بخش اول – داستان انگلیسی غذای بوبا

Sara Smith, who lives in San Francisco, went shopping for cat food.

سارا اسمیت که در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند به خرید غذای گربه رفت.

Sara is 30, and lives at 3037 Market St.

سارا ۳۰ سال دارد و در خیابان ۳۰۳۷ مارکت زندگی می‌کند.

She has lived there since 1990.

او از سال ۱۹۹۰ در آن‌جا زندگی کرده است.

Sara is married.

سارا ازدواج کرده است.

She is married to a man named John.

او با مردی به نام جان ازدواج کرده است.

She has been married for 7 years.

او به مدت هفت سال است که ازدواج کرده است.

They have two children, and one very big cat.

آن‌ها دو فرزند و یک گربه‌ی خیلی بزرگ دارند.

Their son Bob is five years old and their daughter Nancy is three.

پسرشان باب پنج ساله و دخترشان نانسی سه ساله است.

Their cat, Bubba, is 2 years old.

گربه‌ی آن‌ها، بوبا ۲ سال دارد.

Bubba is huge.

بوبا بسیار بزرگ است.

He weighs 258 pounds (117 kilos)!

او ۲۵۸ پوند [۱۱۷ کیلو] وزن دارد.

At 9am, Sara got into her car and drove to the pet store.

۹ صبح سارا سوار ماشینش شد و به فروشگاه حیوانات خانگی رفت.

She bought 68 bags of cat food for 10 dollars each plus tax.

او ۶۸ کیسه از غذای گربه به‌ارزش هرکدام ۱۰ دلار به‌اضافه‌ی مالیات خرید.

The regular price was 15 dollars, so she got a good deal.

قیمت معمول ۱۵ دلار بود، پس او معامله‌ی خوبی داشت.

The total was 680 dollars plus tax.

مجموعاً ۶۸۰ دلار به‌اضافه‌ی مالیات [هزینه] شد.

She paid by credit card.

او با کارت اعتباری پرداخت کرد.

On her way home, Sara stopped at a convenience store to buy milk.

در مسیر خانه، سارا در مغازه‌ی خواروبارفروشی توقف کرد تا شیر بخرد.

Bubba loves milk.

بوبا عاشق شیر است.

The milk was 3/00 dollars for one gallon, and Sara bought 30 gallons.

شیر برای هر گالن ۳ دلار بود و سارا ۳۰ گالن خرید.

She paid 100 dollars and got 10 dollars back in change.

او ۱۰۰ دلار پرداخت کرد و ۱۰ دلار پول خرد به‌عنوان باقی‌مانده‌ی پولش گرفت.

Sara got home at 11 a.m. Bubba was waiting at the door.

سارا ساعت ۱۱ صبح به خانه رسید؛ بوبا دم در خانه منتظر بود.

He was very hungry.

او بسیار گرسنه بود.


بخش دوم – درسنامه واژگان

Hello Welcome to the Vocabulary lesson for Bubba’s food.

سلام، به درس واژگان غذای بوبا خوش آمدید.

Let’s begin, let’s start; first we see Sara Smith who lives In San Francisco went shopping for Cat food.

بیایید شروع کنیم، اول ما سارا اسمیت را که در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند می‌بینیم که برای خرید غذای گربه رفت.

Okay, who lives in San Francisco.

خب، کسی که در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند.

Who means Sara, right?

کسی که یعنی سارا، درسته؟

Sara Smith, Sara lives in San Francisco, who lives in San Francisco, OK.

سارا اسمیت، سارا در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند، کسی که در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند، خب.

who is same as Sara.

کسی که همان ساراست.

Sara lives in San Francisco.

سارا در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند.

She went shopping for Cat food, In the past, she went shopping.

او به خرید غذای گربه رفت، در گذشته، به خرید رفت.

Sara is thirty, 30 years old, her age is 30, she lives at 3037 Market street.

سارا سی‌ساله است، ۳۰ سال دارد، سن او ۳۰ است، او در خیابان مارکت ۳۰۳۷ زندگی می‌کند.

That is her address, her apartment is 3037 Market street.

این آدرس اوست، آپارتمان او ۳۰۳۷ خیابان مارکت است.

Her house is 3037 Market street.

خانه‌اش ۳۰۳۷ خیابان مارکت است.

She has lived there since 1990.

او از سال ۱۹۹۰ آن‌جا زندگی کرده است.

So starting in 1990, she lived in that house until now.

پس شروع در سال ۱۹۹۰، آن‌جا زندگی کرده است تا حالا.

from 1990 – until now, that’s why we say “has lived”, has lived since 1990, starting in 1990 until now.

از ۱۹۹۰ – تا حالا، برای همین می‌گوییم «زندگی کرده است»، از ۱۹۹۰ زندگی کرده است، شروع در ۱۹۹۰ تا حالا.

Sara is married, she’s married to a man named John, she has been married for 7 years, again has been, has been starting 7 years ago until now, she married 7 years ago, 7 years in the past until now, has been married.

سارا متأهل است، او با مردی به‌نام جان ازدواج کرده است،او ۷ سال است که ازدواج کرده است، دوباره [ازدواج] کرده است، شروع از ۷ سال پیش تا حالا [ازدواج] کرده است، او ۷ سال پیش ازدواج کرد، ۷ سال در گذشته تا حالا، ازدواج کرده است.

Okay, her husband John and Sara have 2 children and 1 very big Cat, Okay.

خب، همسرش جان و سارا ۲ فرزند و ۱ گربه‌ی خیلی بزرگ دارند، خب.

۲ children 1 big Cat, their son Bob is 5 years old, their daughter Nancy is 3.

۲ فرزند و ۱ گربه‌ی بزرگ، پسرشان باب ۵ سال دارد، دخترشان نانسی ۳ سال دارد.

۳ years old, their Cat Bubba is 2 years old, Bubba is 2, Bubba is huge, huge , huge means very very very big, Bubba Is a very very big Cat, Bubba is huge, giant, very very very big, very very very big, he is huge.

۳ سال دارد، گربه‌شان بوبا ۲ سال دارد، بوبا ۲ سال دارد، بوبا عظیم است، عظیم، عظیم یعنی خیلی خیلی خیلی بزرگ، بوبا گربه‌ی خیلی خیلی بزرگی است، بوبا عظیم است، غول‌آساست، خیلی خیلی خیلی بزرگ، خیلی خیلی خیلی بزرگ، او عظیم است.

Bubba is huge, huge, huge, super big, huge.

بوبا عظیم است، عظیم، عظیم، فوق‌العاده بزرگ، عظیم.

Bubba weighs 258 pounds, Oh is super huge, 258 pounds, he weighs 258 pounds, that is 117 kilos.

بوبا ۲۵۸ پوند وزن دارد، اوه خیلی عظیم است، ۲۵۸ پوند، او ۲۵۸ پوند وزن دارد، یعنی ۱۱۷ کیلو.

kg.

ک‌گ.

kilograms..

کیلوگرم.

۱۱۷ kilograms, 258 pounds.

۱۱۷ کیلوگرم، ۱۵۸ پوند.

he is a Super big, huge Cat.

او گربه‌ی خیلی بزرگ و عظیمی است.

Bubba is huge Cat.

بوبا گربه‌ای عظیم است.

Okay, at 9 am, 9 in the morning, 9 am.

خب، ۹ صبح، ۹ در صبح، ۹ صبح.

۹ in the morning, Sara got into her car and drove to the pet store.

۹ در صبح، سارا سوار ماشینش شد و به سمت فروشگاه حیوانات خانگی رانندگی کرد.

Again we are talking past, past, this happened already finished, Sara got into her car, and drove, past of drive.

دوباره داریم درباره‌ی گذشته حرف می‌زنیم، گذشته، این اتفاق افتاده قبلاً تمام شده، سارا سوار ماشینش شد و رانندگی کرد، گذشته‌ی رانندگی می‌کند.

So now I drive, yesterday I drove.

پس حالا من رانندگی می‌کنم، دیروز رانندگی کردم.

I drove.

رانندگی کردم.

yesterday I drove.

دیروز رانندگی کردم.

Now I get into my car, yesterday I got into my car.

حالا من سوار ماشینم می‌شوم، دیروز من سوار ماشینم شدم.

OK.

خب.

So Sara drove to the pet store.

پس سارا به سمت فروشگاه حیوانات خانگی رانندگی کرد.

She bought 68 bags of cat food, bought.

او ۶۸ بسته غذای گربه خرید، خرید.

Now I buy, yesterday I bought.

حالا می‌خرم، دیروز خریدم.

bought.

خریدم.

She bought 68 bags of cat food, Wow!

او ۶۸ بسته غذای گربه خرید، وای!

۶۸ bags of cat food for 10 Dollars each plus tax, they were 10 Dollars each.

۶۸ بسته غذای گربه هرکدام ۱۰ دلار به‌علاوه‌ی مالیات، آن‌ها هرکدام ۱۰ دلار بودند.

Each bag of cat food, was 10 dollars, cost 10 dollars.

هر بسته غذای گربه، ۱۰ دلار بود، ۱۰ دلار هزینه داشت.

The regular price, regular means normal, so the normal price, the regular price.

قیمت معمول، معمول یعنی عادی، پس قیمت عادی، قیمت معمول.

The regular – normal price was 15 dollars, so she got a good deal, got a good deal.

قیمت معمول – عادی ۱۵ دلار بود، پس او معامله‌ی خوبی داشت، معامله‌ی خوبی داشت.

To get a good deal means to find, to get a good price.

معامله‌ی خوبی داشتن یعنی پیدا کردن، گرفتن یک قیمت خوب.

It means you pay less than normal, normal price was 15 dollars, she paid only 10 dollars, so she got a good deal, we use this many times, it’s a normal phrase, to get a good deal.

یعنی کمتر از حالت عادی پرداخت می‌کنید، قیمت عادی ۱۵ دلار بود، او فقط ۱۰ دلار پرداخت کرد، پس معامله‌ی خوبی داشت، ما از این دفعات زیادی استفاده می‌کنیم، عبارت عادی‌ای است، معامله‌ی خوبی داشتن.

You say “ah!

شما می‌گویید «آه!

I got a good deal” means a good price, you pay less than normal, okay she got a good deal.

من معامله‌ی خوبی داشتم» یعنی یک قیمت خوب، کمتر از حالت عادی پرداخت می‌کنید، خب او معامله‌ی خوبی داشت.

The total was 680 dollars, right?

کل [هزینه] ۶۸۰ دلار بود، درسته؟

۶۸ bags, 10 dollars each, the total was 680 dollars, she paid by credit card, she used her credit card.

۶۸ بسته، هرکدام ۱۰ دلار، کلش ۶۸۰ دلار بود، او با کارت اعتباری پرداخت کرد، از کارت اعتباری‌اش استفاده کرد.

We say “paid by credit card” or “paid with a credit card”, so she paid by credit card or she paid with a credit card, right?

ما می‌گوییم «به‌وسیله‌ی کارت اعتباری پرداخت کرد» یا «با کارت اعتباری پرداخت کرد»، پس او به‌وسیله‌ی کارت اعتباری پرداخت کرد یا با کارت اعتباری پرداخت کرد، درسته؟

with a.

با یک.

by credit card or with a credit card.

به‌وسیله‌ی کارت اعتباری یا با یک کارت اعتباری.

she paid by credit card.

او به‌وسیله‌ی کارت اعتباری پرداخت کرد.

On her way home, Sara stopped at a convenience store to buy milk.

در راه خانه، سارا کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی توقف کرد تا شیر بخرد.

on her way home means while coming home or during her trip home, right?

در راه خانه یعنی وقتی که به خانه می‌آمد یا هنگام سفرش به سمت خانه، درسته؟

so at the same time, while she is coming home she stops at convenience store, so on her way home, meaning as she traveled home, as she came home, while she came home, same meaning, all of those are the same.

پس همان زمان، وقتی که دارد به خانه می‌آید کنار مغازه خواروبارفروشی توقف می‌کند، پس در راه خانه، یعنی وقتی داشت به خانه می‌رفت، وقتی به خانه می‌آمد، هنگامی که به خانه می‌آمد، همان معنی، تمام این‌ها یکسان هستند.

so on her way home, she stopped at a convenience store to buy milk.

پس در راه خانه، او کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی ایستاد تا شیر بخرد.

Bubba loves milk.

بوبا عاشق شیر است.

the milk was 3 dollars for 1 gallon and Sara bought 30 gallons.

شیر برای ۱ گالن ۳ دلار بود و سارا ۳۰ گالن خرید.

OK.

خب.

۱ gallon is about 4 liters.

۱ گالن تقریباً ۴ لیتر است.

OK.

خب.

so 1 gallon – 4 liters.

پس ۱ گالن – ۴ لیتر.

She bought 30 gallons of milk for Bubba.

او ۳۰ گالن شیر برای بوبا خرید.

she paid 100 dollars total and got 10 dollars back in change, to get back means return to you.

او در کل ۱۰۰ دلار پرداخت کرد و ۱۰ دلار پول خرد باقی را پس‌گرفت، پس‌گرفتن یعنی به شما برگردانده شود.

So she gave, she paid 100 dollars and then received, received 10 dollars return.

پس او ۱۰۰ دلار داد، پرداخت کرد و بعد ۱۰ دلار پول خرد دریافت کرد، دریافت کرد.

so she gave 100, and then she paid too much, so they gave her 10 dollars back.

پس او ۱۰۰ دلار داد، و بعد زیاد پرداخت کرد، پس آن‌ها ۱۰ دلار به او پس‌دادند.

she got 10 dollars back.

او ۱۰ دلار پس‌گرفت.

she received 10 dollars.

او ۱۰ دلار دریافت کرد.

back to her, to her again.

به او برگشت، دوباره به او.

Okay, she got 10 dollars back in change, in change.

خب، ۱۰ دلار پول خرد پس‌گرفت، پول خرد.

In change means the extra money, the extra money she paid.

پول خرد یعنی پول اضافه، پول اضافه‌ای که پرداخت کرد.

The cost is 90 dollars.

هزینه ۹۰ دلار است.

she paid 100 dollars, so 10 dollars change, right?

او ۱۰۰ دلار پرداخت کرد، پس ۱۰ دلار پول خرد باقی پول است، درسته؟

she got 10 dollars back in change.

او ۱۰ دلار پول خرد پس‌گرفت.

Okay, Sara got home at 11 am.

خب، سارا ساعت ۱۱ صبح به خانه رسید.

okay.

خب.

here got means returned, right?

این‌جا رسید یعنی برگشت، درسته؟

or came.

یا آمد.

she got home, she returned home, she arrived home.

او به خانه رسید، او به خانه برگشت، او به خانه رسید.

same basic meaning.

همان معنی اساسی.

she got home at 11 am.

او ساعت ۱۱ صبح به خانه رسید.

Bubba was waiting at the door, at the same time, right?

بوبا جلوی در منتظر او بود، همزمان، درسته؟

she got home, Bubba was waiting.

او به خانه رسید، بوبا منتظر بود.

these two are at the same time, so was waiting, waiting.

این‌دو همزمان هستند، پس منتظر بود، منتظر بود.

Bubba was waiting at the door.

بوبا دم در منتظر بود.

He was very, very hungry.

او خیلی خیلی گرسنه بود.

So she got home at 11 am.

پس او ساعت ۱۱ صبح به خانه رسید.

and Bubba was waiting at the door, he was very hungry.

بوبا دم در منتظر بود، او خیلی گرسنه بود.

Okay, that is all of the Vocabulary for this lesson.

خب، این تمام واژگان برای این درس بود.

Listen to this lesson every day until you know all of the vocabulary.

به این درس هر روز گوش دهید تا تمام کلمات را بشناسید.

Also use your dictionary if you don’t understand a word, use your dictionary.

همچنین اگر کلمه‌ای را نمی‌فهمید از دیکشنری خود استفاده کنید، از دیکشنری خود استفاده کنید.

Okay, next lesson is the mini story.

خب، درس بعدی داستان کوتاه است.


بخش سوم – داستان کوتاه قسمت الف

Hello.

سلام.

Welcome to mini story A for Bubba’s Food.

به داستان کوتاه الف برای غذای بوبا خوش آمدید.

In this lesson listen and answer every question.

در این درس به هر سؤال گوش داده و پاسخ دهید.

Use your pause button and answer the question.

از دکمه‌ی توقفتان استفاده کنید و به سؤال پاسخ دهید.

Then play again.

سپس دوباره پخش کنید.

You can answer with just one word or two words.

می‌توانید فقط با یک کلمه یا دو کلمه پاسخ دهید.

It’s okay.

مشکلی نیست.

Short answers are okay.

پاسخ‌های کوتاه مشکلی ندارند.

Okay.

خب.

Let’s start.

بیایید شروع کنیم.

Let’s begin.

شروع کنیم.

Sarah Smith, who lives in San Francisco, went shopping for cat food.

سارا اسمیت، که در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند، به خرید غذای گربه رفت.

Did Sarah, who lives in San Francisco, go shopping for dog food?

آیا سارا که در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند برای خرید غذای سگ رفت؟

No, no.

نه، نه.

Sarah, who lives in San Francisco, didn’t go shopping for dog food.

سارا، که در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند، برای خرید غذای سگ نرفت.

Sarah, who lives in San Francisco, went shopping for cat food, right?

سارا که در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند، برای خرید غذای گربه رفت، درسته؟

Sara went shopping for cat food.

سارا برای خرید غذای گربه رفت.

Did Sarah, who lives in San Francisco, go shopping for dog food or cat food?

سارا که در سان‌فرانسیسکو زندگی برای خرید غذای سگ رفت یا گربه؟

Well, cat food of course, right?

خب، البته که غذای گربه، درسته؟

Sarah, who lives in San Francisco, went shopping for cat food.

سارا که در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند برای خرید غذای گربه رفت.

Did John, who lives in San Francisco, go shopping for cat food?

آیا جان که در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند برای خرید غذای گربه رفت؟

No, not John.

نه، جان نه.

Not John.

جان نه.

John, who lives in San Francisco, didn’t go shopping for cat food.

جان که در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند برای خرید غذای گربه نرفت.

Sarah, who lives in San Francisco, went shopping for cat food.

سارا که در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند برای خرید غذای گربه رفت.

Sarah is 30 years old.

سارا ۳۰ سال دارد.

How old is Sarah?

سارا چند سال دارد؟

Well, she’s 30, right?

خب، او ۳۰ ساله است، درسته؟

Sarah is 30 years old.

سارا ۳۰ سال دارد.

Where does Sarah live?

سارا کجا زندگی می‌کند؟

She lives in San Francisco, right?

سارا در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کند، درسته؟

At 3037 Market Street.

در ۳۰۳۷ خیابان مارکت.

Her address is 3037 Market Street.

آدرس او ۳۰۳۷ خیابان مارکت است.

What is her address?

آدرسش چیست؟

Is it 3039 Market Street or 3037 Market Street?

آیا ۳۰۳۹ خیابان مارکت است یا ۳۰۳۷ خیابان مارکت؟

Yes.

بله.

She lives at 3037 Market Street.

۳۰۳۷ خیابان مارکت است.

She has lived there since 1990.

او از سال ۱۹۹۰ در آن‌جا زندگی کرده است.

Has Sarah lived there since 1980?

آیا سارا از سال ۱۹۸۰ آن‌جا زندگی کرده است؟

No.

نه.

No, not since 1980.

نه، از ۱۹۸۰ نه.

Has she lived there since 1975?

آیا او از سال ۱۹۷۵ آن‌جا زندگی کرده است؟

No.

نه.

She hasn’t lived there since 1975.

او از ۱۹۷۵ آن‌جا زندگی نکرده است.

She has lived there since 1990.

او از ۱۹۹۰ آن‌جا زندگی کرده است.

Sarah has lived there since 1990.

سارا از سال ۱۹۹۰ آن‌جا زندگی کرده است.

Who has lived there since 1990?

چه کسی از ۱۹۹۰ آن‌جا زندگی کرده است؟

Ah, Sarah, right?

سارا، درسته؟

Sarah has lived there since 1990.

سارا از ۱۹۹۰ آن‌جا زندگی کرده است.

She has lived there since when?

او از کِی آن‌جا زندگی کرده است؟

Since 1990.

از ۱۹۹۰.

Sarah has lived there since 1990.

سارا از ۱۹۹۰ آن‌جا زندگی کرده است.

Is Sarah married?

آیا سارا متأهل است؟

Yes.

بله.

Sarah is married.

او متأهل است.

Who is she married to?

با چه کسی ازدواج کرده است؟

Who is she married to?

با چه کسی ازدواج کرده است؟

Ah, John.

جان.

She’s married to John.

او با جان ازدواج کرده است.

Is Sarah married to Bill?

آیا او با بیل ازدواج کرده است؟

No.

نه.

She’s not married to Bill.

او با بیل ازدواج نکرده است.

Is she married to Jim?

آیا او با جیم ازدواج کرده است؟

No.

نه.

She’s not married to Jim.

او با جیم ازدواج نکرده است.

Is she married to Jim or is she married to John?

او با جیم ازدواج کرده است یا با جان؟

Well, she’s married to John.

خب، او با جان ازدواج کرده است.

Who is she married to?

او با چه کسی ازدواج کرده است؟

She’s married to John.

او با جان ازدواج کرده است.

Who is married to John?

چه کسی با جان ازدواج کرده است؟

Ah, Sarah, right?

سارا، درسته؟

Sarah is married to John.

سارا با جان ازدواج کرده است.

She has been married to him for 7 years.

۷ سال است که با او ازدواج کرده است.

Have they been married for 7 years or 10 years?

آن‌ها ۷ سال است که ازدواج کرده‌اند یا ۱۰ سال؟

Well, they have been married for 7 years.

خب، آن‌ها ۷ سال است که ازدواج کرده‌اند.

Who has been married for 7 years?

چه کسی ۷ سال است که ازدواج کرده است؟

Sarah and John.

سارا و جان.

Sarah and John have been married for 7 years.

سارا و جان ۷ سال است که ازدواج کرده‌اند.

Have they been married for 20 years?

آیا آن‌ها ۲۰ سال است که ازدواج کرده‌اند؟

No.

نه.

They have been married for 7 years.

آن‌ها ۷ سال است که ازدواج کرده‌اند.

Do they have children?

آیا آن‌ها بچه دارند؟

Yes, they do.

بله، دارند.

They have 2 children and also 1 very big cat.

آن‌ها ۲ بچه و یک گربه‌ی خیلی بزرگ دارند.

How old is their son, Bob?

پسرشان، باب، چند سال دارد؟

Well, their son Bob is 5 years old.

خب، پسرشان، باب، ۵ سال دارد.

Is Bob 10 years old?

آیا باب ۱۰ سال دارد؟

No.

نه.

How old is Bob?

باب چند سال دارد؟

Bob is 5 years old.

باب ۵ سال دارد.

Their daughter is 3.

دخترشان ۳ سال دارد.

Who is their daughter?

دخترشان چه کسی است؟

Ah, Nancy.

نانسی.

Nancy is their daughter.

نانسی دخترشان است.

Her name is Nancy.

اسم او نانسی است.

Is their daughter Bubba?

آیا دخترشان بوبا است؟

No, no, no.

نه، نه، نه.

Their daughter (girl) is Nancy.

دخترشان نانسی است.

Who is Bubba?

بوبا کیست؟

Ah, Bubba is their cat.

بوبا گربه‌شان است.

Bubba is their cat.

بوبا گربه‌شان است.

How old is Bubba?

بوبا چند سال دارد؟

Bubba is 2.

بوبا ۲ ساله‌ست.

Bubba is 2 years old.

بوبا ۲ سال دارد.

Is Bubba a big cat or a little cat?

بوبا گربه‌ی بزرگی است یا کوچک؟

Bubba is a big cat.

بوبا گربه‌ی بزرگی است.

Bubba is a huge cat, super big, very, very big.

بوبا گربه‌ی عظیمی است، فوق‌العاده بزرگ، خیلی خیلی بزرگ.

Bubba is huge.

بوبا عظیم است.

Is Nancy huge?

آیا نانسی عظیم است؟

No.

نه.

Nancy isn’t huge.

نانسی عظیم نیست.

Is Bob huge?

آیا باب عظیم است؟

No.

نه.

Bob isn’t huge.

باب عظیم نیست.

Is Sarah huge?

آیا سارا عظیم است؟

No.

نه.

Sarah isn’t huge.

سارا عظیم نیست.

Who is huge?

چه کسی عظیم است؟

Ah, Bubba.

بوبا.

Bubba is huge.

بوبا عظیم است.

Is Bubba a normal cat?

آیا بوبا گربه‌ای عادی است؟

No.

نه.

He’s a huge cat, super huge cat.

او گربه‌ای عظیم است، گربه‌ای فوق‌العاده عظیم.

Bubba isn’t normal.

بوبا عادی نیست.

Bubba is huge.

بوبا عظیم است.

How much does Bubba weigh?

بوبا چقدر وزن دارد؟

He weighs 258 pounds.

او ۲۵۸ پوند وزن دارد.

Does he weigh 290 pounds?

آیا او ۲۹۰ پوند وزن دارد؟

No.

نه.

Does he weigh 20 pounds?

آیا او ۲۰ پوند وزن دارد؟

No.

نه.

How much does he weigh?

او چقدر وزن دارد؟

He weighs 258 pounds.

او ۲۵۸ پوند وزن دارد.

Bubba weighs 258 pounds and he’s hungry.

بوبا ۲۵۸ پوند وزن دارد و گرسنه است.

So at 9:00 a.m. Sarah got into her car, right?

پس ۹ صبح سارا سوار ماشینش شد، درسته؟

Past, 9:00 a.m. maybe yesterday, maybe last year, but at 9:00 a.m. Sarah got into her car.

گذشته، ۹ صبح، شاید دیروز، شاید سال پیش، اما ۹ صبح سارا سوار ماشینش شد.

Did she get into her truck or did she get into her car?

او سوار ماشینش شد یا سوار کامیونش؟

Well, she got into her car.

خب، او سوار ماشینش شد.

Who got into her car?

چه کسی سوار ماشینش شد؟

Sarah.

سارا.

Sarah got into her car.

سارا سوار ماشینش شد.

Did John get into his car?

آیا جان سوار ماشینش شد؟

No.

نه.

No, he didn’t.

نه، نشد.

Sarah got into her car.

سارا سوار ماشینش شد.

After she got into her car, where did Sarah drive?

بعد از این‌که سوار ماشینش شد، به سمت کجا رانندگی کرد؟

Where did Sarah drive?

کجا رانندگی کرد؟

She drove to the pet store.

او به سمت فروشگاه حیوانات خانگی رانندگی کرد.

Sarah got into her car and drove to the pet store.

سارا سوار ماشینش شد و به سمت فروشگاه حیوانات خانگی رانندگی کرد.

Why?

چرا؟

Why did Sarah get into her car and drive to the pet store?

چرا سارا به سمت فروشگاه مواد غذایی رانندگی کرد؟

Ah, to buy cat food, right?

تا غذای گربه بخرد، درسته؟

To buy cat food for Bubba.

تا غذای گربه برای بوبا بخرد.

Who got into her car and who drove to the pet store?

چه کسی سوار ماشینش شد تا به فروشگاه مواد غذایی برود؟

Sarah of course.

البته که سارا.

Sarah got into her car and drove to the pet store.

سارا سوار ماشینش شد و به سمت فروشگاه مواد غذایی رانندگی کرد.

How many bags of cat food did she buy?

چند بسته غذای گربه خرید؟

Sixty eight.

شصت و هشت.

She bought 68 bags of cat food.

او ۶۸ بسته غذای گربه خرید.

Who bought 68 bags of cat food?

چه کسی ۶۸ بسته غذای گربه خرید؟

Sarah.

سارا.

Sarah bought 68 bags of cat food.

سارا ۶۸ بسته غذای گربه خرید.

Where did she buy 68 bags of cat food?

او کجا ۶۸ بسته غذای گربه خرید؟

At the pet store.

در فروشگاه حیوانات خانگی.

At the pet store.

در فروشگاه حیوانات خانگی.

She bought 68 bags of cat food at the pet store.

او ۶۸ بسته غذای گربه در فروشگاه حیوانات خانگی خرید.

Did she buy 68 bags of cat food at the grocery store or at the pet store?

او ۶۸ بسته غذای گربه در خواروبارفروشی خرید یا در فروشگاه حیوانات خانگی؟

Right, at the pet store.

درسته، در فروشگاه حیوانات خانگی.

She bought 68 bags of cat food at the pet store.

او ۶۸ بسته غذای گربه در فروشگاه حیوانات خانگی خرید.

How much did she pay?

چقدر پرداخت کرد؟

She paid 10/00 dollars each plus tax.

او برای هر بسته ۱۰ دلار به‌علاوه‌ی مالیات پرداخت کرد.

Did she pay 5/00 dollars for each bag or 10/00 dollars for each bag?

آیا او برای هر بسته ۵ دلار پرداخت کرد یا ۱۰ دلار؟

She paid 5 dollars, 5 dollars for each bag.

۵ دلار، او برای هر بسته ۵ دلار پرداخت کرد.

Did she get a good deal?

آیا او معامله‌ی خوبی داشت؟

Yes.

بله.

She got a good deal.

او معامله‌ی خوبی داشت.

She got a good price.

او قیمت خوبی گرفت.

What was the normal price?

قیمت عادی چقدر بود؟

The normal price was 15/00 dollars, 15/00 dollars.

قیمت عادی ۱۵ دلار بود، ۱۵ دلار.

Was 15/00 dollars the regular, normal price?

آیا ۱۵ دلار قیمت معمول، عادی بود؟

Yes.

بله.

۱۵/۰۰ dollars was the regular price.

۱۵ دلار قیمت معمول بود.

Did Sarah pay 15/00 dollars for each bag?

آیا سارا ۱۵ دلار برای هر بسته پرداخت کرد؟

No, no.

نه، نه.

She didn’t pay 15/00 dollars.

او ۱۵ دلار پرداخت نکرد.

No.

نه.

She didn’t pay the regular price.

او قیمت معمول را پرداخت نکرد.

So did she get a good deal?

پس آیا او معامله‌ی خوبی داشت؟

Yes.

بله.

She got a good deal.

او معامله‌ی خوبی داشت.

She paid only 10/00 dollars each.

او تنها ۱۰ دلار برای هر بسته پرداخت کرد.

She got a good deal.

او معامله‌ی خوبی داشت.

Did John get a good deal?

آیا جان معامله‌ی خوبی داشت؟

No.

نه.

No, not John.

نه، جان نه.

Sarah got a good deal.

سارا معامله‌ی خوبی داشت.

Okay.

خب.

That is all for mini story A.

این تمام داستان کوتاه الف بود.


بخش چهارم – داستان کوتاه قسمت ب

Welcome to mini story B for Bubba’s Food.

به داستان کوتاه ب برای غذای بوبا خوش آمدید.

Let’s continue.

بیاید ادامه دهیم.

Who paid 10 dollars for a bag of cat food?

چه کسی ۱۰ دلار برای یک بسته غذای گربه پرداخت کرد؟

Sarah, right?

سارا، درسته؟

Sarah paid 10 dollars for each bag of cat food.

سارا ۱۰ دلار برای هر بسته غذای گربه پرداخت کرد.

How many bags did she buy?

او چند بسته خرید؟

Well, she bought 68 bags, right?

خب، او ۶۸ بسته خرید، درسته؟

۶۸.Sarah bought 68 bags of cat food for 10 dollars each.

۶۸.سارا ۶۸ بسته غذای گربه هر کدام ۱۰ دلار خرید.

Did she get a good deal?

آیا او معامله‌ی خوبی داشت؟

Yes, yes she got a good deal.

بله، بله او معامله‌ی خوبی داشت.

Sarah got a good deal.

سارا معامله‌ی خوبی داشت.

What was the regular price for each bag?

قیمت معمول هر بسته چقدر بود؟

Well the regular price was 15 dollars.

خب قیمت معمول هر بسته ۱۵ دلار بود.

She paid 10 dollars.

او ۱۰ دلار پرداخت کرد.

So she got a good deal.

او معامله‌ی خوبی داشت.

What was the total bill?

قیمت کل چقدر بود؟

What was the total?

قیمت کل چقدر بود؟

Ah, 680 dollars.

۶۸۰ دلار.

The total was 680 dollars.

قیمت کل ۶۸۰ دلار بود.

Did each bag cost 680 dollars?

آیا هر بسته ۶۸۰ دلار هزینه داشت؟

No, no, no, no, no not each bag.

نه، نه، نه، نه، نه، هر بسته نه.

Each bag cost 10 dollars plus tax.

هر بسته به‌اضافه‌ی مالیات ۱۰ دلار بود.

The total was 680 dollars.

قیمت کل ۶۸۰ دلار بود.

Each bag was 10 dollars.

هر بسته ۱۰ دلار بود.

Was each bag 10 dollars or 680 dollars?

آیا هر بسته ۱۰ دلار بود یا ۶۸۰ دلار؟

Each bag was 10 dollars, 10.

هر بسته ۱۰ دلار بود، ۱۰.

Was the total 10 dollars or 680 dollars?

آبا قیمت کل ۱۰ دلار بود یا ۶۸۰ دلار؟

The total was 680 dollars.

قیمت کل ۶۸۰ دلار بود.

How did Sarah pay?

سارا چگونه پرداخت کرد؟

Did she pay with cash or by credit card?

او نقد پرداخت کرد یا با کارت اعتباری؟

Ah, she paid by credit card.

او با کارت اعتباری پرداخت کرد.

Did she pay with cash?

آیا او نقد پرداخت کرد؟

No, she didn’t pay with cash.

نه، او نقد پرداخت نکرد.

Right?

درسته؟

She didn’t pay with dollars.

او با دلار پرداخت نکرد.

She paid by credit card.

او با کارت اعتباری پرداخت مرد.

Who paid by credit card?

چه کسی با کارت اعتباری پرداخت کرد؟

Sarah.

سارا.

Sarah paid by credit card.

سارا با کارت اعتباری پرداخت کرد.

Where did she pay by credit card?

سارا کجا با کارت اعتباری پرداخت کرد؟

Huh, at the pet store.

آها، در فروشگاه حیوانات خانگی.

Right?

درسته؟

She paid by credit card at the pet store.

او در فروشگاه حیوانات خانگی با کارت اعتباری پرداخت کرد.

Did Sarah pay by credit card for cat food or for dog food?

سارا برای غذای گربه با کارت اعتباری پرداخت کرد یا غذای سگ؟

Ahh, cat food.

غذای گربه.

She paid by credit card for cat food.

او برای غذای گربه با کارت اعتباری پرداخت کرد.

On her way home, Sarah stopped at a convenience store to buy milk.

در راه خانه، سارا کنار مغازه‌ی خواوبارفروشی ایستاد تا شیر بخرد.

On her way home did she stop at a grocery store?

آیا او در راه خانه کنار مغازه‌ی بقالی ایستاد؟

No, no, no, no, no not a grocery store.

نه، نه، نه، نه، نه، مغازه‌ی بقالی نه.

On her way home she stopped at a convenience store.

در راه خانه کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی ایستاد.

On her way home did Sarah stop at a grocery store or at a convenience store?

سارا در راه خانه کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی ایستاد یا مغازه‌ی بقالی؟

Ah, at a convenience store.

کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی.

On her way home Sarah stopped at a convenience store.

سارا در راه خانه کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی ایستاد.

On her way home did Sarah stop at a convenience store to buy cat food?

آیا سارا در راه خانه کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی ایستاد تا غذای گربه بخرد؟

No, no, no, no not at the convenience store.

نه، نه، نه، نه، مغازه‌ی خواروبارفروشی نه.

On her way home she didn’t stop at a convenience store to buy cat food.

او در راه خانه کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی نایستاد تا غذای گربه بخرد.

What did she buy at the convenience store?

او در مغازه‌ی خواروبارفروشی چه خرید؟

Ah, milk, milk.

شیر، شیر.

Right?

درسته؟

On her way home Sarah stopped at a convenience store to buy milk.

سارا در راه خانه کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی ایستاد تا شیر بخرد.

On her way to work did Sarah stop at a convenience store?

آیا سارا در راه سر کار کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی ایستاد؟

No, no, no not on her way to work, on her way home.

نه، نه، نه، در راه سر کار نه، در راه خانه.

On her way home Sarah stopped at a convenience store.

سارا در راه خانه کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی ایستاد.

Was Sarah going to work or was Sarah going home?

آیا سارا داشت به سر کار می‌رفت یا داشت به خانه می‌رفت؟

Ah, she was going home.

او داشت به خانه می‌رفت.

On her way home Sarah stopped at a convenience store.

سارا در راه خانه کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی ایستاد.

She was going home when she stopped at a convenience store to buy milk.

او داشت به خانه می‌رفت وقتی که کنار مغازه‌ی خواروبارفروشی ایستاد تا شیر بخرد.

Why did she buy milk?

او چرا شیر خرید؟

Ah, because Bubba loves milk.

چون بوبا عاشق شیر است.

Does Sarah love milk?

آیا سارا عاشق شیر است؟

No.

نه.

Who loves milk?

چه کسی عاشق شیر است؟

Bubba.

بوبا.

Bubba loves milk.

بوبا عاشق شیر است.

How much was one gallon of milk?

یک گالن شیر چقدر بود؟

Well, 3 dollars.

خب، ۳ دلار.

Right?

درسته؟

One gallon of milk was 3 dollars.

یک گالن شیر ۳ دلار بود.

Did Sarah buy one gallon?

آیا سارا یک گالن شیر خرید؟

No, she didn’t buy one gallon.

نه، او یک گالن شیر نخرید.

Did she buy 50 gallons?

آیا او ۵۰ گالن شیر خرید؟

No, Sarah didn’t buy 50 gallons.

نه، او ۵۰ گالن شیر نخرید.

How many gallons did she buy?

او چند گالن شیر خرید؟

She bought 30 gallons.

او ۳۰ گالن شیر خرید.

How many gallons of water did Sarah buy?

سارا چند گالن آب خرید؟

Oh, none.

هیچی.

None, zero.

هیچی، صفر.

She didn’t buy water.

او آب نخرید.

Sarah bought 30 gallons of milk.

سارا ۳۰ گالن شیر خرید.

She didn’t buy water.

او آب نخرید.

How much did Sarah pay?

سارا چقدر پرداخت کرد؟

Well, she gave the man 100 dollars and got back 10 dollars.

خب، او ۱۰۰ دلار به مرد داد و ۱۰ دلار پس‌گرفت.

What was her total?

کل مبلغ او چقدر بود؟

Her total was 90 dollars.

کل مبلغ او ۹۰ دلار بود.

Right?

درسته؟

The total was 90 dollars.

کل مبلغ ۹۰ دلار بود.

How much change did she get back?

او چقدر پول خرد پس‌گرفت؟

She got 10 dollars back.

او ۱۰ دلار پس‌گرفت.

Right?

درسته؟

۱۰ dollars.

۱۰ دلار.

Did Sarah get 15 dollars back in change?

آیا سارا ۱۵ دلار پول خرد پس‌گرفت؟

No, no she didn’t get 15 dollars back in change.

نه، نه او ۱۵ دلار پول خرد پس‌نگرفت.

Did John get 10 dollars back in change?

آیا جان ۱۰ دلار پول خرد پس‌گرفت؟

No, not John.

نه، جان نه.

John didn’t get 10 dollars back in change.

جان ۱۰ دلار پول خرد پس‌نگرفت.

Who got 10 dollars back in change?

چه کسی ۱۰ دلار پول خرد پس‌گرفت؟

Sarah or John?

سارا یا جان؟

Sarah, right?

سارا، درسته؟

Sarah got 10 dollars back in change.

سارا ۱۰ دلار پول خرد پس‌گرفت.

Did Sarah pay 10 dollars?

آیا سارا ۱۰ دلار پرداخت کرد؟

No, no, no she paid 100 dollars.

نه، نه، نه او ۱۰۰ دلار پرداخت کرد.

She got 10 dollars back, returned in change.

او ۱۰ دلار پس‌گرفت، به‌صورت پول خرد.

How much change did she get back?

او چقدر پول خرد پس‌گرفت؟

۱۰ dollars.

۱۰ دلار.

She got 10 dollars back in change.

او ۱۰ دلار پول خرد پس‌گرفت.

When did Sarah get home?

سارا کِی به خانه رسید؟

She got home at 11:00 a.m.

او ۱۱ صبح به خانه رسید.

Did John get home at 11:00 a.m.?

آیا جان ۱۱ صبح به خانه رسید؟

No, no John was already home.

نه، نه جان قبلاً خانه بود.

Not John, Sarah.

جان نه، سارا.

Sarah got home at 11:00 a.m.

سارا ۱۱ صبح به خانه رسید.

Did she get home at night or in the morning?

او شب به خانه رسید یا صبح؟

Ah, she got home in the morning, a.m., in the morning.

او صبح به خانه رسید، a.m.، صبح.

Sarah got home at 11:00 in the morning, a.m.

سارا ۱۱ صبح به خانه رسید، a.m.

Was Bubba happy when Sarah got home?

آیا بوبا خوشحال بود وقتی سارا به خانه رسید؟

Yes, Bubba was happy when Sarah got home.

بله، بوبا خوشحال بود وقتی سارا به خانه رسید.

What was Bubba doing when Sarah got home?

وقتی سارا به خانه رسید بوبا داشت چه کار می‌کرد؟

Bubba was waiting at the door.

بوبا دم در منتظر بود.

Was John waiting at the door?

آیا جان دم در منتظر بود؟

No, no.

نه، نه.

Was Bob waiting at the door when Sarah got home?

آیا وقتی سارا به خانه رسید باب دم در منتظر بود؟

No, no, no, no.

نه، نه، نه، نه.

When Sarah got home was Nancy waiting at the door?

آیا وقتی سارا به خانه رسید نانسی دم در منتظر بود؟

Noooo.

نهههه.

Who was waiting at the door when Sarah got home?

وقتی سارا به خانه رسید چه کسی دم در منتظر بود؟

Bubba.

بوبا.

Bubba was waiting at the door.

بوبا دم در منتظر بود.

When was Bubba waiting at the door?

بوبا کِی دم در منتظر بود؟

Ah, when Sarah got home.

وقتی سارا به خانه رسید.

۱۱:۰۰ a m.

۱۱ صبح،

, right?

درسته؟

Bubba was waiting at the door when Sarah got home at 11:00 a m.

وقتی سارا ۱۱ صبح به خانه رسید بوبا دم در منتظر بود،

So 11:00 a m.

پس ۱۱ صبح،

۱۱:۰۰ in the morning.

۱۱ صبح.

Was Bubba tired?

آیا بوبا خسته بود؟

No, he wasn’t tired.

نه، او خسته نبود.

Was Bubba hungry?

آیا بوبا گرسنه بود؟

Yes, Bubba was very hungry.

بله، بوبا خیلی گرسنه بود.

What did Bubba want?

بوبا چه می‌خواست؟

Ah, Bubba wanted the cat food.

بوبا غذای گربه را می‌خواست.

Right?

درسته؟

Bubba was very, very hungry.

بوبا خیلی خیلی گرسنه بود.

Was Sarah hungry or was Bubba hungry?

سارا گرسنه بود یا بوبا؟

Bubba was hungry.

بوبا گرسنه بود.

When was Bubba hungry?

بوبا کِی گرسنه بود؟

Huh, at 11:00 a.m. Right?

۱۱ صبح، درسته؟

Or when Sarah got home.

یا وقتی سارا به خانه رسید.

He was hungry when Sarah got home at 11:00 a.m.

او وقتی سارا ۱۱ صبح به خانه رسید گرسنه بود.

Okay, that is all for mini story B.

خب، این تمام داستان کوتاه ب بود.

Listen to this story.

به این داستان گوش دهید.

Answer each question.

هر سوال را پاسخ دهید.

Use your pause button and listen many, many, many times.

از دکمه‌ی توقفتان استفاده کنید و دفعات خیلی خیلی خیلی زیادی گوش دهید.

Okay, see you next time.

خب، می‌بینمتان.


بخش پنجم – داستان کوتاه قسمت پ

Okay, welcome to mini story C for Bubba’s Food.

خب، به داستان کوتاه پ برای غذای بوبا خوش آمدید.

In this lesson I will ask more questions about the story.

در این درس من سؤال‌های بیشتری درباره‌ی داستان می‌پرسم.

I will ask questions you know.

سؤوال‌هایی را می‌پرسم که می‌دانید.

Questions from the story text and I will ask some questions you don’t know.

سؤال‌هایی از متن داستان و سؤال‌هایی می‌پرسم که نمی‌دانید.

If you don’t know the answer, guess.

اگر پاسخ را نمی‌دانید، حدس بزنید.

Guess.

حدس بزنید.

Try to think of an answer.

سعی کنید به یک پاسخ فکر کنید.

Say something.

چیزی بگویید.

Anything.

هرچی.

Okay, answer all the questions.

خب، به تمام سؤالات پاخ دهید.

Let’s start.

بیایی شروع کنیم.

Let’s begin.

شروع کنیم.

Okay.

خب.

Where was Sarah from?

سارا اهل کجا بود؟

Ah, she was from San Francisco.

او اهل سان‌فرانسیسکو بود.

San Francisco.

سان‌فرانسیسکو.

Sarah lived in San Francisco.

سارا در سان‌فرانسیسکو زندگی می‌کرد.

Was Sarah married?

آیا سارا ازدواج کرده بود؟

Yeah, Sarah was married.

بله، سارا ازدواج کرده بود.

Of course, she was married.

البته، ازدواج کرده بود.

Who was she married to?

با چه کسی ازدواج کرده بود؟

Yeah, that’s right.

بله، درسته.

She was married to John.

او با جان ازدواج کرده بود.

Where did they get married?

آن‌ها کجا ازدواج کردند؟

Hmm.

همم.

Where did Sarah and John get married?

سارا و جان کجا ازدواج کردند؟

Did they get married in San Francisco or did they get married in India?

آن‌ها در سان‌فرانسیسکو ازدواج کردند یا در هند؟

In India of course.

البته که در هند.

They got married in India.

آن‌ها در هند ازدواج کردند.

Who got married in India?

چه کسی در هند ازدواج کرد؟

Sarah and John got.

سارا و جان ازدواج ازدواج کردند.

When did they get married in India?

آن‌ها کِی در هند ازدواج کردند؟

Ah, seven years ago.

هفت سال پیش.

Seven years ago they got married in India.

آن‌ها هفت سال پیش در هند ازدواج کردند.

Did they get married in China?

آیا در چین ازدواج کردند؟

No, they didn’t.

نه، ازدواج نکردند.

They got married in India.

آن‌ها در هند ازدواج کردند.

How many people came to their wedding?

چند نفر به عروسی‌شان آمدند؟

How many people came to India when they got married?

چند نفر به هند آمدند وقتی که آن‌ها ازدواج کردند؟

Ahh, 20,000.

۲۰٬۰۰۰.

Twenty thousand people came to India when they got married.

بیست‌هزار نفر به هند آمدند وقتی که آن‌ها ازدواج کردند.

Wow.

وای.

How many people came to India when they got married?

چند نفر به هند آمدند وقتی که آن‌ها ازدواج کردند؟

۲۰,۰۰۰.That’s right.

۲۰٬۰۰۰.درسته.

Twenty thousand people came to India when they got married.

بیست‌هزار نفر به هند آمدند وقتی که آن‌ها ازدواج کردند.

And when did they get married?

و آن‌ها کِی ازدواج کردند؟

Seven years ago.

هفت سال پیش.

Where did they get married?

آن‌ها کجا ازدواج کردند؟

In India.

در هند.

Who got married in India?

چه کسی در هند ازدواج کرد؟

Sarah and John.

سارا و جان.

How much did they pay when they got married?

آن‌ها چقدر پرداختند وقتی که ازدواج کردند؟

Hmm.

همم.

How much did they pay when they got married?

آن‌ها چقدر پرداختند وقتی که ازدواج کردند؟

Did they pay 50000 dollars?

آیا آن‌ها ۵۰٬۰۰۰ دلار پرداخت کردند؟

No, no, no they didn’t.

نه، نه، نه، پرداخت نکردند.

Did they pay 100,000 dollars?

آیا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار پرداخت کردند؟

No, no they didn’t.

نه، نه، پرداخت نکردند.

They paid only 2 dollars when they got married.

آن‌ها فقط ۲ دلار پرداخت کردند وقتی ازدواج کردند.

How much did they pay when they got married?

آن‌ها وقتی که ازدواج کردند چقدر پرداخت کردند؟

Well, 2 dollars.

خب، ۲ دلار.

They paid only 2 dollars when they got married.

آن‌ها فقط ۲ دلار پرداخت کردند وقتی که ازدواج کردند.

Who paid only 2 dollars when they got married?

چه کسانی وقتی ازدواج کردند ۲ دلار پرداخت کردند؟

Sarah and John.

سارا و جان.

Where did they get married?

آن‌ها کجا ازدواج کردند؟

In India.

در هند.

How many people came to India when they got married?

چند نفر به هند آمدند وقتی آن‌ها ازدواج کردند؟

Ah, 20000, right?

۲۰٬۰۰۰ نفر، درسته؟

Twenty thousand came to India when they got married.

بیست‌هزار نفر به هند آمدند وقتی آن‌ها ازدواج کرند.

And how much did they pay when they got married?

آن‌ها چقدر پرداختند وقتی که ازدواج کردند؟

Only 2 dollars.

فقط ۲ دلار.

Only 2 dollars.

فقط ۲ دلار.

Why did they pay only 2 dollars when they got married in India seven years ago?

چرا آن‌ها فقط ۲ دلار پرداخت کردند وقتی که هفت سال پیش در هند ازدواج کردند؟

Ah, they paid only 2 dollars because they got a great deal in India.

آن‌ها فقط ۲ دلار پرداخت کردند چون معامله‌ی خوبی در هند داشتند.

Did they get a great deal for their marriage when they got married?

آیا آن‌ها معامله‌ی خوبی برای ازدواجشان داشتند وقتی که ازدواج کردند؟

Yeah, they got a great deal when they got married.

بله، آن‌ها معامله‌ی خوبی داشتند وقتی که ازدواج کردند.

They paid only 2 dollars when they got married.

آن‌ها فقط ۲ دلار پرداخت کردند وقتی که ازدواج کردند.

It was a great deal.

معامله‌ی عالی‌ای بود.

Right?

درسته؟

Very cheap.

خیلی ارزان.

After they got married they came home to San Francisco.

بعد از این‌که ازدواج کردند به خانه، سان‌فرانسیسکو، آمدند.

When did they get Bubba?

آن‌ها بوبا را کِی گرفتند؟

Hmm, when did they get Bubba?

همم، آن‌ها بوبا را کِی گرفتند؟

Ah, they got Bubba one year ago.

آن‌ها بوبا را یک سال پیش گرفتند.

Did they get Bubba two years ago or one year ago?

آن‌ها بوبا را دو سال پیش گرفتند یا یک سال پیش؟

They got Bubba two years ago.

آن‌ها بوبا را دو سال پیش گرفتند.

How old is Bubba?

بوبا چند سال دارد؟

Ah, Bubba is two.

بوبا دو ساله است.

Right?

درسته؟

Bubba is two years old.

بوبا دو سال دارد.

When did they get Bubba?

آن‌ها بوبا را کِی گرفتند؟

They got Bubba one year ago.

آن‌ها بوبا را یک سال پیش گرفتند.

When they got Bubba was he huge?

وقتی بوبا را گرفتند او عظیم بود؟

No, no he wasn’t.

نه، نه نبود.

When they got Bubba he wasn’t huge.

وقتی بوبا را گرفتند عظیم نبود.

When they got Bubba, he was very small.

وقتی بوبا را گرفتند خیلی کوچک بود.

Was he small when they got him or was he huge when they got him?

وقتی او را گرفتند عظیم بود یا کوچک بود؟

He was small.

او کوچک بود.

Right?

درسته؟

One year ago Bubba was small.

یک سال پیش بوبا کوچک بود.

One year ago how much did Bubba weigh?

یک سال پیش بوبا چقدر وزن داشت؟

Ah, Bubba weighed one pound.

بوبا یک پوند وزن داشت.

One year ago Bubba weighed only one pound.

یک سال پیش بوبا فقط یک پوند وزن داشت.

And now, how much does Bubba weigh now?

و حالا، بوبا حالا چقدر وزن دارد؟

Ah, now Bubba weighs 258 pounds.

حالا بوبا ۲۵۸ پوند وزن دارد.

Did he weigh 258 pounds one year ago?

آیا او یک سال پیش ۲۵۸ پوند وزن داشت؟

No, he didn’t.

نه، نداشت.

He didn’t weigh 258 pounds one year ago.

او یک سال پیش ۲۵۸ پوند وزن نداشت.

How much did he weigh one year ago?

او یک سال پیش چقدر وزن داشت؟

Ah, only one pound.

فقط یک پوند.

One year ago he weighed only one pound.

یک سال پیش او فقط یک پوند وزن داشت.

Now he weighs 258 pounds.

حالا او ۲۵۸ پوند وزن دارد.

Wow.

وای.

Why is Bubba huge now?

چرا بوبا الان عظیم است؟

Ah, why?

چرا؟

Ah, because Sarah feeds him one bag of cat food every hour.

چون سارا هر ساعت یک بسته غذای گربه به او می‌خوراند.

Oh, right?

درسته؟

He eats one bag of cat food every hour.

او هر ساعت یک بسته غذای گربه می‌خورد.

Does Bubba eat two bags of cat food every hour?

آیا بوبا هر ساعت دو بسته غذای گربه می‌خورد؟

No, no, no not two bags.

نه، نه، نه، دو بسته نه.

Bubba eats one bag of cat food every hour.

بوبا هر ساعت یک بسته غذای گربه می‌خورد.

Does he eat one bag of cat food every ten minutes?

آیا او هر ده دقیقه یک بسته غذای گربه می‌خورد؟

No, not every ten minutes.

نه، هر ده دقیقه نه.

Does he eat one bag of cat food every 50 minutes?

آیا او هر ۵۰ دقیقه یک بسته غذای گربه می‌خورد؟

No, not every 50 minutes.

بنه، هر ۵۰ دقیقه نه.

Does he eat one bag of cat food every 60 minutes?

آیا او هر ۶۰ دقیقه یک بسته غذای گربه می‌خورد؟

Yes, exactly.

بله، دقیقاً.

He eats one bag of cat food every 60 minutes, every hour.

او هر ۶۰ دقیقه یک بسته غذای گربه می‌خورد، هر ساعت.

How many bags of cat food does Bubba eat every hour?

بوبا هر ساعت چند بسته غذای گربه می‌خورد؟

One, right?

یک، درسته؟

He eats one bag of cat food every hour.

او هر ساعت یک بسته غذای گربه می‌خورد.

Who eats one bag of cat food every hour?

چه کسی هر ساعت یک بسته غذای گربه می‌خورد؟

Bubba or Sarah?

بوبا یا سارا؟

Umm, ha, ha, of course Bubba.

آمم، ههههه، البته که بوبا.

Bubba eats one bag of cat food every hour.

بوبا هر ساعت یک بسته غذای گربه می‌خورد.

Does Bubba like milk?

آیا بوبا شیر دوست دارد؟

Ohhh, yes.

اوووه، بله.

Bubba loooves milk.

بوبا عاااشق شیر است.

He also drinks one gallon of milk every hour.

او هر ساعت یک گالن شیر هم می‌نوشد.

Does he drink two gallons of milk per hour?

آیا او دو گالن شیر در ساعت می‌نوشد؟

No, no, no not two gallons of milk per hour.

نه، نه، نه، دو گالن در ساعت نه.

Does he drink five gallons of water per hour?

آیا او پنج گالن در ساعت آب می‌نوشد؟

No, he doesn’t drink five gallons of water per hour.

نه، او پنج گالن آب در ساعت می‌نوشد.

Does he drink one gallon of water per hour, every hour?

آیا او یک گالن آب در ساعت می‌نوشد، هر ساعت؟

No, no, no not water, not water.

نه، نه، نه، آب نه، آب نه.

He drinks one gallon of milk per hour.

او یک گالن شیر در ساعت می‌خورد.

Does Bubba drink one gallon of milk per hour, every hour?

آیا بوبا یک گالن شیر در ساعت می‌نوشد، هر ساعت؟

Yes, yes he does.

بله، بله می‌نوشد.

Does he eat one bag of cat food every hour, per hour?

آیا او هر ساعت یک بسته غذای گربه می‌خورد، در ساعت؟

Yes.

بله.

Per hour what does Bubba eat and drink?

در ساعت بوبا چه می‌خورد و می‌نوشد؟

Ah, per hour he eats one bag of cat food and drinks one gallon of milk.

در ساعت او یک بسته غذای گربه می‌خورد و یک گالن شیر می‌نوشد.

Right?

درسته؟

One bag of cat food, one gallon of milk per hour.

یک بسته غذای گربه، یک گالن شیر در ساعت.

Per means every.

در یعنی هر.

Every hour, per hour is the same, same meaning.

هر ساعت، در ساعت یکسان هستند، همان معنی.

So per hour Bubba eats one bag of cat food and per hour Bubba drinks one gallon of milk.

پس در ساعت بوبا یک بسته غذای گربه می‌خورد و در ساعت بوبا یک گالن شیر می‌نوشد.

Is this expensive for Sarah or is it cheap for Sarah?

آیا این برای سارا گران است یا ارزان؟

Ah, expensive, expensive.

گران، گران.

Right?

درسته؟

A lot of money.

پول خیلی زیاد.

Right?

درسته؟

She pays a lot of money for Bubba’s food and milk.

او برای غذا و شیر بوبا پول زیادی می‌پردازد.

It is expensive, expensive.

گران است، گران.

How much does she pay for each bag of cat food?

او برای هر بسته غذای گربه چقدر می‌پردازد؟

Ah, 10 dollars for each bag.

۱۰ دلار برای هر بسته.

And how much does she pay for each gallon of milk?

و او برای هر گالن شیر چقدر می‌پردازد؟

Ah, she pays 3 dollars for each gallon of milk.

او ۳ دلار برای هر گالن شیر می‌پردازد.

Is her total cheap or expensive?

کل هزینه‌ی او ارزان است یا گران؟

It’s expensive, very expensive.

گران است، خیلی گران.

So now is Bubba huge or is Bubba small?

پس حالا بوبا عظیم است یا بوبا کوچک است؟

Bubba is huge and Bubba is happy.

بوبا عظیم است و بوبا خوشحال است.

Okay, that’s all for mini-story C.

خب، این تمام داستان کوتاه پ بود.


                    

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا