پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش
فصل ۱. دخترک زیرک

بخش اول – داستان انگلیسی دخترک زیرک

A Kiss

یک بوسه

Carlos buys a new car.

کارلوس یک ماشین جدید می‌خرد.

It’s a very expensive car.

ماشین بسیار گران‌قیمت است.

It’s a huge, blue, fast car.

آن یک ماشین بزرگ، آبی و سریع است.

While driving down the street, Carlos sees a girl on a bicycle.

همگام رانندگی به سمت پایین خیابان، کارلوس دختری را سوار بر دوچرخه می‌بیند.

She has long blond hair and is beautiful.

آن دختر موهای طلایی بلند دارد و زیباست.

He yells to her, “What’s up?

کارلوس فریاد می‌زند: «چه خبر؟

She ignores him.

دختر محل نمی‌گذارد.

He yells, “How’s it going?

کارلوس فریاد می‌زند: «احوالت چطوره؟

She keeps going and ignores him.

دختر به رفتن ادامه می‌دهد و بی‌محلی می‌کند.

He yells, “Hey, why won’t you talk to me?

او فریاد می‌زند: «هی، چرا با من حرف نمی‌زنی؟

I want to go to dinner with you.

من می‌خوام تو را برای شام دعوت کنم.

I’ll take you to an expensive restaurant.

من تو را به رستوران گرانی خواهم برد.

The girl turns, gets off the bike, and looks at him.

دختر برمی‌گردد، از دوچرخه‌اش پیاده می‌شود و به او نگاه می‌کند.

She says, “I don’t want to go to dinner.

او می‌گوید: «من نمی‌خوام برای شام به بیرون برم.

But if you give me your car, I will give you a surprise.

ولی اگر تو به من ماشینت را بدی، تو را غافلگیر می‌کنم.

Carlos says, “OK!

کارلوس می‌گوید: «باشه!

” He jumps out of the car.

» از ماشین خود به بیرون می‌پرد.

He gives her the keys and says, “Here are the keys.

به دختر سوییچ ماشین را می‌دهد و می‌گوید: «این هم از سوییچ.

The beautiful blond takes the keys and then kisses Carlos on the cheek.

دختر موطلایی سوییچ را می‌گیرد و سپس بر گونه‌ی کارلوس بوسه‌ای می‌زند.

Then she jumps into the car and drives away.

بعد از آن به درون ماشین می‌پرد و دور می‌شود.

Carlos stands on the sidewalk.

کارلوس بر روی پیاده رو می‌ایستد.

Now he has no car and no girl.

حالا اون نه ماشین دارد نه دختر.

He says, “That’s it, just a kiss on the cheek?

او گفت: «فقط همین، یک بوسه روی گونه؟

He gets on her bike and rides home.

سوار دوچرخه‌ی دختر شد و به سمت خانه رکاب زد.


بخش دوم – درسنامه واژگان

Welcome to the vocabulary lesson for “A kiss”.

به درس واژگان برای « یک بوسه» خوش آمدید.

OK, Let’s start.

خب، بیاید شروع کنیم.

Carlos buys a new car.

کارلوس ماشین جدیدی می‌خرد.

It’s very expensive.

بسیار گران است.

It’s a huge, blue, fast car.

یک ماشین عظیم، آبی و سریع است.

“Huge”, huge means very very big, super big.

«عظیم»، عظیم به معنی خیلی خیلی بزرگ، فوق‌العاده بزرگ است.

So, it’s huge, huge.

پس، عظیم است، عظیم.

Huge means very very big, very very very big.

عظیم به معنی خیلی خیلی بزرگ است، خیلی خیلی خیلی بزرگ.

It’s a very very very big car.

این یک ماشین خیلی خیلی خیلی بزرگ است.

It’s a huge car.

این یک ماشین عظیم است.

OK.

خب.

While driving down the street, he sees a girl.

او در حالی‌که به سمت پایین خیابان رانندگی می‌کند، دختری را می‌بیند.

So “ While” means at the same time.

پس «در حالی» به معنای هم‌زمان است.

Same time, driving down the street, seeing the girl – same time.

هم‌زمان، رانندگی به سمت پایین خیابان، دیدن دختر – در همان زمان.

They happen at the same time.

آن‌ها در همان زمان اتفاق می‌افتند.

So while driving down the street, Carlos sees a girl on a bicycle.

پس در حالی‌که به سمت پایین خیابان رانندگی می‌کند، کارلوس دختری را با دوچرخه می‌بیند.

OK, he yells to her: What’s up?

خب، او برایش فریاد می‌زند: چه خبر؟

“What’s up” is a common way to say hello.

«چه خبر» روش رایجی برای سلام کردن است.

We say “ what’s up, what’s up”.

ما می‌گوییم: «چه خبر، چه خبر».

It’s very popular to say: what’s up?

گفتن آن بسیار محبوب است: چه خبر؟

So instead of saying “ hello” , if you have a friend, you see your friend, someone you know, you say “what’s up?

پس به‌جای گفتن «سلام»، اگر دوستی دارید، دوستتان را می‌بینید، شخصی را که می‌شناسید، می‌گویید «چه خبر؟

” When I see my friends, sometimes I say : what’s up.

» وقتی دوستم را می‌بینم ، گاهی می‌گویم: چه خبر.

It means “hello” or ”How are you” – what’s up.

این به معنای «سلام» یا«حالت چطوره» – چه خبر.

what’s up?

چه خبر؟

So Carlos says “what’s up” to the girl but she ignores him.

پس کارلوس به دختر می‌گوید «چه خبر» اما دختر او را نادیده می‌گیرد.

To ignore means you don’t listen to someone and you don’t pay attention to someone.

نادیده گرفتن یعنی به کسی گوش نمی‌کنید و به کسی توجهی نمی‌کنید.

You don’t look at them.

شما به آن‌ها نگاه نمی‌کنید.

You don’t listen to them.

شما به آن‌ها گوش نمی‌دهید.

That’s ignore.

این نادیده گرفتن است.

Say “he ignored her“ means he did not listen to her.

بگو «او را نادیده گرفت» یعنی به او گوش نداد.

He did not look at her.

نگاهش نکرد.

He ignored her or ignores (present : ignores).

او آن را نادیده گرفت یا ندید گرفت (زمان حال: نادیده می‌گیرد).

She ignores Carlos.

او کارلوس را نادیده می‌گیرد.

She does not look at Carlos.

او به کارلوس نگاه نمی‌کند.

She does not listen to Carlos.

او به کارلوس گوش نمی‌دهد.

She ignores him.

او کارلوس را نادیده می‌گیرد.

And then Carlos yells “How’s it going?

و بعد کارلوس فریاد می‌زند: «چطور می‌گذره؟

” How’s it going.

» چطور می‌گذرد.

How’s it going means How are you.

چطور می‌گذره یعنی حالت چطوره.

How are you.

چطوری.

We often say “how’s it going or how’s it goin.

ما اغلب می‌گوییم «چطور می‌گذرد یا چطور می‌گذره».

The last sound “g” sometimes “g”, going, going.

آخرین صدای “گ” گاهی اوقات “g”، می‌گذرد، می‌گذرد.

Sometime no “g” sound: goin.

گاهی اوقات “g”صدا نمی‌‌دهد: goin .

goin.

goin .

goin.

goin.

It’s the same meaning, the same, just different pronunciation.

این همان معنی است، همان، فقط تلفظ متفاوت است.

So “How’s it going” means “How are you”.

پس «چطور می‌گذره» یعنی ‌«حالت چطوره».

So he yells to her “how’s it going”.

پس کارلوس فریاد می‌زند «چطوری می‌گذره».

She keeps walking and ignores him.

دختر همچنان راه می‌رود و او را نادیده می‌گیرد.

Keeps, here “keeps” means continues.

همچنان، در این‌جا «نگه می‌دارد» یعنی ادامه می‌دهد.

Keep has another meaning.

نگه داشتن معنای دیگری دارد.

Keep can mean something else.

نگه داشتن می‌تواند به معنای چیز دیگری باشد.

But here, in this article: keeps means continues.

اما در این‌جا، در این مقاله: نگه داشتن به معنی ادامه می‌دهد است.

continues.

ادامه می‌یابد.

She continues walking.

او به راه رفتن ادامه می‌دهد.

She keeps walking.

او همچنان راه می‌رود.

OK, keeps and continues.

خب، همچنان و ادامه می‌دهد.

So she keeps walking and she ignores him.

پس او همچنان راه می‌رود و او را نادیده می‌گیرد.

He yells “hey, why won’t you talk to me?

او فریاد می‌زند: «هی، چرا با من حرف نمی‌زنی؟

OK, won’t means will not.

خب، یعنی نخواهی (شکل مخفف و کامل فعل کمکی آینده).

“Why will you not talk to me” is what he saying but in normal speech, normal speaking, we don’t say “will not”.

«چرا با من صحبت نمی‌کنی» چیزی است که او می‌گوید، اما در گفتار عادی، صحبت معمولی، ما نمی‌گوییم «نخواهی».

We usually say “won’t”.

ما معمولاً می‌گوییم «نمی‌زنی».

“I won’t go to the store” means I will not go to the store (and it’s future, right future).

«من به فروشگاه نمی‌روم» یعنی من به فروشگاه نخواهم رفت (و این آینده است، درسته آینده است).

So he asks her “why won’t you talk to me?

پس او از دختر می‌پرسد «چرا با من حرف نمی‌زنی؟

” – Why will you not talk to me?

»- چرا با من صحبت نخواهی کرد؟

And he says “I want to go to dinner with you”.

و او می‌گوید: «من می‌خوام با تو به شام برم».

OK.

خب.

he wants a date.

او یک قرار می‌خواهد.

He wants to go to a restaurant with her.

او می‌خواهد با او به رستوران برود.

He says: “I’ll take you to an expensive restaurant, not a cheap restaurant, right?

او می‌گوید: «من تو را به رستوران گران می‌برم، نه رستوران ارزان، درسته؟

“ He wants to take her to an expensive restaurant.

» می‌خواهد او را به یک رستوران گران‌قیمت ببرد.

Finally the girl turns and looks at him and she says: “I don’t want to go to dinner.

بالاخره دختر می‌چرخد و به او نگاه می‌کند و می‌گوید: «نمی‌خوام به شام برم.

“ But she says: “if you give me your car, I will give you a surprise.

» اما می‌گوید: «اگر ماشینت را به من بدی، من غافلگیرت می‌کنم».

“ Oh, give me your car and I will give you a surprise.

اوه ماشینت را به من بده و من غافلگیرت می‌کنم.

So “if you give me your car” – so he has to do that first, the first action.

پس «اگر ماشینت را به من بدی» – پس او باید اول آن را انجام دهد، اول آن کار.

And then, if that happens, then she will give him a surprise.

و بعد، اگر این اتفاق بیفتد، او را غافلگیر خواهد کرد.

Carlos says: OK because she is beautiful.

کارلوس می‌گوید: خب چون او زیباست.

He jumps out of the car.

او از ماشین بیرون می‌پرد.

He gives her the keys and he says: “here are the keys“.

کارلوس سوییچ‌هایش را به او می‌دهد و می‌گوید: «این هم سوییچ‌ها».

OK, here are the keys.

خب، این‌هم سوییچ‌ها هستند.

We usually say : here.

ما معمولاً می‌گوییم: این‌جا.

here is the book, here are the keys.

کتاب این‌جاست، سوییچ‌ها این‌جا هستند.

We say: “here is“ or “here are“ when we give something to someone, here is the key.

ما می‌گوییم: «این‌جاست» یا «این‌جا هستند» وقتی که چیزی را به کسی می‌دهیم، کلید این‌جاست.

here is the money, here are the keys.

پول این‌جاست، سوییچ‌ها این‌جا هستند.

OK, so Carlos gives the keys to the beautiful blond girl.

خب، پس کارلوس سوییچ‌ها را به دختر بلوند زیبا می‌دهد.

The beautiful blond girl takes the keys and then kisses Carlos on the cheek.

بلوند زیبا کلیدها را می‌گیرد و سپس روی گونه‌ی کارلوس یک بوسه می‌زند.

Cheek is the side of your face, right?

گونه سمتی از صورت شماست، درسته؟

So she kisses Carlos on the side of his face on the cheek.

پس او یک سمت صورت کارلوس را می‌بوسد.

OK, just on the cheek.

خب، فقط روی گونه.

Then she jumps into the car and drives away.

سپس او به داخل می‌پرد و دور می‌شود.

Carlos stands on the sidewalk.

کارلوس روی پیاده‌رو ایستاده است.

Sidewalk is next to the street, right?

پیاده‌رو کنار خیابان، درسته؟

It’s where people walk.

جایی که مردم قدم می‌زنند.

So the street, the street is for cars, cars and buses only and the sidewalk next to the street, right?

پس خیابان، خیابان فقط برای اتومبیل‌هاست، فقط ماشین‌ها و اتوبوس‌ها و پیاده‌رو کنار خیابان است، درسته؟

Sidewalk where people walk.

پیاده‌رو که مردم در آن قدم می‌زنند.

Side of the street.

کنار خیابان.

OK, so he stands on the sidewalk.

خب، پس او روی پیاده‌رو ایستاده است.

And now he has no car and no girl.

و حالا او نه ماشین را دارد و نه دختر را.

He says: “that’s it, just a kiss on the cheek“.

او می‌گوید: «همین، فقط بوسه روی گونه».

OK, that’s it.

خب، همین.

THAT’S IT.

همین.

That’s it means: there is no more.

این یعنی: چیز دیگری نیست.

There is nothing more.

چیز بیشتری نیست.

Nothing more is coming, nothing more to get, nothing more to do.

چیز بیشتری نمی‌آید، چیز بیشتری برای گرفتن نیست، کار بیشتری برای انجام دادن نیست.

So basically means finished.

پس اساساً یعنی تمام شده است.

So he says “that’s it“ , it means he only got a kiss, he will not get more from her, he will not get something else, only a kiss.

پس او می‌گوید «همین»، این یعنی او فقط بوسه‌ای گرفت، او چیز بیشتری از او به‌دست نمی‌آورد، چیز دیگری را دریافت نمی‌کند، فقط یک بوسه.

That’s it .

همین.

sometimes we say: that’s all.

بعضی اوقات می‌گوییم: همه‌ش همین بود.

that’s all – same meaning.

همه‌ش همین بود – معنی یکسان.

that’s all or that’s it means totally finished.

همه‌ش همین بود یا همین یعنی کاملاً تمام شده است.

In a restaurant you will use this.

در رستوران از این استفاده خواهید کرد.

When you finish eating, the waiter or the waitress will come and ask you: Do you want something else?

وقتی غذا را تمام کردید، پیشخدمت مرد یا پیشخدمت زن می‌آیند و از شما می‌پرسند: آیا چیز دیگری می‌خواهید؟

Do you want more food.

آیا غذای بیشتری می‌خواهید؟

Do you want more drinks?

نوشیدنی بیشتری می‌خواهید؟

OK.

خب.

If you’re finished, you say: that’s it.

اگر تمام کردید، می‌گویید: همین.

that’s it means we are finished eating.

این یعنی ما غذا را تمام کرده‌ایم.

We don’t want more food.

ما غذای بیشتری نمی‌خواهیم.

We don’t want more drinks.

ما نوشیدنی بیشتری نمی‌خواهیم.

Right?

درسته؟

We are finished.

تمام کردیم.

Bring the check.

چک را بیاورید.

Bring the bill.

صورتحساب را بیاورید.

So at the end, when you finish eating in the restaurant, tell the waiter: that’s it, right, means you’re finished.

پس در پایان، وقتی غذا را در رستوران تمام کردید، به پیشخدمت بگویید: همین، درست است، یعنی شما تمام کرده‌اید.

OK and then, he says: “that’s it, just a kiss on the cheek“.

خب و بعد، او می‌گوید: «همین، فقط یک بوسه روی گونه».

Then he gets on her bike – He gets on the girl’s bicycle.

سپس سوار دوچرخه‌ی او می‌شود – او سوار دوچرخه‌ی دختر می‌شود.

Bicycle or bike are the same.

دوچرخه یا بایک یکسان هستند.

and he rides home.

و او به سمت خانه رکاب می‌زند.

Poor Carlos.

کارلوس بیچاره.

OK, that’s it, that’s it.

خب، همین، همین است.

The lesson is finished.

درس تمام شد.

The vocabulary lesson is finished.

درس واژگان تمام شد.

That’s it .

همین.


بخش سوم – داستان کوتاه قسمت الف

Welcome to the mini story for A Kiss.

به داستان کوچک برای یک بوسه خوش آمدید.

In this lesson I will ask many questions.

در این درس من سؤال‌های زیادی خواهم پرسید.

You must answer every question.

شما باید به هر سوال پاسخ دهید.

Answer every question.

به هر سوال پاسخ دهید.

Pause your computer or pause your iPod, answer the question, then play again.

کامپیوتر یا آیپدتان را متوقف کنید، به سؤال‌ها پاسخ دهید، سپس دوباره آن را پخش کنید.

It’s very important, very important.

این خیلی مهم است، خیلی مهم.

Answer every question.

به هر سؤال پاسخ دهید.

Let’s start “A Kiss”.

بیایید شروع کنیم، «یک بوسه».

Carlos bought a new car.

کارلوس یک ماشین جدید خرید.

Did Carlos buy a new car?

آیا کارلوس یک ماشین جدید خرید؟

Yes.

بله.

Yes, of course.

بله، البته.

He bought a new car.

او یک ماشین جدید خرید.

Did Carlos buy an old car?

آیا کارلوس یک ماشین قدیمی خرید؟

No.

نه.

Carlos didn’t buy an old car.

کارلوس یک ماشین قدیمی نخرید.

Carlos bought a new car.

کارلوس یک ماشین جدید خرید.

Did Carlos buy an old car or a new car?

کارلوس یک ماشین قدیمی خرید یا یک ماشین جدید؟

A new car.

یک ماشین جدید.

Carlos bought a new car.

کارلوس یک ماشین جدید خرید.

Who bought a new car?

چه کسی یک ماشین جدید خرید؟

Carlos, right?

کارلوس، درسته؟

Carlos bought a new car.

کارلوس یک ماشین جدید خرید.

What did Carlos buy?

کارلوس چه چیزی خرید؟

A new car.

یک ماشین جدید.

Carlos bought a new car.

کارلوس یک ماشین جدید خرید.

Was the car expensive or was the car cheap?

ماشین گران بود یا ارزان؟

Ah, it was expensive, right?

گران بود.

Carlos bought a very expensive car.

کارلوس یک ماشین خیلی گران خرید.

Did Carlos buy an expensive bicycle?

آیا کارلوس یک دوچرخه‌ی گران خرید؟

No, no.

نه، نه.

He didn’t.

نخرید.

He didn’t buy an expensive bicycle.

او یک دوچرخه‌ی گران نخرید.

What did he buy?

او چه چیزی خرید؟

He bought an expensive car.

او یک ماشین گران خرید.

Was the car small?

آیا ماشین کوچکی خرید؟

No, no.

نه، نه.

It wasn’t small.

کوچک نبود.

He bought a huge car, very, very big car.

او یک ماشین بزرگ خرید، ماشین خیلی خیلی بزرگ.

How big was the car?

ماشین چقدر بزرگ بود؟

It was huge.

عظیم بود.

It was huge.

عظیم بود.

Was it a huge bicycle?

آیا یک دوچرخه‌ی عظیم بود؟

No, no.

نه، نه.

It wasn’t a huge bicycle.

یک دوچرخه‌ی عظیم نبود.

It was a huge car.

یک ماشین عظیم بود.

Who bought the huge car?

چه کسی ماشین عظیم خرید؟

Carlos.

کارلوس.

Carlos bought the huge car.

کارلوس یک ماشین عظیم خرید.

What color was the car?

ماشین چه رنگی بود؟

Was it yellow?

آیا زرد بود؟

No.

نه.

What color was the car?

ماشین چه رنگی بود؟

Blue.

آبی.

It was blue.

آبی بود.

It was a huge, blue, fast car.

یک ماشین بزرگ، آبی و سریع بود.

While driving down the street Carlos saw a girl on a bicycle.

هنگامی که کارلوس در خیابان رانندگی می‌کرد یک دختر سوار بر دوچرخه را دید.

What did he see while driving down the street?

او هنگام رانندگی در خیابان چه چیزی را دید؟

He saw a girl on a bicycle while driving down the street.

او هنگام رانندگی در خیابان یک دختر سوار بر دوچرخه را دید.

While driving down the street, did Carlos see a dog?

هنگامی که در خیابان رانندگی می‌کرد، یک سگ را دید؟

No.

نه .

No, he didn’t.

نه، ندید.

While driving down the street Carlos saw a girl.

کارلوس هنگام رانندگی در خیابان یک دختر را دید.

While driving down the street did Carlos see a girl in a car?

هنگامی که در خیابان رانندگی می‌کرد یک دختر سوار بر ماشین را دید؟

No, no.

نه، نه.

She wasn’t in a car, not in a car.

او در ماشین نبود.

While driving down the street Carlos saw a girl on a bicycle.

هنگامی که کارلوس با ماشین در خیابان رانندگی می‌کرد یک دختر سوار بر دوچرخه را دید.

When did Carlos see a girl on a bicycle?

کارلوس کِی دختری را سوار بر دوچرخه دید؟

While driving down the street, right?

وقتی در خیابان رانندگی می‌کرد، درسته؟

While driving down the street Carlos saw a girl on a bicycle.

هنگامی که در خیابان رانندگی می‌کرد دختری را سوار بر دوچرخه دید.

Who saw a girl on a bicycle while he was driving down the street?

چه کسی هنگامی که رانندگی می‌کرد دختری را سوار بر دوچرخه دید؟

Carlos, right?

کارلوس، درسته؟

Carlos saw a girl on a bicycle while he was driving down the street.

کارلوس هنگامی که رانندگی می‌کرد دختری را سوار بر دوچرخه دید.

Where was Carlos driving?

کارلوس کجا رانندگی می‌کرد؟

Driving down the street, right?

در خیابان، درسته؟

Down the street.

در خیابان.

Carlos was driving down the street.

کارلوس داشت در خیابان رانندگی می‌کرد.

Where was the girl?

دختر کجا بود؟

On a bicycle, right?

سوار دوچرخه، درسته؟

The girl was on a bicycle.

دختر سوار دوچرخه بود.

So while driving down the street Carlos saw a girl on a bicycle.

پس هنگامی که کارلوس در خیابان رانندگی می‌کرد، دختری را سوار بر دوچرخه دید.

She had long, blonde hair and was beautiful.

او موهای بلند و بلوند داشت و زیبا بود.

What did she look like?

او چگونه به نظر می‌آمد؟

Look like means was she ugly, was she beautiful, was her hair black, brown.

به نظر آمدن یعنی آیا او زشت بود، آیا زیبا بود، آیا موهایش مشکی بود، قهوه‌ای.

Look like means how does she look – her hair, her face – so what did she look like?

به نظر آمدن یعنی چگونه به چشم می‌آید – موهایش، صورتش – پس چگونه به نظر می‌آمد؟

Well, she had long, blonde hair and she was beautiful, right?

خب، او موهای بلند و بلوند داشت و زیبا بود، درسته؟

What did she look like?

چگونه به نظر می‌آمد؟

She had long, blonde hair and she was beautiful.

او موهای بلند و بلوند داشت و زیبا بود.

Did she look beautiful?

آیا او زیبا به نظر می‌آمد؟

Yes, yes.

بله، بله.

She looked beautiful.

اون زیبا به نظر می‌آمد.

Did she look ugly or did she look beautiful?

زشت به نظر می‌آمد یا زیبا؟

She looked beautiful.

او زیبا به نظر می‌آمد.

Who looked beautiful?

چه کسی زیبا به نظر می‌آمد؟

Ah, the girl, right?

دختره، درسته؟

The girl on the bicycle.

دختری که سوار دوچرخه بود.

The girl on the bicycle looked beautiful.

دختری که سوار دوچرخه بود زیبا به نظر می‌آمد.

Carlos yelled to her.

کارلوس برای او فریاد زد.

What did he yell?

چه چیزی را فریاد زد؟

He yelled, “What’s up!

او فریاد زد، «چه خبرا!

Who yelled, “What’s up!

چه کسی فریاد زد؟

Carlos.

کارلوس.

Carlos yelled, “What’s up!

کارلوس فریاد زد، «چه خبرا!

Did the girl yell, “What’s up!

آیا دختر فریاد زد «چه خبرا!

No.

نه.

The girl didn’t yell, “What’s up!

دختر فریاد نزد، «چه خبرا!

” Carlos yelled, “What’s up!

» کارلوس فریاد زد «چه خبرا!

Who did Carlos yell to?

کارلوس برای چه کسی فریاد زد؟

Ah, the girl.

دختره.

Carlos yelled to the girl.

کارلوس برای دختر فریاد زد.

Did Carlos yell to a boy?

آیا کارلوس برای یک پسر فریاد زد؟

No.

نه.

He didn’t yell to a boy.

او برای یک پسر فریاد نزد.

Carlos yelled to a girl.

او برای یک دختر فریاد زد.

Which girl did Carlos yell to?

کارلوس برای کدام دختر فریاد زد؟

Which girl did Carlos yell to?

کارلوس برای کدام دختر فریاد زد؟

Ah, the girl on the bicycle, right?

دختری که سوار دوچرخه بود، درسته؟

He yelled to the girl on a bicycle.

او برای دختری که سوار دوچرخه بود فریاد زد.

What did he yell to the girl on a bicycle?

او برای دختری که سوار دوچرخه بود چه فریاد زد؟

He yelled, “What’s up!

او فریاد زد، «چه خبرا!

After he yelled, “What’s up!

بعد از این‌که فریاد زد، «چه خبرا!

” did the girl ignore him?

» آیا دختر او را نادیده گرفت؟

Yes.

بله.

Yes, she did.

بله، گرفت.

She ignored him.

او را نادیده گرفت.

Who ignored Carlos?

چه کسی کارلوس را نادیده گرفت؟

The girl.

دختره.

The girl on the bicycle.

دختری که سوار دوچرخه بود.

Did Carlos ignore her?

آیا کارلوس او را نادیده گرفت؟

No, no.

نه، نه.

Carlos didn’t ignore her.

کارلوس را نادیده نگرفت.

Carlos yelled to her.

کارلوس برای او فریاد زد.

She ignored him.

دختر او را نادیده گرفت.

Did she listen to Carlos?

آیا او به کارلوس گوش داد؟

No, she didn’t listen to Carlos.

نه، او به کارلوس گوش نداد.

She ignored him.

او را نادیده گرفت.

Did she look at Carlos?

آیا به کارلوس نگاه کرد؟

No, she didn’t.

نه، نگاه نکرد.

She ignored him.

او را نادیده گرفت.

Carlos yelled again.

کارلوس دوباره فریاد زد.

“How’s it going?

«چطور می‌گذره؟

What did he yell?

چه چیزی را فریاد زد؟

“How’s it going?

«چطور می‌گذره؟

Did he yell, “How’s it going?

آیا برای دختر فریاد زد «چطور می‌گذره؟

” to the girl or to his mother?

» یا برای مادر خودش؟

Well, of course he yelled, “How’s it going?

خب، البته که فریاد زد «چطور می‌گذره؟

” to the girl.

» برای دختر.

Did he yell, “How’s it going?

آیا او فریاد زد «چطور می‌گذره؟

” or did he whisper, “How’s it going?

» یا نجوا کرد «چطور می‌گذره؟

” Whisper, whisper means talk very quietly; opposite of yell, so we have yell and whisper.

» نجوا کردن، نجوا کردن یعنی خیلی آرام حرف زدن؛ مخالف فریاد زدن، پس ما داریم فریاد زدن و نجوا کردن.

I am whispering.

من دارم نجوا می‌کنم.

Did Carlos whisper or did he yell, “How’s it going?

آیا کارلوس نجوا کرد «چطور می‌گذره» یا فریاد زد؟

He yelled.

او فریاد زد.

Carlos yelled, “How’s it going?

کارلوس فریاد زد «چطور می‌گذره؟

” He didn’t whisper, “How’s it going?

» او نجوا نکرد، «چطور می‌گذره؟

” He yelled, “How’s it going?

» او داد زد، «چطور می‌گذره؟

After he yelled, “How’s it going?

بعد از این‌که داد زد، «چطور می‌گذره؟

” did the girl stop?

» آیا دختر ایستاد؟

No, she didn’t.

نه، نایستاد.

The girl didn’t stop.

دختر نایستاد.

The girl kept going.

او همچنان رفت.

Did the girl keep going?

آیا دختر همچنان رفت؟

Yes.

بله.

The girl kept going.

دختر همچنان رفت.

Did she continue going?

آیا به رفتن ادامه داد؟

Yes.

بله.

She continued, right?

ادامه داد، درسته؟

She kept going.

او به رفتن ادامه داد.

Who kept going?

چه کسی به رفتن ادامه داد؟

The girl.

دختره.

The girl kept going.

دختره به رفتن ادامه داد.

He yelled again, “Hey!

او دوباره داد زد، «هی!

Why won’t you talk to me?

چرا با من حرف نمی‌زنی؟

I want to go to dinner with you.

من می‌خوام با تو به شام برم.

I’ll take you to an expensive restaurant.

من تو را به رستوران گران می‌برم.

Where did he want to take her?

می‌خواست او را کجا ببرد؟

To an expensive restaurant.

به رستوران گران.

He wanted to take her to an expensive restaurant.

می‌خواست او را به رستوران گران ببرد.

Okay, this is the end of mini story A.

خب، این پایان داستان کوتاه الف است.

Listen to this many times and then go to mini story B.

به این چندین بار گوش دهید و بعد به داستان کوتاه ب بروید.


بخش چهارم – داستان کوتاه قسمت ب

Hello.

سلام.

Welcome to mini story B.

به داستان کوتاه ب خوش آمدید.

Let’s continue.

بیایید ادامه دهیم.

Carlos asked the girl, “Why won’t you talk to me?

کارلوس از دختر پرسید: «چرا با من حرف نمی‌زنی؟

Would the girl talk to him?

آیا دختر با او حرف می‌زند؟

In the past, before, would she talk to him?

در گذشته، قبلاً، آیا دختر با کارلوس حرف می‌زد؟

No, no.

نه، نه.

She wouldn’t, she would not talk to him.

حرف نمی‌زد، دختر با کارلوس حرف نمی‌زد.

Who would not talk to Carlos?

چه کسی با کارلوس حرف نمی‌زد؟

The girl, right?

دختره، درسته؟

The beautiful girl.

دختر زیبا.

The beautiful girl wouldn’t talk to Carlos.

دختر زیبا با کارلوس حرف نمی‌زد.

Would the beautiful girl talk to Carlos?

آیا دختر زیبا با کارلوس حرف می‌زد؟

No.

نه.

No, she wouldn’t.

نه، حرف نمی‌زد.

She wouldn’t talk to Carlos.

او با کارلوس حرف نمی‌زد.

The beautiful girl wouldn’t talk to Carlos.

دختر زیبا با کارلوس حرف نمی‌زند.

Carlos wanted to go to dinner with her and he yelled, “I’ll take you to an expensive restaurant.

کارلوس می‌خواست با او به شام برود و او فریاد زد: «من تو را به رستوران گران می‌برم.

What kind of restaurant did Carlos want to take the girl to?

چه نوع رستورانی می‌خواست دختر را ببرد؟

What kind?

چه نوع؟

An expensive restaurant, right?

یک رستوران گران‌قیمت.

He wanted to take her to an expensive restaurant.

می‌خواست او را به رستوران گران‌قیمت ببرد.

He said – this is future now – “I’ll take you – I will, I’ll, I’ll – I’ll take you to an expensive restaurant.

او گفت – اکنون این آینده است – «من تو را خواهم برد – خواهم، خواهم، تو را به یک رستوران گران خواهم برد.

Did he want to take her to a cheap restaurant?

آیا می‌خواست او را به یک رستوران ارزان ببرد؟

No, not to a cheap restaurant.

نه، رستوران ارزان نه.

He wanted to take her to an expensive restaurant.

او می‌خواست او را به یک رستوران گران‌قیمت ببرد.

Finally, the girl turned.

سرانجام، دختر چرخید.

She got off her bike and she looked at him.

از دوچرخه پیاده شد و او را نگاه کرد.

She said, “I don’t want to go to dinner.

او گفت، «من نمی‌خوام به شام برم.

Did she want to go to dinner?

آیا او می‌خواست به شام برود؟

No.

نه.

What did she want?

او چه می‌خواست؟

Ah, she wanted his car, his car.

او ماشینش را می‌خواست، ماشینش.

She wanted his car.

او ماشینش را می‌خواست.

Who wanted Carlos’s car?

چه کسی ماشین کارلوس را می‌خواست؟

The girl.

دختره.

The beautiful girl wanted Carlos’s car.

دختر زیبا ماشین کارلوس را می‌خواست.

Did she want Carlos’s bicycle?

آیا او دوچرخه‌ی کارلوس را می‌خواست؟

No, no.

نه، نه.

She wanted his car.

او ماشینش را می‌خواست.

She wanted Carlos’s car.

او ماشین کارلوس را می‌خواست.

Whose car did she want?

او ماشین چه کسی را می‌خواست؟

She wanted Carlos’s car.

او ماشین کارلوس را می‌خواست.

Did she want Carlos’s car or Carlos’s truck?

او ماشین کارلوس را می‌خواست یا کامیون کارلوس را؟

She wanted Carlos’s car.

او ماشین کارلوس را می‌خواست.

She said, “If you give me your car I will give you a surprise.

او گفت، «اگر ماشینت را به من بدهی من تو را غافلگیر خواهم کرد.

Ah, what did she say?

او چه گفت؟

She said, “If you give me your car I will give you a surprise.

او گفت، «اگر ماشینت را به من بدهی تو را غافلگیر خواهم کرد.

What did Carlos say?

کارلوس چه گفت؟

He said, “Okay!

او گفت، «باشه!

Who said, “Okay”?

چه کسی گفت، «باشه؟

Carlos.

کارلوس.

Who did Carlos talk to, talk to?

کارلوس با چه کسی حرف زد، حرف زد؟

The beautiful girl, right?

دختر زیبا، درسته؟

Carlos said, “Okay,” to the beautiful girl.

کارلوس گفت: «باشه،» به دختر زیبا.

Carlos talked to the beautiful girl.

کارلوس با دختر زیبا حرف زد.

He said, “Okay.

او گفت، «باشه.

After he said, “Okay,” what did he do?

بعد از این‌که او گفت، «باشه،» چه کاری انجام داد؟

He jumped out of his car.

او از ماشینش بیرون پرید.

Whose car did he jump out of?

او از ماشین چه کسی بیرون پرید؟

His car, right?

ماشینش، درسته؟

His own car.

ماشین خودش.

He jumped out of his car and said, “Okay!

او از ماشینش بیرون پرید و گفت: «باشه!

” Then he gave her the keys and said, “Here are the keys.

» سپس سوییچ‌ها را به او داد و گفت: «این هم سوییچ‌ها.

What did he give her?

چه چیزی به او داد؟

The keys, right?

سوییچ‌ها، درسته؟

The keys to his car.

سوییچ‌های ماشینش.

Who gave the keys to the beautiful girl?

چه کسی سوییچ‌ها را به دختر زیبا داد؟

Carlos.

کارلوس.

Carlos gave the keys to the beautiful girl.

کارلوس سوییچ‌ها را به دختر زیبا داد.

Who did Carlos give his keys to?

کارلوس به چه کسی سوییچ‌های خود را داد؟

To the beautiful girl.

به دختر زیبا.

He gave his keys to the beautiful girl.

سوییچ‌های خود را به دختر زیبا داد.

What did he give to her?

چه چیزی به او داد؟

His keys.

سوییچ‌هایش.

Did he give his house keys to the girl?

آیا او کلیدهای خانه‌ی خود را به دختر داد؟

No, not his house keys.

نه، کلیدهای خانه‌اش نه.

Did he give his car keys to the girl?

آیا او کلیدهای ماشینش را به دختر داد؟

Yes, that’s right.

بله، درسته.

He gave his car keys to the girl.

کلیدهای ماشینش را به دختر داد.

Which keys did he give to the girl?

کدام کلیدها را به دختر داد؟

Car keys, right?

کلیدهای ماشین، درسته؟

He gave the car keys to the girl, not his house keys, not other keys.

او کلیدهای ماشین را به دختر داد – نه کلید خانه‌اش ، نه کلیدهای دیگر.

He gave only the car keys.

او فقط کلیدهای ماشین را داد.

Which keys did he give?

کدام کلیدها را داد؟

That’s right.

درسته.

The car keys.

کلیدهای ماشین.

He said, “Here are the keys.

او گفت، «این هم سوییچ‌ها.

” The beautiful blonde took the keys.

» بلوند زیبا سوییچ‌ها را گرفت.

What did she take?

او چه چیزی را گرفت؟

The keys.

سوییچ‌ها.

That’s right.

درسته.

She took the keys.

او سوییچ‌ها را گرفت.

Who took the keys?

چه کسی سوییچ‌ها را گرفت؟

The beautiful blonde girl.

دختر بلوند زیبا.

Who took the keys?

چه کسی سوییچ‌ها را گرفت؟

The beautiful blonde girl.

دختر بلوند زیبا.

What kind of girl was she?

او چه نوع دختری بود؟

She was a beautiful blonde girl.

او یک دختر بلوند زیبا بود.

What kind of keys did she take?

چه نوع کلیدهایی را گرفت؟

Ah, car keys, right?

کلیدهای ماشین، درسته؟

She took car keys.

دختر کلیدهای ماشین را گرفت.

Who took the car keys?

چه کسی سوییچ‌های ماشین را گرفت؟

The beautiful girl.

دختر زیبا.

She took the car keys and then she kissed Carlos on the cheek.

او سوییچ‌های ماشین را گرفت و سپس روی گونه‌ی کارلوس بوسه زد.

Who did she kiss on the cheek?

دختر روی گونه‌ی چه کسی را بوسه زد؟

Carlos.

کارلوس.

She kissed Carlos on the cheek.

او روی گونه‌ی کارلوس بوسه زد.

Where did she kiss Carlos?

دختر کجای صورت کارلوس را بوسید؟

On the cheek.

روی گونه.

She kissed Carlos on the cheek.

او روی گونه‌ی کارلوس را بوسید.

Did she kiss Carlos on the nose?

آیا او روی بینی کارلوس را بوسید؟

No, she didn’t kiss Carlos on the nose.

نه، او روی بینی کارلوس را نبوسید.

She kissed Carlos on the cheek.

او روی گونه‌ی کارلوس را بوسید.

Who kissed Carlos on the cheek?

چه کسی روی گونه‌ی کارلوس را بوسید؟

The beautiful girl.

دختر زیبا.

The beautiful girl kissed Carlos on the cheek.

دختر زیبا روی گونه‌ی کارلوس را بوسید.

What did she do?

او چه‌کار کرد؟

She kissed Carlos.

او کارلوس را بوسید.

When did she kiss Carlos on the cheek?

او کِی روی گونه‌ی کارلوس را بوسید؟

When did she kiss Carlos on the cheek?

او کِی روی گونه‌ی کارلوس را بوسید؟

After she took the keys, right?

بعد از اینکه سوییچ‌ها را گرفت.

After she took the keys, she kissed Carlos on the cheek.

بعد از این‌که او سوییچ‌ها را گرفت، روی گونه‌ی کارلوس را بوسید.

Did she kiss Carlos before she took the keys?

آیا او قبل از گرفتن سوییچ‌ها، کارلوس را بوسید؟

No.

نه.

She didn’t kiss Carlos before she took the keys.

او قبل از گرفتن سوییچ‌ها کارلوس را نبوسید.

She kissed Carlos after she took the keys.

او پس از گرفتن سوییچ‌ها، کارلوس را بوسید.

After she took the keys and after she kissed Carlos, what did she do?

بعد از این‌که سوییچ‌ها را گرفت و بعد از آن‌که کارلوس را بوسید، چه کرد؟

Jumped in the car.

پرید توی ماشین.

After she kissed Carlos she jumped in the car.

بعد از بوسیدن کارلوس، او توی ماشین پرید.

Did she jump onto her bicycle?

آیا او روی دوچرخه‌اش پرید؟

No.

نه.

She didn’t jump onto her bicycle.

او روی دوچرخه‌اش نپرید.

She jumped into the car.

او داخل ماشین پرید.

Did she jump into the car or did she jump onto her bicycle?

آیا او به داخل ماشین پرید یا بر روی دوچرخه‌اش پرید؟

She jumped into the car.

او داخل ماشین پرید.

Whose car did she jump into?

او به داخل ماشین چه کسی پرید؟

Carlos’, Carlos’.

مال کارلوس – مال کارلوس.

That ‘s, Carlos’s – means it’s his car, right?

(s مالکیت)، مال کارلوس – یعنی ماشین او است.

It’s possessive.

مالکیت است.

His car.

ماشینش.

Whose car is it?

ماشین چه کسی است؟

It’s Carlos’, so she jumped into Carlos’ car.

مال کارلوس است، پس او به داخل ماشین کارلوس پرید.

Did she jump into A.J’s car or Carlos’ car?

آیا او به داخل ماشین AJ پرید یا به داخل ماشین کارلوس پرید؟

She jumped into Carlos’ car.

او به داخل ماشین کارلوس پرید.

What did she do?

او چه‌کار کرد؟

She jumped into Carlos’ car and then she drove away.

او به داخل ماشین کارلوس پرید و دور شد.

Did she walk away?

آیا او پیاده رفت؟

No, no.

نه نه.

She didn’t walk away.

او راه نرفت.

Did she run away?

آیا او دوید؟

No.

نه.

She didn’t run away.

او ندوید.

She drove away.

او رانندگی کرد.

Who drove away?

چه کسی دور شد؟

The beautiful girl.

دختر زیبا.

When did she drive away?

او چه موقع دور شد؟

She drove away after she jumped into the car, right?

او بعد از این‌که به داخل ماشین پرید دور شد، درسته؟

After she jumped into the car.

پس از این‌که داخل ماشین پرید.

Carlos stood on the sidewalk.

کارلوس روی پیاده‌رو ایستاد.

He had no car and he had no girl.

او نه ماشین را داشت و نه دختر را داشت.

He said, “That’s it?

او گفت، «همین؟

Just a kiss on the cheek?

فقط بوسه‌ای روی گونه؟

Did Carlos get more?

آیا کارلوس چیز بیشتری گرفت؟

No, no, no.

نه، نه، نه.

He said, “That’s it,” nothing more.

او گفت: «همین،» نه چیز بیشتر.

Who said, “That’s it?

چه کسی گفت: «همین؟

Carlos.

کارلوس.

He said, “That’s it?

او گفت، «همین؟

Just a kiss on the cheek?

فقط بوسه»ای روی گونه؟

” Nothing more for Carlos.

» چیز بیشتری برای کارلوس نیست.

He stood on the sidewalk.

او در پیاده‌رو ایستاد.

Did he sit on the sidewalk?

آیا او در پیاده‌رو نشست؟

No, he didn’t sit on the sidewalk.

نه، او در پیاده‌رو ننشست.

He stood on the sidewalk.

او در پیاده‌رو ایستاد.

Where did Carlos stand?

کارلوس کجا ایستاد؟

Carlos stood on the sidewalk.

کارلوس روی پیاده‌رو ایستاد.

Did he stand on the street or did he stand on the sidewalk?

آیا او در خیابان ایستاد یا در پیاده‌رو ایستاد؟

Well, he stood on the sidewalk.

خب، او در پیاده‌رو ایستاد.

Carlos stood on the sidewalk.

کارلوس در پیاده‌رو ایستاد.

Was he happy when he stood on the sidewalk?

آیا او وقتی در پیاده‌رو ایستاد خوشحال بود؟

No, no.

نه، نه.

He wasn’t happy.

او خوشحال نبود.

He had no car and no girl.

او نه ماشین داشت و نه دختر نداشت.

He wasn’t happy when he stood on the sidewalk.

او وقتی در پیاده‌رو ایستاد خوشحال نبود.

What did he say?

او چه گفت؟

He said, “That’s it?

او گفت، «همین؟

Just a kiss on the cheek?

فقط بوسه‌ای روی گونه؟

” He got on her bike and rode home.

» او سوار دوچرخه‌ی دختر شد و به سمت خانه حرکت کرد.

Did he ride to work?

آیا او به سمت سر کار راند؟

No, no.

نه، نه.

He didn’t ride to work.

او به سر کار حرکت نکرد.

He rode home.

به سمت خانه راند.

Did he ride to his friend’s house?

آیا او به سمت خانه‌ی دوستش راند؟

No, he didn’t ride to his friend’s house.

نه، او به سمت خانه‌ی دوستش نراند.

He rode home.

او به سمت خانه راند.

Where did he ride?

کجا راند؟

Well, he rode home.

خب، او به سمت خانه راند.

Who rode home?

چه کسی به سمت خانه راند؟

Carlos.

کارلوس.

Carlos rode home.

کارلوس به سمت خانه راند.

On what did he ride home?

او سوار چه چیزی به سمت خانه راند؟

On what did he ride home?

او سوار چه چیزی به سمت خانه راند؟

On her bike, right?

با دوچرخه‌اش، درسته؟

He rode home on her bike.

او با دوچرخه‌اش به سمت خانه راند.

What did he ride home on?

او سوار بر چه چیزی به سمت خانه راند؟

On her bike.

بر روی دوچرخه‌اش.

He rode home on her bike.

او سوار بر دوچرخه‌اش به سمت خانه راند.

What did he ride home on?

او سوار بر چه چیزی به سمت خانه راند؟

He rode home on her bike.

او سوار بر دوچرخه‌اش به سمت خانه راند.

Did he ride home in a car or did he ride home on a bike?

آیا او سوار بر ماشین به سمت خانه راند یا سوار بر دوچرخه به سمت خانه راند؟

On a bike.

بر روی دوچرخه.

He rode home on a bike.

او سوار بر دوچرخه به سمت خانه راند.

Okay.

خب.

That’s it for mini story B.

این هم داستان کوتاه ب.


                    

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا