آموزانشان فرا تر از سخنرانی و انضباط وقت بگذارند.

Truly great teachers are more than just lecturers, they are leaders and coaches who inspire their students to greatness.

در حقیقت معلمان بزرگ فرا تر از سخنرانان هستند آنها رهبران و مربیانی اند که الگو دانش آموزان شان در مسیر موفقیت می شوند.

Think of your favorite sports coach – someone who helped his or her team achieve greatness.

به مربی مورد علاقه خود فکر کنید، کسی که به تیم خود کمک کرده بهترین را به دست آورند.

These people do not simply teach the skills of the game.

این افراد فقط مهارت بازی را آموزش نداده اند.

Great coaches lead and inspire.

بهترین مربیان رهبری و الهام بخشی می کنند.

They are experts in practical psychology.

آنها روان شناس کاربردی اند.

They know how to energize and motivate their players.

می دانند چگونه به بازیکنان خود انگیزه و انرژی تزریق کنند.

They make their teams stronger, more confident, and more successful.

آنها تیمشان را قوی تر، مطمئن تر و موفق تر می کنند.

This is why I typically call myself an English “coach” rather than a teacher.

این دقیقاً دلیل آن است که من خودم را مربی انگلیسی می دانم تا اینکه معلم انگلیسی باشم.

The word “coach” reminds me to be more.

کلمه مربی به من یاد آوری می کند که بیشتر از معلم باشم.

It reminds me to focus on energizing, leading and inspiring my team members.

به من یادآوری می کند که به انرژی بخشیدن، رهبری و الهام بخشی به تیمم متمرکز شوم.

As a coach, I must do more than simply teach English.

به عنوان مربی باید بیشتر از ، انگلیسی تدریس کنم.

I must help you believe in yourself.

باید به شما کمک کنم که به خود باور داشته باشید.

I must convince you that you can succeed with English, that, in fact, you will succeed.

باید شما را قانع کنم که می توانید در انگلیسی پیشرفت کنید و در حقیقت موفق خواهید شد.

I hope this book has done exactly that.

امیدوارم این کتاب همین منظور را به شما منتقل کرده باشد.

I hope you feel more confident.

امیدوارم شما با اعتماد بنفس تر شده باشید.

I hope you are convinced that you can and you will finally succeed with English speaking.

امیدوارم که قانع شده باشید که می توانید و خواهید توانست در مکالمه انگلیسی موفق شوید.

The past does not equal the future.

گذشته ها گذشته است.

Whatever struggles you have had with English are gone.

هر چه در گذشته در انگلیسی تقلا کردید کافی است.

Let them go.

اجازه دهید پاک شوند.

Today is a new day and you now have a completely new system.

امروز، روز جدید است و شما حالا سیستمی کاملا متفاوت در پیش رو دارید.

Today is your day.

امروز روز شماست.

You are now on your way to Effortless English speaking.

شما در مسیر بدون تلاش انگلیسی صحبت کردن هستید.

Enjoy the journey!

از سفر خود لذت ببرید!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا