کتاب گویا
فصل ۱۳. حقیقت دستورات گرامری

Sometimes people will ask me, “A.J, why are you against grammar?

بعضی وقتها دانشآموزان می پرسند “ای جی چرا مخالف گرامر هستی ؟

” I think it’s important to clarify that I most definitely am NOT against grammar.

” فکر می کنم که باید روشن شود که من کاملا مخالف گرامر نیستم .

I just think people need to learn it intuitively.

اما به نظر من دانش آموزان بایستی گرامر را به شکل ناخودآگاه یاد بگیرند.

As a teacher, I need to teach it indirectly.

و به عنوان یک معلم، بایستی آن را به صورت غیر مستقیم آموزش بدهم.

What does “intuitive grammar” mean, exactly?

یادگیری ناخودآگاه گرامر دقیقا به چه معنی است؟

Intuitive mastery of spoken grammar is based on a “feeling for correctness.

تسلط ناخودآگاه بر گرامر گفتاری، بر اساس “احساس صحیح بودن” است.

” This is the method that native speakers use to learn and master English grammar.

این همان روشی است که بومی زبانان استفاده کرده اند تا گرامر انگلیسی را مسلط شوند.

By avoiding grammar study, learning phrases, and using other natural methods, the native speaker learns to identify what “sounds right.

با پرهیز کردن از خواندن گرامر، یادگیری عبارات و استفاده از دیگر روش های طبیعی، بومی زبانان یاد گرفتند که چه چیزی صحیح است.

You do the same with your own language.

شما همین ها را در زبان خود نیز پیاده سازی کرده اید.

As you speak, you do not think about verb tenses or other grammar.

وقتی که شما صحبت می کنید، به زمان افعال یا قواعد گرامری دیگر، فکر نمی کنید .

If you hear another person make a mistake, you know it’s a mistake because it “sounds wrong.

وقتی که اشتباه دیگران را در صحبت کردن می شنوید، می دانید که آن اشتباه است چون اشتباه را حس می کنید.

Intuitive grammar mastery is the only kind of grammar learning that works for fast English conversations.

تسلط بر گرامر ناخودآگاه، تنها نوع یادگیری گرامری است که برای مکالمات سریع انگلیسی کار ساز است.

Your intuition is fast, your conscious analytical mind is not.

درک مستقیم شما به اندازهی کافی سریع است، ولی هوش تجزیه تحلیل کننده شما نه!

You must learn to trust the natural process and let your grammar improve automatically.

باید یاد بگیرید که به روند طبیعی اعتماد داشته باشد و اجازه دهید که گرامر شما به صورت خودکار پیشرفت کند.

My students usually fall into two categories: those who are excited about rule two and those who are skeptical.

دانش آموزان من معمولا به دو نوع تقسیم می شوند: آنهایی درباره قانون دوم هیجان زدهاند و آن هایی که دیر باورند.

I usually tell this second group to take a leap of faith.

من معمولا به گروه دوم می گویم که تیری به تاریکی بیاندازند.

Be a scientist.

دانشمند باشید.

You’ve spent many years trying to learn English the traditional way and look at the result.

سالها با روش سنتی سعی کردهاید که انگلیسی یاد بگیرید و ببیند که چه عایدتان شده است.

So try a little experiment.

پس آزمایشی انجام دهید.

For the next six months, dedicate yourself completely to the Effortless

برای ۶ ماه آینده، خود را کاملا وقف روش Effortless English کنید.

English method.

روش زبان انگلیسی.

Use the psychology system.

از سیستم روانشناسی استفاده کنید.

Use all of the seven rules.

از هر ۷ قانون استفاده کنید.

Give all of your effort for just six months.

تمام انرژی خود را در این ۶ ماه بگذارید.

Then check the result.

سپس نتیجه آن را ببینید.

Did your English speaking improve?

آیا مکالمه انگلیسی شما پیشرفت کرده؟

Compare the results you got from six months of Effortless English to the results you got with the old school methods.

نتیجه ای که در این ۳ ماه با روش Effortless English گرفته اید را با روش مدارس سنتی مقایسه کنید.

If the Effortless English results are better, and for most people they are.

اگر نتیجه روش Effortless English بهتر است )که برای خیلی از مردم بهتر است!

then continue using Effortless English.

پس به استفاده از این روش ادامه دهید.

If you still feel that grammar translation is better for you, you can always return to the method.

یا اگر همچنان حس می کنید که روش گرامری ترجمه ای برای شما کارساز تر است می توانید به استفاده از همان روش بازگشته و ادامه دهید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا