۴۰۰۰ کلمه ضروری – کتاب اول
فصل ۱۱. پاک نگه داشتن زمین

بخش اول – پاک نگه داشتن زمین

Across the world, places are increasing their efforts to recycle and help the environment.

در سراسر جهان، مکان‌ها تلاششان را برای بازیافت و کمک به محیط زیست افزایش می‌دهند.

Recycling is when trash is reused and not thrown away.

بازیافت زمانی است که زباله دوباره استفاده شود و دور ریخته نشود.

In recent history, more and more cities and countries have started recycling.

در تاریخ اخیر، شهرها و کشورهای بیشتری بازیافت را آغاز کرده‌اند.

These places have developed their recycling programs to stop our Earth from being covered with trash and black dirty air.

این مکان‌ها برنامه‌های بازیافتشان را توسعه داده‌اند تا از پوشیده شدن زمین ما از زباله و هوای کثیف سیاه جلوگیری کنند.

According to the Environmental Protection Agency in the United States, recycling also helps save energy.

طبق آژانس حفاظت از محیط زیست در ایالات متحده، بازیافت همچنین به صرفه‌جویی انرژی کمک می‌کند.

The agency encourages the recycling of glass and plastic bottles, paper, and aluminum cans.

آژانس بازیافت بطری‌های شیشه‌ای و پلاستیکی، کاغذ و قوطی‌های آلومینیومی را تشویق می‌کند.

Many European countries have strong recycling programs as well.

بسیاری از کشورهای اروپایی نیز برنامه‌های بازیافت قوی دارند.

Austria, Germany, and Norway are well known for being leaders in recycling, and South Korea and Wales are countries that have a lot of recycling as well.

اتریش، آلمان و نروژ به‌عنوان پیشقدمان در بازیافت شناخته شده‌اند و کره جنوبی و ولز کشورهایی هستند که بازیافت زیادی نیز دارند.

There are many reasons why some countries recycle more than others.

دلایل زیادی وجود دارد که برخی از کشورها بیش از کشورهای دیگر بازیافت می‌کنند.

The fact is that these governments support recycling, and they are aware of its importance.

واقعیت این است که این دولت‌ها از بازیافت پشتیبانی می‌کنند و از اهمیت آن آگاه هستند.

There is also a lot of money spent on recycling.

همچنین پول زیادی برای بازیافت هزینه می‌شود.

However, it is also necessary for people to try hard to recycle what they can from their own homes.

با این حال، لازم است مردم نیز سخت تلاش کنند تا آنچه را می‌توانند از خانه‌های خودشان بازیافت کنند.

Other ways to fight the waste problem also exist.

راه‌های دیگری برای مبارزه با مشکل زباله نیز وجود دارد.

Many cities place recycling bins on their streets.

بسیاری از شهرها سطل‌های زباله را در خیابان‌هایشان قرار می‌دهند.

There are recycling projects across some cities—and in these projects, companies advertise the need to recycle.

در بعضی از شهرها پروژه‌های بازیافت وجود دارد—و در این پروژه‌ها، شرکت‌ها نیاز به بازیافت را تبلیغ می‌کنند.

This helps keep the city streets clean.

این به تمیز نگه داشتن خیابان‌های شهر کمک می‌کند.

Electric cars are another way to keep the environment clean.

اتومبیل‌های برقی روش دیگری برای تمیز نگه داشتن محیط است.

The motors of these cars are electric.

موتورهای این خودروها برقی هستند.

They get their power from electricity and batteries rather than from gas.

آن‌ها انرژی‌شان را از برق و باتری می‌گیرند تا از گاز.

The hope is that eventually all cities in all countries will recycle and make our Earth a cleaner place.

امید این است که در نهایت همه‌ی شهرها در همه‌ی کشورها بازیافت کرده و زمین ما را به مکانی پاک‌تر تبدیل کنند.

We must protect nature and never stop thinking about how to protect it.

ما باید از طبیعت محافظت کنیم و همیشه درباره‌ی چگونگی محافظت از آن فکر کنیم.

So think before you throw away something that can be recycled!

پس قبل از اینکه چیزی را که قابل بازیافت است دور بیندازید، فکر کنید!


بخش دوم – واژگان

Unit 11

بخش ۱۱

Word list

لیست کلمات

advertise

تبلیغ کردن

verb.

فعل.

To advertise is to describe or draw attention to a product or event by using a public medium.

تبلیغ کردن یعنی توصیف کردن یا جلب توجه به یک محصول یا رویداد با استفاده از رسانه‌های مردمی.

The woman started a new company and needed to advertise her products.

آن زن شرکت جدیدی را افتتاح کرد و باید محصولاتش را تبلیغ می‌کرد.

aware

آگاه

adj.

صفت.

If someone is aware, they know that something or a situation exists.

اگر کسی آگاه باشد، می‌داند که چیزی یا موقعیتی وجود دارد.

The student became aware that the teacher was watching him.

دانش‌آموز آگاه شد که معلم به او نگاه می‌کند.

battery

باتری

noun.

اسم.

A battery is an object placed inside something to supply it with electricity.

باتری شیئی است که داخل چیزی گذاشته می‌شود تا برق آن را تأمین کند.

My brother needs a battery for his clock.

برادرم برای ساعتش به باتری نیاز دارد.

black

سیاه

adj.

صفت.

Black is the darkest color.

سیاه تیره‌ترین رنگ است.

Our street is black at night because there are no street lights.

خیابان ما در شب سیاه است چون هیچ چراغ خیابانی‌ای وجود ندارد.

City

شهر

n.

اسم.

A city is a place where a lot of people live.

مکانی است که مردمانی زیاد در آن زندگی میکنند.

Tokyo is a very big city in Japan.

توکیو شهر بسیار بزرگی در ژاپن است.

clean

پاک کردن

verb.

فعل.

To clean is to make something neat and tidy.

پاک کردن یعنی چیزی را تمیز و مرتب کردن.

I clean our kitchen every Saturday.

من هر شنبه آشپزخانه‌مان را تمیز می کنم.

country

کشور

noun.

اسم.

A country is an area of land with the same government and laws.

کشور ناحیه‌ای از زمین است که دولت و قوانین یکسانی دارد.

France is a country in Europe.

فرانسه کشوری در اروپاست.

develop

توسعه دادن

verb.

فعل.

To develop is to make something larger or more advanced.

توسعه دادن یعنی چیزی را بزرگ‌تر یا پیشرفته‌تر کردن.

This practice will help you develop your math skills.

این تمرین به شما کمک می‌کند مهارت‌های ریاضی‌تان را توسعه دهید.

electric

برقی

adj.

صفت.

If something is electric, it uses electricity.

اگر چیزی برقی باشد، از برق استفاده می‌کند.

Some car companies make electric cars.

بعضی شرکت‌های اتومبیل ماشین‌های برقی تولید می‌کنند.

eventually

بالاخره

adv.

قید.

When something happens at a later time or in the end, it happens eventually.

وقتی چیزی بالاخره اتفاق بیفتد، یعنی بعداً یا در آخر اتفاق می‌افتد.

He will eventually move to London to find a new job.

او بالاخره به لندن خواهد رفت تا شغل جدیدی پیدا کند.

fact

واقعیت

noun.

اسم.

A fact is a piece of information that is true.

واقعیت بخشی از اطلاعات است که حقیقت دارد.

A fact about South America is that it is a continent.

واقعیت این است که آمریکای جنوبی قاره است.

glass

شیشه

noun.

اسم.

Glass is a transparent, breakable material.

شیشه ماده‌ای شفاف و شکستنی است.

Windows are made of glass.

پنجره‌ها از شیشه ساخته شده‌اند.

history

تاریخ

noun.

اسم.

History is the study of the past.

تاریخ مطالعه‌ی گذشته است.

History was my favorite subject in school.

تاریخ درس موردعلاقه‌ی من در مدرسه بود.

nature

طبیعت

noun.

اسم.

Nature is everything in the physical world that is not made by people.

طبیعت همه‌چیز در دنیای فیزیکی است که انسان‌ها آن را نساخته باشند.

On the weekends, I love to walk in nature among the trees.

من دوست دارم آخر هفته‌ها در طبیعت و میان درختان قدم بزنم.

never

هرگز

adv.

قید.

Never is when something is impossible or will not happen.

هرگز زمانی است که چیزی غیرممکن است یا اتفاق نخواهد افتاد.

They never eat meat, because they are vegetarians.

آن‌ها هرگز گوشت نمی‌خورند، چون گیاه‌خوار هستند.

people

مردم

noun.

اسم.

People are humans.

مردم یعنی انسان‌ها.

How many people live in China?

چند نفر از مردم از چین زندگی می‌کنند؟

plastic

پلاستیک

adj.

صفت.

Plastic is a material made by people.

پلاستیک ماده‌ای که توسط مردم ساخته شده‌است.

Many drinks are sold in plastic bottles.

نوشیدنی‌های زیادی در بطری‌های پلاستیکی فروخته می‌شوند.

problem

مشکل

noun.

اسم.

A problem is a situation when something goes wrong.

مشکل موقعیتی است که چیزی اشتباه پیش می‌رود.

My problem is that I lost my dog.

مشکل من این است که سگم را گم کردم.

street

خیابان

noun.

اسم.

A street is a road in a city or village.

خیابان جاده‌ای در شهر یا روستاست.

What is the name of the street you live on?

نام خیابانی که در آن زندگی می‌کنی چیست؟

think

فکر کردن

verb.

فعل.

To think is to have an opinion or thought about something.

فکر کردن یعنی داشتن نظر یا فکر درباره‌ی چیزی.

I think summer is the best season.

فکر می‌کنم تابستان بهترین فصل است.


                    

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا