پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش
فصل ۳. مسابقه

بخش اول – مسابقه – درس اصلی

It’s 5 o’clock and Allen is riding his motorcycle in San Francisco.

ساعت ۵ است و آلن در سان فرانسیسکو در حال موتورسواری است.

He is riding down Van Ness street and comes to a stop light.

او در خیابان ون نس می‌راند و به چراغ قرمز می‌رسد.

A red Ferrari pulls up next to him.

فراری قرمزرنگی کنارش می‌ایستد.

The driver’s wearing dark sun glasses.

راننده عینک‌آفتابی به چشم دارد.

He looks over at Allen.

نگاهی به آلن می‌اندازد.

Allen looks at him and realizes that the driver is Tom Cruise!

آلن به او نگاه می‌کند و متوجه می‌شود که راننده تام کروز است!

Tom sneers at Allen.

تام به آلن پوزخند می‌زند.

He says, “When the light turns green, let’s race”.

تام می‌گوید: «بیا وقتی چراغ سبز شد، مسابقه بدیم».

Allen says, “Allright, you’re on!

آلن می‌گوید: «خیلی خب، قبوله!

Tom says, “I’m gonna smoke you, sucka!

تام می‌گوید: «شکستت می‌دم، جوجه!

Allen says, “You wish.

آلن می‌گوید: «مگه تو خواب ببینی.

I’m gonna beat you and your sorry-ass car”.

تو و ماشین بی‌ارزشت رو شکست می‌دم».

Allen and Tom wait at the light.

آلن و تام پشت چراغ منتظر می‌مانند.

They rev their engines.

موتورهایشان را گرم می‌کنند.

Suddenly, the light turns green.

ناگهان، چراغ سبز می‌شود.

Allen and Tom take off!

آلن و تام به‌سرعت شروع به حرکت می‌کنند!

They zoom down Van Ness at top speed.

آن‌ها ون نس را با حداکثر سرعت طی می‌کنند.

Tom is winning.

تام دارد می‌برد.

But suddenly, blue and red lights appear behind Tom– it’s the police.

اما ناگهان، چراغ‌های آبی و قرمز در پشت تام ظاهر می‌شوند– پلیس.

They pull him over.

او را به کنار جاده راندند.

Allen zooms past Tom, laughing.

آلن با خنده به‌سرعت از کنار تام رد می‌شود.

He yells, “Better luck next time!

فریاد می‌زند: «دفعه‌ی بعد شانس بهتری داشته باشی!

Allen is the winner!

آلن برنده است!


بخش دوم – درسنامه واژگان

Hi, this is the vocabulary lesson for The Race.

سلام، این درس واژگان مسابقه است.

Let’s go through the story slowly and talk about some of the vocabulary.

بیایید داستان را آرام مرور کنیم و درباره‌ی بعضی از واژگان صحبت کنیم.

Alright.

خیلی خب.

The race.

مسابقه.

It’s 5 o’clock and Allen, Allen is a name of course, is riding his motorcycle in San Francisco.

ساعت ۵ است و الن، مشخصاً آلن نام است، در سان فرانسیسکو موتورسواری می‌کند.

He is riding down Van Ness St.

او در حال رانندگی در خیابان ون نس است.

, Van Ness is also a name of course, and when we say riding down.

، ون نس هم مسلماً نام است و وقتی می‌گوییم riding down.

down, we sometimes say y’know, he’s going up the street or he is going down the street and sometimes that means maybe, going up a hill or down a hill.

می‌دانید، گاهی می‌گوییم او به‌سمت بالای خیابان می‌رود یا به‌سمت پایین خیابان می‌رود و گاهی این یعنی شاید، بالا رفتن یا پایین رفتن از تپه.

Sometimes it means, y’know, North and South.

گاهی یعنی به‌سمت شمال و جنوب.

Y’know if you’re going up the street, it might suggest you are going north on the street.

می‌دانید، اگر به‌سمت بالای خیابان بروید، شاید به این معنا باشد که در خیابان به‌سمت شمال می‌روید.

If you say go down Van Ness.

اگر بگویید به‌سمت پایین ون نس، شاید به‌معنای رفتن به‌سمت جنوب در ون نس باشد یا شاید به‌معنای پایین رفتن از تپه از بالای خیابان ون نس باشد و شما قصد پایین رفتن دارید یعنی از تپه‌ی بلندی پایین می‌روید.

It might mean go south on Van Ness or it might mean go down the hill here at the top of Van Ness Street and you’re going to go down meaning down a long hill.

پس به همین دلیل است که گاهی می‌گوییم to go up a street یا to go down a street.

So that’s why we say sometimes to go up or go down a street.

در اینجا یعنی پایین رفتن از تپه.

Here it means going down a hill Van Ness has a big hill.

ون نس تپه‌ی بزرگی دارد.

So Allen is at the top of the hill and he is riding down Van Ness Street and he comes to a stoplight.

پس آلن در بالای تپه است و در خیابان ون نس به‌سمت پایین می‌راند و به چراغ‌قرمز می‌رسد.

A stoplight is a traffic light of course, y’know green, yellow and red.

چراغ‌قرمز چراغ راهنمایی است، البته که می‌دانید، سبز، زرد و قرمز.

Sometimes we say traffic light but sometimes we say stoplight, same, they’re both the same, stoplight or traffic light.

گاهی می‌گوییم چراغ راهنمایی اما گاهی هم می‌گوییم چراغ‌قرمز، همان است، هر دو یکسانند، چراغ‌قرمز یا چراغ راهنمایی.

Okay, a red Ferrari pulls up next to him.

خب، فراری قرمزرنگی کنارش می‌ایستد.

Ferrari is the name of a car, of course.

البته که فراری نام ماشین است.

So Ferrari is a very fast car, made in Italy.

پس فراری ماشینی خیلی سریع و ساخت کشور ایتالیاست.

Ferrari, I think most of you probably know what a Ferrari is.

فراری، فکر می‌کنم بیشتر شما احتمالاً بدانید فراری چیست.

Okay, pulls up next to him.

خب، کنارش می‌ایستد.

To pull up next to someone, it’s the idea that you.

to pull up next to someone این ایده را دارد که شما.

you.

شما.

you come next to them.

به کنار کسی می‌روید.

You were behind them and then you come next to them.

پشت سرش بودید و بعد به کنارش می‌آیید.

So you can imagine someone is at a stoplight and another car comes from behind and then comes and stops next to you or next to the person.

پس می‌توانید تصور کنید کسی که پشت چراغ‌قرمز است و ماشین دیگری از پشت‌سرش می‌آید و بعد می‌آید و در کنار شما یا آن شخص متوقف می‌شود، چگونه است.

We say they pulled up next to you.

می‌گوییم کنارش ایستاد.

They pulled up next to the person.

کنار آن فرد قرار گرفت.

It’s the idea of coming from behind to the side.

این ایده‌ی از پشت‌سر به کنار کسی آمدن را دارد.

So from behind to the side of someone.

پس از پشت‌سر به کنار کسی.

So a red Ferrari pulls up next to Allen.

پس فراری قرمزی کنار آلن ایستاد.

Comes from behind Allen and then stops next to him.

از پشت آلن می‌آید و بعد در کنارش می‌ایستد.

The driver is wearing dark sunglasses.

راننده عینک‌آفتابی به چشم دارد.

Okay, the driver of the Ferrari is wearing dark sunglasses.

خب، راننده‌ی فراری عینک‌آفتابی به چشم دارد.

He looks over at Allen.

نگاهی به آلان می‌اندازد.

Okay, this is another two word verb.

خیلی خب، این فعل دو کلمه‌ای دیگری است.

Looks over.

looks over.

To look over at is the idea that you look to the side, right?

to look over این ایده را دارد که شما به کنار نگاه می‌کنید، درسته؟

You’re looking sideways.

به پهلویتان نگاه می‌کنید.

Not in front of you.

نه به جلویتان.

We don’t.

ما.

if you say look over you’re not looking to the front.

اگر بگویید look over به جلویتان نگاه نمی‌کنید.

You’re looking to the side, right?

به پهلو نگاه می‌کنید، درسته؟

So they are next to each other and then they look to the side.

پس آن‌ها در کنار یکدیگر هستند و بعد به کنارشان نگاه می‌کنند.

The driver turns his head to the side and looks at Allen.

راننده سرش را به پهلو برمی‌گرداند و به آلان نگاه می‌کند.

So that’s the idea of to look over at someone.

پس ایده‌ی نگاه کردن به کنار است.

It has the idea of looking to the side.

ایده‌ی نگاه کردن به کنار را دارد.

Allen looks at him, Allen looks at the driver and realizes that the driver is Tom Cruise.

آلان به او نگاه می‌کند، آلن به راننده نگاه می‌کند و متوجه می‌شود که راننده تام کروز است.

That’s right.

درسته.

Tom Cruise is the driver of the Ferrari.

تام کروز راننده‌ی فراری است.

Tom Cruise looks over at Allen.

تام کروز نگاهی به آلان می‌اندازد.

Turns to the side and looks at Allen.

به پهلو برمی‌گردد و به آلان نگاه می‌کند.

Tom sneers at Allen.

تام به آلن پوزخند می‌زند.

Sneer.

پوزخند.

to sneer.

پوزخند زدن.

to sneer means to move your mouth and look kind of angry, right?

پوزخند زدن یعنی حرکت دادن دهان و به‌نوعی عصبانی به‌نظر رسیدن، درسته؟

It means you maybe.

یعنی شاید شما.

only one side of your mouth goes up, right?

فقط یک طرف دهانتان بالا برود، درسته؟

It’s kind of a half smile.

نیمه‌لبخند است.

So maybe the left side of the mouth goes up, but the right side does not move.

شاید سمت چپ دهان بالا برود، اما سمت راست حرکت نکند.

It’s kind of half smile, we call that sneering or to sneer.

نیمه‌لبخند است، به آن پوزخند زدن می‌گوییم، to sneer.

And to sneer it usually means the person is angry or the person does not like you.

و to sneer معمولاً یعنی فرد عصبانی است یا از شما خوشش نمی‌آید.

It’s a negative thing, to sneer.

چیزی منفی است، تمسخر کردن.

Okay, so Tom sneers at Allen, right?

خب، پس تام به آلان پوزخند می‌زند، درسته؟

He sneers at Allen.

به آلن پوزخند می‌زند.

And he says, “When the light turns green, let’s race”.

تام می‌گوید: «بیا وقتی چراغ سبز شد، مسابقه بدیم».

So Tom Cruise wants to race Allen on his motorcycle.

پس تام کروز می‌خواهد با آلن، که سوار موتورش است، مسابقه دهد.

Tom has a Ferrari car and Allen has a motorcycle.

تام ماشین فراری و آلن موتورسیکلت دارد.

Tom wants to race.

تام می‌خواهد مسابقه بدهد.

Allen says, “Alright, you’re on”.

آلن می‌گوید، «خیلی خب، قبوله».

You’re on means I agree with you or it means I will do it.

you’re on یعنی با تو موافقم یا یعنی این کار را خواهم کرد.

I will do what you said.

چیزی که گفتی را انجام می‌دهم.

I agree to do something.

موافقت می‌کنم کاری را انجام دهم.

Usually we use you’re on for a contest, for competition, for something where one person will win and another will lose.

معمولاً از you’re on برای مسابقه، رقابت، یا چیزی استفاده می‌کنیم که یک نفر برنده شود و دیگری ببازد.

For example, a race, some kind of difficult thing.

مثلاً مسابقه، چیزی دشوار.

For example, if you say, “AJ, I will give you 100 dollars if you swim 10 miles”, right?

مثلاً، اگر بگویید، «اِی‌جی، اگر ۱۰ مایل شنا کنی، ۱۰۰ دلار بهت می‌دم»، درسته؟

I will give you 100 dollars if you swim 10 miles and I say, “you’re on”.

اگر ۱۰ مایل شنا کنی ۱۰۰ دلار بهت می‌دم و من می‌گویم، «قبوله».

It means I agree.

یعنی موافقم.

I agree to do it.

موافقت می‌کنم انجامش دهم.

I agree to do it.

موافقت می‌کنم انجامش دهم.

So in this story, Allen agrees to race Tom.

پس در این داستان، آلن قبول می‌کند با تام مسابقه دهد.

He agrees to do it.

موافقت می‌کند که این کار را انجام دهد.

He says, “You’re on.

می‌گوید، «قبوله.

I will do it”.

انجامش می‌دم».

Then Tom says, “I’m gonna smoke you, sucka!

بعد تام می‌گوید، «شکستت می‌دم، جوجه!

” This is slang.

» این عامیانه است.

Of course.

البته.

a slang.

عامیانه.

Now gonna means going to.

حالا gonna یعنی going to.

It’s the future.

آینده است.

future tense.

زمان آینده.

We say gonna in normal speech.

در گفتار عادی gonna می‌گوییم.

We don’t say going to.

going to نمی‌گوییم.

we say gonna.

می گوییم gonna.

So he says I’m going to smoke you.

پس می‌گوید من شکستت می‌دم.

I’m gonna smoke you, okay?

من شکستت می‌دم، خب؟

To smoke someone is slang.

to smoke عامیانه است.

It means to beat them.

یعنی شکست دادن آن‌ها.

It means to win against someone.

یعنی پیروزی در برابر کسی است.

So usually, it’s used with the future a lot.

پس معمولاً با آینده زیاد استفاده می‌شود.

I’m gonna smoke you, means I’m going to beat you.

I’m gonna smoke you، یعنی شکستت می‌دهم.

I’m going to win and you are going to lose.

من برنده می‌شوم و تو می‌بازی.

That’s what to smoke someone means.

to smoke someone به این معناست.

Especially in a race.

مخصوصاً در مسابقه.

We use it a lot with racing.

از آن با مسابقات زیاد استفاده می‌کنیم.

I’m gonna smoke you means I will be faster.

I’m gonna smoke you یعنی من سریع‌تر خواهم بود.

I will beat you.

تو را شکست خواهم داد.

And then sucka.

و بعد sucka.

sucka or sucker, two pronunciations, sucker or sucka.

sucka یا sucker، دو تلفظ دارد، sucker یا sucka.

That’s a.

این.

it just means.

فقط یعنی.

it’s kind of a negative name for somebody.

این نوعی نام منفی برای کسی است.

It’s a little bit like jerk or asshole, but sucka is kind of weak.

کمی شبیه jerk یا asshole است، اما asshole کمی ضعیف است.

It’s a little negative, but not so much.

کمی منفی است، اما نه خیلی.

So sucka is a little bit negative, not terrible.

پس sucka کمی منفی است، وحشتناک نیست.

not terrible.

افتضاح نیست.

Alright, so Tom’s being a little negative.

خیلی خب، پس تام کمی منفی است.

He says, “I’m gonna smoke you, sucka”.

تام می‌گوید: «شکستت می‌دم، جوجه».

Allen says, “You wish”.

آلن می‌گوید: «مگه خوابش رو ببینی».

Meaning you wish you would smoke me, you wish you will win.

یعنی آرزو می‌کنی که من را شکست بدهی، آرزو می‌کنی برنده شوی.

Okay, but then he says, Allen says, “I’m gonna beat you and your sorry-ass car”.

خب، اما بعد آلن می‌گوید، «من تو و ماشین بی‌ارزشت رو شکست می‌دم».

Okay, sorry-ass is also a slang.

خب، sorry-ass هم عامیانه است.

Sorry-ass.

sorry-ass.

sorry-ass car.

ماشینِ بی‌ارزش.

sorry-ass apartment.

آپارتمان بی‌ارزش.

sorry-ass job.

شغل بی‌ارزش.

Sorry-ass means terrible, cheap, low quality, not good.

sorry-ass یعنی افتضاح، ارزان، کم‌کیفیت، خوب نیست.

That’s why we say sorry-ass.

به همین دلیل است که می‌گوییم sorry-ass.

So Allen says, “oh, Tom your car is nothing.

پس آلن می‌گوید، «تام ماشین تو هیچی نیست.

Your car is bad.

ماشینت بَده.

Your car is cheap.

ماشینت ارزونه.

Your car is low quality.

ماشینت بی‌کیفیته.

It’s a sorry-ass car, sorry-ass car”.

ماشینت بی‌ارزشه، ماشین بی‌ارزشیه».

Alright, the next line.

خیلی خب، خط بعدی.

Allen and Tom wait at the light.

آلن و تام پشت چراغ منتظر می‌مانند.

They rev their engines.

موتورهایشان را گرم می‌کنند.

Okay, to rev an engine.

خب، گرم کردن موتور.

Engine is the motor for a car or motorcycle, right?

engine موتورِ ماشین یا موتورسیکلت است، درسته؟

The power for the car.

توان برای ماشین است.

It’s the power for the motorcycle.

توان برای موتورسیکلت است.

To rev means to vuummmm.

to rev یعنی وووومممممم.

that’s revving the engine, right?

این موتور را گرم کردن است، درسته؟

You push the engine so it goes fast, but you are not moving, right?

به موتور فشار می‌آورید تا سریع پیش برود، اما حرکت نمی‌کنید، درسته؟

So you’re pushing the gas.

گاز را فشار می‌دهید.

vuuuum.

ووممممم.

but you also push the brake, so no moving, no moving.

اما ترمز را هم فشار می‌دهید، پس حرکت نمی‌کنید، هیچ حرکتی نیست.

That’s called revving the engine, revving the engine.

به این revving the engine می‌گویند، گرم کردن موتور.

You make the engine loud.

صدای موتور را بلند می‌کنید.

revving the engine.

موتور را داغ می‌کنید.

So Tom is revving the engine of his Ferrari.

پس تام موتور فراری‌اش را گرم می‌کند.

Allen is revving the engine of his motorcycle.

آلن موتور موتورسیکلتش را گرم می‌کند.

And they are waiting for the light.

و هردو منتظر چراغ هستند.

Suddenly, the light turns green.

ناگهان، چراغ سبز می‌شود.

Allen and Tom take off.

آلن و تام به‌سرعت شروع به حرکت می‌کنند.

Okay, to take off.

خب، to take off.

To take off means to start quickly.

to take off یعنی شروع سریع.

It means to go quickly or to start very quickly.

یعنی سریع رفتن یا خیلی سریع شروع کردن.

So to take off, we use it, for example, when someone is stopped, they’re not moving, stopped, and suddenly they move.

پس از to take off وقتی استفاده می‌کنیم که، برای مثال، وقتی که کسی متوقف می‌شود، حرکت نمی‌کند، ایستاده‌است و ناگهان حرکت می‌کند.

Suddenly, they go.

ناگهان، می‌رود.

We say they take off.

می‌گوییم take off کرده‌است.

To take off is to suddenly move or to suddenly start, okay?

to take off یعنی حرکت ناگهانی یا شروع ناگهانی، خب؟

So they take off.

پس به‌سرعت شروع به حرکت می‌کنند.

The light turns green, Tom suddenly starts and moves his car.

چراغ سبز می‌شود، تام ناگهان ماشینش را حرکت می‌دهد و حرکت می‌کند.

AJ.

اِی‌جی.

Allen.

آلن.

not AJ.

اِی‌جی نه.

Allen, Allen suddenly goes on his motorcycle.

آلن، آلن ناگهان با موتورش می‌رود.

He takes off on his motorcycle.

او با موتورش به‌سرعت شروع به حرکت می‌کند.

Okay, take off has other meanings also, but here it means to start suddenly.

خب، take off معناهای دیگری هم دارد، اما در اینجا به‌معنای شروع ناگهانی است.

Okay, they zoom down Van Ness at top speed.

خب، آن‌ها ون نس را با حداکثر سرعت طی می‌کنند.

To zoom means to go fast.

to zoom یعنی سریع رفتن.

It’s easy.

آسان است.

To go very fast, zoom, to zoom.

خیلی سریع رفتن، to zoom.

He zoomed down the road.

او جاده را به‌سرعت طی کرد.

He went fast down the road.

با سرعت به‌سمت پایین جاده رفت.

So they zoom.

پس به‌سرعت می‌روند.

They go very fast down Van Ness at top speed.

با حداکثر سرعت خیلی سریع به‌سمت پایین ون نس می‌روند.

Top speed means as fast as possible.

top speed یعنی بیشترین سرعت ممکن.

It means fastest.

یعنی سریع‌ترین.

Okay, so they zoom, they go fast down Van Ness.

خب، پس به‌سرعت می‌روند، به‌سرعت به‌سمت پایین ون نس می‌روند.

Tom Cruise is winning, but suddenly blue and red lights appear behind Tom.

تام کروز دارد برنده می‌شود، اما ناگهان چراغ‌های آبی و قرمز پشت تام ظاهر می‌شوند.

It’s the police.

پلیس است.

They pull him over.

او را به کنار جاده می‌رانند.

Okay, to pull someone over.

خب، کسی را به کنار جاده راندن.

We use this phrase, we use this with the police.

ما از این عبارت با پلیس استفاده می‌کنیم.

When you are driving and the police come behind you and they turn on their lights, then you must go over to the side.

وقتی رانندگی می‌کنید و پلیس پشت‌سر شما می‌آید و چراغ‌هایش را روشن می‌کند، پس باید به کنار بروید.

You must stop your car.

باید ماشینتان را متوقف کنید.

We say the police pulled him over or the police pull you over.

می‌گوییم پلیس او را به کنار جاده راند یا پلیس شما را به کنار جاده راند.

To pull over, with the police means the police stop your car, right?

to pull over با پلیس یعنی پلیس ماشینتان را متوقف می‌کند، درسته؟

They pull you over.

شما را به کنار جاده می‌رانند.

So Tom is going very fast, the police come behind Tom and they pull him over.

پس تام خیلی سریع می‌رود، پلیس پشت تام می‌آید و او را به کنار می‌راند.

Tom must stop.

تام باید توقف کند.

Allen zooms past Tom laughing.

آلن با خنده از کنار تام به‌سرعت رد می‌شود.

He yells, “Better luck next time”.

فریاد می‌زند، «دفعه‌ی بعد شانس بهتری داشته باشی».

Better luck next time is an idiom.

better luck next time اصطلاح است.

It’s a common phrase.

عبارت رایجی است.

We say it a lot.

آن را زیاد می‌گوییم.

“Better luck next time” means you failed, but hopefully next time you will do better.

«better luck next time» یعنی شما شکست خوردید، اما امید است که دفعه‌ی بعد بهتر عمل کنید.

It’s similar to good luck, better luck next time is similar to good luck.

مثل good luck است، better luck next time شبیه good luck است.

What’s the difference?

فرقشان چیست؟

The difference, better luck next time, we use after someone fails.

تفاوتشان این است که از better luck next time بعد از شکست کسی استفاده می‌کنیم.

After something bad happens, we say, “oh better luck next time”.

بعد از اینکه اتفاق بدی رخ داد، می‌گوییم، «دفعه‌ی بعد شانس بهتری داشته باشی».

It means this time you failed, but next time maybe you will succeed.

یعنی این بار شکست خوردید، اما دفعه‌ی دیگر شاید موفق شوید.

Next time, maybe you will do better.

دفعه‌ی بعد، شاید بهتر عمل کنید.

So we say better luck next time.

پس می‌گوییم better luck next time.

alright and finally the last sentence.

خب و بالاخره جمله‌ی آخر.

Allen is the winner.

آلن برنده است.

Allen is the winner.

آلن برنده است.

Okay, that is all for the vocabulary lesson for The Race.

خب، این تمام درس واژگان مسابقه است.


بخش سوم – داستان کوتاه

Hello, welcome to the mini-story for the race.

سلام، به داستان کوتاه مسابقه خوش آمدید.

Let’s get started.

بیایید شروع کنیم.

It was 5 o’clock and Allen was riding his motorcycle in San Francisco.

ساعت ۵ بود و آلن در سان فرانسیسکو در حال موتورسواری بود.

When was Allen riding his motorcycle?

آلن چه موقع موتورسواری می‌کرد؟

Well, at 5 o’clock, right?

خب، ساعت ۵، درسته؟

At 5 o’clock Allen was riding his motorcycle.

آلن ساعت ۵ موتورسواری می‌کرد.

Was Allen riding his car or was Allen riding his motorcycle?

آلن ماشینش را می‌راند یا موتورش را؟

Well of course, Allen was riding his motorcycle.

خب البته، آلن موتورش را می‌راند.

Where was Allen riding his motorcycle?

آلن موتورش را کجا می‌راند؟

In San Francisco.

در سان فرانسیسکو.

Allen was riding his motorcycle in San Francisco.

آلن در سان فرانسیسکو موتورش را می‌راند.

When was he riding?

چه زمانی می‌راند؟

At 5 o’clock.

ساعت ۵.

At 5 o’clock Allen was riding his motorcycle in San Francisco.

آلن ساعت ۵ در سان فرانسیسکو موتورسواری می‌کرد.

He was riding down Van Ness Street and came to a stoplight.

در خیابان ون نس به‌سمت پایین خیابان می‌رانْد که به چراغ‌قرمز رسید.

Who was riding Down Van Ness Street?

چه کسی در خیابان ون نس به‌سمت پایین خیابان می‌راند؟

Allen, Allen was riding down Van Ness Street.

آلن، آلن در خیابان ون نس به‌سمت پایین خیابان می‌راند.

What was he riding on?

سوار چه بود؟

On a motorcycle.

سوار موتورسیکلت.

He was riding on his motorcycle.

سوار بر موتورسیکلتش می‌راند.

Was he riding down Market Street?

آیا در خیابان مارکت به‌سمت پایین خیابان می‌راند؟

No, no, no, Not market Street.

نه، نه، نه، خیابان مارکت نه.

He wasn’t riding down market Street.

در خیابان مارکت به‌سمت پایین خیابان نمی‌راند.

Was he riding down Lombard Street?

آیا در خیابان لمبارد به‌سمت پایین خیابان می‌راند؟

No, he wasn’t riding down Lombard Street.

نه، در خیابان لمبارد به‌سمت پایین خیابان نمی‌راند.

He was riding down Van Ness Street.

در خیابان ون نس به‌سمت پایین خیابان می‌راند.

When?

کِی؟

When was he riding down Van Ness Street?

چه زمانی در خیابان ون نس به‌سمت پایین خیابان می‌راند؟

At 5 o’clock.

ساعت ۵.

At 5 o’clock, he was riding down Van Ness Street.

ساعت ۵ در خیابان ون نس به‌سمت پایین خیابان می‌راند.

Who was riding down Van Ness Street at 5 o’clock?

چه کسی ساعت ۵ در خیابان ون نس به‌سمت پایین خیابان می‌راند؟

Allen.

آلن.

Allen was riding down Van Ness Street at 5 o’clock.

آلن ساعت ۵ در خیابان ون نس به‌سمت پایین خیابان می‌راند.

Was he in a truck?

آیا سوار کامیون بود؟

No, he wasn’t in a truck.

نه، سوار کامیون نبود.

He was on his motorcycle.

سوار موتورسیکلتش بود.

And he came to a stoplight.

و به چراغ‌قرمز رسید.

Did Allen come to a golight?

آیا آلن به golight رسید؟

No, no, no, he didn’t come to a golight.

نه، نه، نه، به golight نرسید.

He came to a stoplight.

به stoplight رسید.

We never say golight.

هرگز نمی‌گوییم golight.

We only say stoplight.

فقط می‌گوییم stoplight.

Who came to a stoplight?

چه کسی به چراغ‌قرمز رسید؟

Allen of course.

البته که آلن.

Allen came to a stoplight.

آلن به چراغ‌قرمز رسید.

What was he on when he came to a stoplight?

وقتی به چراغ‌قرمز رسید، سوار چه بود؟

A motorcycle.

موتورسیکلت.

He was on a motorcycle when he came to a stop light.

وقتی که به چراغ‌قرمز رسید، سوار موتورسیکلت بود.

Where was the stoplight?

چراغ‌قرمز کجا بود؟

Well, on Van Ness Street.

خب، در خیابان ون نس.

The stoplight was on Van Ness Street.

چراغ‌قرمز در خیابان ون نس بود.

Was the stoplight on Embarcadero Street or was the stoplight on Van Ness Street?

چراغ‌قرمز در خیابان امبارکادرو بود یا خیابان ون نس؟

Van Ness, of course, Van Ness.

ون نس، البته که ون نس.

The stoplight was on Van Ness Street.

چراغ‌قرمز در خیابان ون نس بود.

Who was at the stoplight?

چه کسی پشت چراغ‌قرمز بود؟

Allen was at the stoplight.

آلن پشت چراغ‌قرمز بود.

Which city was Allen in?

آلن در کدام شهر بود؟

In San Francisco, of course.

در سان فرانسیسکو.

Allen was in San Francisco.

آلن در سان فرانسیسکو بود.

Where is Van Ness?

ون نس کجاست؟

Well, Van Ness Street is in San Francisco, of course.

خب، خیابان ون نس در سان فرانسیسکو است.

Van Ness Street is in San Francisco.

خیابان ون نس در سان فرانسیسکو است.

Is Van Ness Street in New York or is Van Ness Street in San Francisco?

خیابان ونس نس در نیویورک است یا سان فرانسیسکو؟

Well, of course Van Ness Street is in San Francisco.

خب، البته که خیابان ون نس در سان فرانسیسکو است.

Where was Allen riding?

آلن کجا می‌راند؟

He was riding on Van Ness Street in San Francisco and he came to a stoplight.

در خیابان ون نس در سان فرانسیسکو می‌راند و به چراغ‌قرمز رسید.

A red Ferrari pulled up next to him.

فراری قرمزرنگی کنارش ایستاد.

Did the red Ferrari pull up behind him?

آیا فراری قرمز پشتش ایستاد؟

No, no, no, not behind him.

نه، نه، نه، پشتش نه.

The red Ferrari pulled up next to him.

فراری قرمز کنارش ایستاد.

What pulled up next to Allen?

چه چیزی کنار آلن ایستاد؟

A red Ferrari.

فراری قرمز.

A red Ferrari pulled up next to Allen.

فراری قرمزرنگی کنار آلن ایستاد.

Did Allen pull up next to a red Ferrari?

آیا آلن کنار فراری قرمزی ایستاد؟

No, no, no, Allen didn’t pull up next to a red Ferrari.

نه، نه، نه، آلن کنار فراری قرمزی نایستاد.

A red Ferrari pulled up next to him.

فراری قرمزرنگی کنارش ایستاد.

Where did the red Ferrari pull up next to Allen?

فراری قرمز کجا کنار آلن ایستاد؟

At a stoplight on Van Ness Street.

پشت چراغ‌قرمز در خیابان ون نس.

At a stoplight on Van Ness Street a red Ferrari pulled up next to Allen.

پشت چراغ‌قرمزی در خیابان ون نس، فراری قرمزرنگی کنار آلن ایستاد.

Was Allen in a red Ferrari?

آیا آلن سوار فراری قرمز بود؟

No, no, no, Allen wasn’t in a red Ferrari.

نه، نه، نه، آلن سوار فراری قرمز نبود.

He was on a motorcycle.

سوار موتورسیکلت بود.

Allen was on a motorcycle.

آلن سوار موتورسیکلت بود.

What did the red Ferrari do?

فراری قرمز چه کرد؟

Well, it pulled up next to Allen.

خب، کنار آلن ایستاد.

The red Ferrari pulled up next to Allen.

فراری قرمزرنگ کنار آلن ایستاد.

The driver was wearing dark sunglasses.

راننده عینک‌آفتابی به چشم داشت.

So Allen was wearing dark sunglasses?

پس آلن عینک‌آفتابی به چشم داشت؟

No, no, no, not Allen.

نه، نه، نه، آلن نه.

Allen wasn’t wearing dark sunglasses.

آلن عینک‌آفتابی به چشم نداشت.

Who was wearing dark sunglasses?

چه کسی عینک‌آفتابی به چشم دارد؟

The driver of the Ferrari.

راننده‌ی فراری.

The driver of the Ferrari was wearing dark sunglasses, not Allen.

راننده‌ی فراری عینک‌آفتابی به چشم داشت، نه آلن.

The driver looked over at Allen.

راننده نگاهی به آلن انداخت.

Did the driver look behind Allen?

راننده به پشت آلن نگاه کرد؟

No, no, no, He looked over at Allen.

نه، نه، نه، او نگاهی به آلن انداخت.

Who looked over at Allen?

چه کسی به آلن نگاه کرد؟

The driver of the Ferrari looked over at Allen.

راننده‌ی فراری نگاهی به آلن انداخت.

Did Allen look over at the driver?

آیا آلن نگاهی به راننده انداخت؟

Yes, he did.

بله، انداخت.

Allen also looked over at the driver.

آلن هم نگاهی به راننده انداخت.

Who was the driver?

راننده کی بود؟

Tom Cruise.

تام کروز.

Tom Cruise was the driver.

تام کروز راننده بود.

Allen looked over at the driver and realized that the driver was Tom Cruise.

آلن نگاهی به راننده انداخت و متوجه شد که راننده تام کروز است.

Who was the driver of the Ferrari?

راننده‌ی فراری کی بود؟

Tom Cruise.

تام کروز.

Tom Cruise was the driver of the Ferrari.

تام کروز راننده‌ی فراری بود.

Who was the motorcycle rider?

موتورسوار کی بود؟

Allen.

آلن.

Allen was the motorcycle rider and Tom Cruise was the driver of the Ferrari.

آلن موتورسوار و تام کروز راننده‌ی فراری بود.

Who looked over at Allen?

چه کسی به آلن نگاه کرد؟

Tom Cruise.

تام کروز.

Tom Cruise looked over at Allen.

تام کروز نگاهی به آلن انداخت.

What was Tom Cruise wearing?

تام کروز چه به چشم داشت؟

Sunglasses.

عینک‌آفتابی.

Tom Cruise was wearing dark sunglasses.

تام کروز عینک‌آفتابی به چشم داشت.

Was Allen wearing dark sunglasses?

آیا آلن عینک‌آفتابی به چشم داشت؟

No, he wasn’t.

نه، نداشت.

Allen wasn’t wearing dark sunglasses.

آلن عینک‌آفتابی به چشم نداشت.

Tom Cruise was wearing dark sunglasses, and he looked over at Allen.

تام کروز عینک‌آفتابی به چشم داشت و نگاهی به آلن انداخت.

Tom sneered at Allen.

تام به آلن پوزخند زد.

Did Tom smile?

آیا تام لبخند زد؟

No, he didn’t.

نه، نزد.

Tom didn’t smile.

تام لبخند نزد.

He sneered at Allen.

او به آلن پوزخند زد.

Was Tom friendly and nice?

آیا تام دوستانه و خوب بود؟

No, no, he wasn’t friendly and nice.

نه، نه، دوستانه و خوب نبود.

He sneered at Allen.

او به آلن پوزخند زد.

Did Allen sneer at Tom Cruise or did Tom Cruise sneer at Allen?

آیا آلن به تام کروز پوزخند زد یا تام کروز به آلن؟

Well, Tom Cruise sneered at Allen.

خب، تام کروز به آلن پوزخند زد.

After he sneered what did Tom Cruise say?

تام کروز بعد از اینکه پوزخند زد، چه گفت؟

Well, he said, “when the light turns green, let’s race”.

گفت: «بیا وقتی چراغ سبز شد، مسابقه بدیم».

After he sneered at Allen, Tom Cruise said, “when the light turns green, let’s race”.

تام کروز بعد از اینکه به پوزخند زد، گفت: «بیا وقتی چراغ سبز شد، مسابقه بدیم».

Did Tom want to race?

آیا تام می‌خواست مسابقه بدهد؟

Yes, of course, of course.

بله، البته، البته.

He has a Ferrari.

او فراری دارد.

He wanted to race.

می‌خواست مسابقه دهد.

Allen said, “alright.

آلن گفت ، «خیلی خب.

You’re on”.

قبوله».

Did Allen agree to race Tom?

آیا آلن با مسابقه با تام موافقت کرد؟

Yes, he agreed.

بله، موافقت کرد.

He agreed.

موافقت کرد.

He said, “you’re on”.

گفت، «قبوله».

Did Tom say, “you’re on”?

آیا تام گفت، «قبوله»؟

No.

نه.

Tom didn’t say, “you are on”.

تام نگفت، «قبوله».

Allen said, “you’re on”.

آلن گفت، «قبوله».

Allen agreed to race.

آلن با مسابقه موافقت کرد.

Who said, “you’re on”?

چه کسی گفت، «قبوله»؟

Allen.

آلن.

Allen said, “you’re on”.

آلن گفت، «قبوله».

What did Allen agree to do?

آلن با چه کاری موافقت کرد؟

To race.

مسابقه دادن.

Allen agreed to race Tom.

آلن با مسابقه موافقت کرد.

He said, “you’re on”.

گفت، «قبوله».

Tom said, “I’m gonna smoke you, sucka”.

تام گفت: «شکستت می‌دم، جوجه».

Did Tom say he would beat Allen?

آیا تام گفت که آلن را شکست می‌دهد؟

Yes, he did.

بله، گفت.

He said, “I’m gonna smoke you.

گفت، «شکستت می‌دم.

I’m gonna beat you”.

شکستت می‌دم».

Did Tom say he would win?

آیا تام گفت که برنده می‌شود؟

Yes, he said he would win.

بله، گفت که برنده می‌شود.

He said, “I’m gonna smoke you”.

گفت، «شکستت می‌دم».

Who was Tom gonna smoke?

تام قصد شکست دادن چه کسی را داشت؟

Well, Allen.

خب، آلن.

Tom was gonna smoke Allen.

تام قصد داشت آلن را شکست دهد.

Was Tom gonna smoke Schwarzenegger?

آیا تام قصد داشت شوارتزنگر را شکست دهد؟

No, no, no, Tom wasn’t gonna smoke Arnold Schwarzenegger.

نه، نه، نه، تام قصد نداشت آرنولد شوارتزنگر را شکست دهد.

Tom was gonna smoke Allen.

تام قصد داشت آلن را شکست دهد.

Was Tom gonna smoke Allen at football, soccer?

آیا تام قصد داشت آلن را در فوتبال شکست دهد؟

No, no, no, he wasn’t gonna smoke Allen at football or soccer.

نه، نه، نه، قصد نداشت آلن را در فوتبال شکست دهد.

He was gonna smoke Allen in a race, in a race.

قصد داشت آلن را در مسابقه شکست دهد.

He was gonna smoke Allen in a race.

قصد داشت آلن را در مسابقه شکست دهد.

Was Tom nice and polite?

تام خوب و مؤدب بود؟

No, he said sucka.

نه، او گفت sucka.

He called Allen sucka.

او به آلن گفت sucka.

Is sucka a nice polite word?

آیا sucka واژه‌ای مؤدبانه است؟

No, it’s not.

نه، نیست.

It’s not polite.

مؤدبانه نیست.

It’s not nice.

خوب نیست.

He said, “I’m gonna smoke you, sucka”.

تام گفت: «شکستت می‌دم، جوجه».

Allen said, “you wish.

آلن گفت: «مگه تو خواب ببینی.

I’m gonna beat you and your sorry-ass car”.

تو و ماشین بی‌ارزشت رو شکست می‌دم».

Did Tom have a very very nice car?

آیا تام ماشین خیلی خیلی خوبی داشت؟

No, he did not have a nice car.

نه، ماشین خوبی نداشت.

He had a sorry-ass Ferrari.

فراری بی‌ارزشی داشت.

A sorry-ass car.

ماشینی بی‌ارزش.

What kind of car did Tom have?

تام چه نوع ماشینی داشت؟

He had a sorry-ass car, low quality car, bad car, cheap car.

ماشینی بی‌ارزش، بی‌کیفیت، بد و ارزان داشت.

Is a Ferrari a nice car?

آیا فراری ماشین خوبی است؟

No, It’s a sorry-ass car.

نه، ماشین بی‌ارزشی است :|.

Ferraris are sorry-ass cars.

فراری‌ها ماشین‌های بی‌ارزشی هستند.

Did Allen like Tom’s car?

آیا آلن ماشین تام را دوست داشت؟

No, he didn’t.

نه، نداشت.

Allen thought it was a sorry-ass car.

آلن فکر می‌کرد که ماشین بی‌ارزشی است.

Who had a sorry-ass car?

چه کسی ماشین بی‌ارزشی داشت؟

Tom Cruise.

تام کروز.

Tom Cruise had a sorry-ass car.

تام کروز ماشین بی‌ارزشی داشت.

Did Allen have a sorry-ass motorcycle?

آیا آلن موتورسیکلت بی‌ارزشی داشت؟

No, Allen had a great motorcycle, but Tom had a sorry-ass car.

نه، آلن موتورسیکلت عالی‌ای داشت، اما تام ماشین بی‌ارزشی داشت.

Allen and Tom waited at the light.

آلن و تام پشت چراغ منتظر ماندند.

They revved their engines.

موتورهایشان را گرم کردند.

Who revved their engines?

چه کسانی موتورهایش را گرم کردند؟

Allen and Tom.

آلن و تام.

Allen and Tom revved their engines.

آلن و تام موتورهایشان را گرم کردند.

Did they rev their bicycles?

آیا دوچرخه‌هایشان را گرم کردند؟

No, no, it’s not possible.

نه، نه، غیرممکن است.

They didn’t rev their bicycles.

دوچرخه‌هایشان را گرم نکردند.

Of course not.

البته که نه.

They revved their engines.

موتورهایشان را گرم کردند.

What did they rev?

چه چیزی را گرم کردند؟

Their engines.

موتورهایشان را.

They revved their engines.

موتورهایشان را گرم کردند.

Tom and Allen revved their engines.

تام و آلن موتورهایشان را گرم کردند.

Suddenly, the light turned green.

ناگهان، چراغ سبز شد.

Allen and Tom took off.

آلن و تام به‌سرعت شروع به حرکت کردند.

Did Allen and Tom start slowly?

آیا آلن و تام آهسته شروع کردند؟

No, they didn’t start slowly.

نه، آهسته شروع نکردند.

They took off.

به‌سرعت شروع به حرکت کردند.

They started quickly.

سریع شروع کردند.

They started very fast.

خیلی سریع شروع کردند.

Allen and Tom took off.

آلن و تام به‌سرعت شروع به حرکت کردند.

What did Allen take off on?

آلن سوار بر چه چیزی به‌سرعت شروع به حرکت کرد؟

Allen took off on his motorcycle, on his motorcycle.

آلن با موتورش، سوار موتورش به‌سرعت شروع به حرکت کرد.

Allen took off on his motorcycle.

آلن سوار موتورش به‌سرعت شروع به حرکت کرد.

What did Tom take off in?

تام سوار بر چه چیزی به‌سرعت شروع به حرکت کرد؟

In his car.

سوار ماشینش.

Tom took off in his car.

تام با ماشینش به‌سرعت شروع به حرکت کرد.

Tom took off in his Ferrari.

تام با فراری‌اش به‌سرعت شروع به حرکت کرد.

Did they stop or did they take off quickly?

آیا آن‌ها ایستادند یا به‌سرعت شروع به حرکت کردند؟

They took off quickly.

سریع شروع به حرکت کردند.

Why did Allen and Tom take off quickly?

چرا آلن و تام سریع شروع به حرکت کردند؟

Well, they took off quickly because they were racing, right?

خب، آن‌ها سریع شروع به حرکت کردند چون داشتند مسابقه می‌دادند، درسته؟

Of course, they took off quickly because they were racing.

به‌سرعت شروع به حرکت کردند چون داشتند مسابقه می‌دادند.

They zoomed down Van Ness at top speed.

آن‌ها ون نس را با حداکثر سرعت طی کردند.

Who zoomed down Van Ness at top speed?

چه کسی ون نس را با حداکثر سرعت طی کرد؟

Tom and Allen.

تام و آلن.

Tom and Allen zoomed down Van Ness at top speed.

تام و آلن با حداکثر سرعت ون نس را طی کردند.

When did they zoom down Van Ness?

چه زمانی ون نس را به‌سرعت طی کردند کردند؟

Well, after the light turned green.

خب، بعد از سبز شدن چراغ.

After the light turned green, they zoomed down Van Ness.

بعد از اینکه چراغ سبز شد، ون نس را به‌سرعت طی کردند.

Did they zoom down Van Ness before the light turned green or after the light turned green?

قبل از سبز شدن چراغ ون نس را به‌سرعت طی کردند یا بعد از سبز شدن چراغ؟

After, of course.

البته که بعد از آن.

They zoomed down Van Ness after the light turned green.

بعد از سبز شدن چراغ، ون نس را به‌سرعت طی کردند.

Did they zoom down Lombard Street?

آیا خیابان لومبارد را به‌سرعت طی کردند؟

No, no, no, They didn’t zoom down Lombard Street.

نه، نه، نه، خیابان لومبارد را به‌سرعت طی نکردند.

Which Street did they zoom down?

کدام خیابان را به‌سرعت طی کردند؟

Van Ness.

ون نس.

They zoomed Down Van Ness Street.

خیابان ون نس را به‌سرعت طی کردند.

Tom was winning, but suddenly blue and red lights appeared behind Tom.

تام داشت برنده می‌شد، اما ناگهان چراغ‌های آبی و قرمز پشت تام ظاهر شدند.

It was the police.

پلیس بود.

They pulled him over.

او را به کنار جاده راندند.

Who pulled over Tom Cruise?

چه کسی تام کروز را به کنار راند؟

The police.

پلیس.

The police pulled over Tom Cruise.

پلیس تام کروز را به کنار جاده راند.

Who did the police pull over?

پلیس چه کسی را به کنار راند؟

Tom Cruise.

تام کروز.

The police pulled over Tom Cruise.

پلیس تام کروز را به کنار جاده راند.

Did the police pull over Allen?

آیا پلیس آلن را به کنار راند؟

No, no, no, they didn’t pull over Allen.

نه، نه، نه، آلن را به کنار جاده نراند.

They pulled over Tom Cruise.

تام کروز را به کنار جاده راند.

Why?

چرا؟

Why did they pull over Tom Cruise?

چرا پلیس تام کروز را به کنار راند؟

Well, because he was going too fast.

خب، چون زیادی سریع می‌رفت.

He was going too fast.

زیادی سریع می‌رفت.

They pulled over Tom Cruise, because he was going too fast.

پلیس تام کروز را به کنار راند، چون زیادی سریع می‌رفت.

Who was going too fast?

چه کسی زیادی سریع می‌رفت؟

Tom Cruise.

تام کروز.

Tom Cruise was going too fast.

تام کروز زیادی سریع می‌رفت.

Allen zoomed past Tom.

آلن به‌سرعت از کنار تام رد شد.

Did Tom zoom past Allen?

آیا تام به‌سرعت از کنار آلن رد شد؟

No, no, no, Tom didn’t zoom past Allen.

نه، نه، نه، تام به‌سرعت از کنار آلن رد نشد.

Allen zoomed past Tom.

آلن به‌سرعت از کنار تام رد شد.

Why did Allen zoom past Tom?

چرا آلن به‌سرعت از کنار تام رد شد؟

Well, because the police pulled over Tom.

خب، چون پلیس تام را به کنار جاده راند.

The police pulled over Tom, so Allen zoomed past Tom.

پلیس تام را به کنار راند، پس آلن به‌سرعت از کنار تام رد شد.

Allen was laughing.

آلن می‌خندید.

He yelled, “better luck next time”.

فریاد زد: «دفعه‌ی بعد شانس بهتری داشته باشی».

When did Allen yell, “better luck the next time”?

آلن کِی فریاد زد، «دفعه‌ی بعد شانس بهتری داشته باشی»؟

He yelled as he zoomed past Tom.

وقتی به‌سرعت از کنار تام رد می‌شد فریاد زد.

When he zoomed past Tom.

وقتی به‌سرعت از کنار تام رد می‌شد.

As he zoomed past Tom, Allen said, “better luck next time”.

آلن در حالی که از کنار تام به‌سرعت رد می‌شد، گفت: «دفعه‌ی بعد شانس بهتری داشته باشی».

As he zoomed past Tom he yelled, “better luck next time”.

همان طور که از کنار تام به‌سرعت رد می‌شد، داد زد: «دفعه‌ی بعد شانس بهتری داشته باشی».

Who yelled, “better luck next time” as he zoomed past Tom Cruise?

چه کسی همان طور که از کنار تام به‌سرعت رد می‌شد، داد زد: «دفعه‌ی بعد شانس بهتری داشته باشی»؟

Allen of course, easy, right?

البته که آلن، آسان است، درسته؟

Allen yelled, “better luck next time” as he zoomed past Tom.

آلن همان طور که از کنار تام به‌سرعت رد می‌شد، داد زد: «دفعه‌ی بعد شانس بهتری داشته باشی».

Allen was the winner.

آلن برنده شد.

Okay, that is the end of the mini-story for The Race.

خب، این پایان داستان کوتاه برای مسابقه است.


بخش چهارم – درسنامه دیدگاه

Hello, welcome to the point-of-view stories for The Race.

سلام، به داستان‌های دیدگاه مسابقه خوش آمدید.

Let’s start.

بیایید شروع کنیم.

First, we will begin the story with “since last month”.

ابتدا داستان را با «از ماه گذشته» شروع می‌کنیم.

Starting last month until now, okay?

شروع از ماه گذشته تا الان، خب؟

Since last month.

از ماه گذشته.

Since last month, Allen has ridden his motorcycle every day in San Francisco.

از ماه گذشته، آلن هر روز در سان فرانسیسکو موتورسواری کرده‌است.

Each day, he has ridden down Van Ness Street and has come to a stoplight.

هر روز، در خیابان ون نس می‌رانده و به چراغ‌قرمز رسیده‌است.

And each day, a red Ferrari has pulled up next to him.

و هر روز، فراری قرمزی کنارش ایستاده‌است.

Every time, the driver has been wearing dark sunglasses.

هر بار راننده عینک‌آفتابی به چشم داشته‌است.

He has looked over at Allen.

نگاهی به آلن انداخته‌است.

Each time, Allen has looked over at the driver and has realized that the driver was Tom Cruise.

هر دفعه، آلن نگاهی به راننده انداخته و متوجه شده که راننده تام کروز است.

Tom has always sneered at Allen and he has always said, “when the light turns green, let’s race.

تام همیشه به آلن پوزخند زده و همیشه گفته‌است: «بیا وقتی چراغ سبز شد، مسابقه بدیم».

” And each day, from one month ago until now, Allen has said, “alright, you’re on.

و هر روز، از یک ماه پیش تا حالا، آلن گفته‌است، «خیلی خب، قبوله».

Then, Tom has always said, “I’m gonna smoke you sucka”.

بعد، تام همیشه گفته‌است، «شکستت می‌دم، جوجه».

And then Allen has always said, “you wish.

و بعد آلن همیشه گفته‌است، «مگه خوابش رو ببینی.

I’m gonna beat you and your sorry-ass car.

تو و ماشین بی‌ارزشت رو شکست می‌دم».

Then starting one month ago every day until now, each time Allen and Tom have waited at the light.

بعد هر روز، از یک ماه پیش تا حالا، آلن و تام پشت چراغ منتظر بوده‌اند.

Each time, they have revved their engines.

آن‌ها هر بار موتورهایشان را گرم کرده‌اند.

And each time, suddenly the light has turned green.

و هر بار، ناگهان چراغ سبز شده‌است.

And each time, Allen and Tom have taken off.

و هر بار، آلن و تام به‌سرعت شروع به حرکت کرده‌اند.

Each time, they have zoomed down Van Ness at top speed.

هر دفعه، ون نس را با حداکثر سرعت طی کرده‌اند.

And Tom has always been winning.

و تام همیشه برنده بوده‌است.

Unfortunately for Tom, every time, blue and red lights have appeared behind Tom and it has always been the police.

متأسفانه، هر بار چراغ‌های آبی و قرمز پشت تام ظاهر شده‌اند و همیشه پلیس بوده‌است.

And they have always pulled him over.

و همیشه او را به کنار جاده رانده‌است.

Every time, Allen has zoomed past Tom laughing and he has yelled every time, “better luck next time.

هر بار، آلن با خنده به‌سرعت از کنار تام گذشته و هر بار فریاد کشیده‌است: «دفعه‌ی بعد شانس بهتری داشته باشی».

Allen has always been the winner.

آلن همیشه برنده بوده‌است.

Okay, that is all of the story using the perfect tense, right?

خب، این تمام داستانی است که از زمان کامل استفاده می‌کند، درسته؟

So starting one month ago and then happening again and again and again until now.

پس از یک ماه پیش شروع می‌شود و بعد دوباره و دوباره و دوباره اتفاق می‌افتد تا الان.

Okay, now the second version is the future, the future.

خب، حالا نسخه‌ی دوم آینده است، آینده.

Let’s imagine this is a dream or this is a movie idea for the future.

بیایید تصور کنیم این رویا است یا ایده‌ی فیلم برای آینده است.

So we’ll start with “next year”, next year.

پس با «سال آینده» شروع می‌کنیم، سال آینده.

Let’s imagine.

بیایید تصور کنیم.

Next year at 5 o’clock, Allen will be riding his motorcycle in San Francisco.

سال آینده ساعت ۵، آلن در سان فرانسیسکو درحال موتورسواری خواهد بود.

He’ll be riding down Van Ness Street and he’ll come to a stoplight.

در خیابان ون نس درحال راندن خواهد بود و به چراغ‌قرمز خواهد رسید.

A red Ferrari is gonna pull up next to him.

فراری قرمزی کنارش خواهد ایستاد.

The driver will be wearing dark sunglasses.

راننده عینک‌آفتابی به چشم خواهد داشت.

He’ll look over at Allen.

به آلن نگاه خواهد کرد.

Allen’ll look at him and he’ll realize that the driver is Tom Cruise.

آلن به او نگاه خواهد کرد و خواهد فهمید که راننده تام کروز است.

Tom’ll sneer at Allen.

تام به آلن پوزخند خواهد زد.

He’ll say, “when the light turns green, let’s race.

تام خواهد گفت: «بیا وقتی چراغ سبز شد، مسابقه بدیم».

” Allen’ll say “alright, you are on.

آلن خواهد گفت: «خیلی خب، قبوله».

” Tom’ll say, “I’m gonna smoke you, sucka”

تام خواهد گفت: «شکستت می‌دم، جوجه».

Allen’ll say, “you wish.

آلن خواهد گفت: «مگه خوابش رو ببینی.

I’m gonna beat you and your sorry-ass car.

تو و ماشین بی‌ارزشت رو شکست می‌دم».

” Allen and Tom will wait at the light.

آلن و تام پشت چراغ منتظر خواهد ماند.

They’ll rev their engines.

موتورهایشان را گرم خواهند کرد.

Suddenly, the light’s gonna turn green.

ناگهان، چراغ سبز خواهد شد.

Allen and Tom’ll take off.

آلن و تام به‌سرعت شروع به حرکت خواهند کرد.

They’ll zoom down Van Ness at top speed.

آن‌ها ون نس را با حداکثر سرعت طی خواهد کرد.

Tom’ll be winning but suddenly, blue and red lights will appear behind Tom.

تام برنده خواهد شد اما ناگهان چراغ‌های آبی و قرمز در پشت تام ظاهر خواهند شد.

It’ll be the police.

پلیس خواهد بود.

They’re gonna pull him over.

او را به کنار جاده خواهد راند.

Allen’ll zoom past Tom laughing.

آلن با خنده به‌سرعت از کنار تام رد خواهد شد.

He’ll yell, “better luck next time.

فریاد خواهد زد: «دفعه‌ی بعد شانس بهتری داشته باشی».

Allen will be the winner.

آلن برنده خواهد شد.

Okay, in the future, listen carefully because in real speech real conversation, we usually add ‘ll, ‘ll, to make the future.

خب، به زمان آینده با دقت گوش دهید چون در گفت‌وگو و مکالمه‌ی واقعی معمولاً برای گفتن آینده، ll’ را اضافه می‌کنیم.

For example, Allen’ll, Allen’ll.

برای مثال، Allen’ll، Allen’ll.

That ‘ll is short for will.

آن ll’ کوتاه برای will است.

We can say Allen will go.

می‌توانیم بگوییم Allen will go.

But in normal speech, fast speech, we usually say ‘ll.

اما در گفتار عادی و سریع، معمولاً می‌گوییم ll’.

Allen’ll go, Allen’ll go to the store.

آلن خواهد رفت، آلن به فروشگاه خواهد رفت.

That’s the future.

این آینده است.

We also say gonna instead of going to.

همچنین به‌جای going to می‌گوییم gonna.

In books you learned going to.

در کتاب‌ها going to را یاد گرفته‌اید.

I am going to go to the store.

من به فروشگاه خواهم رفت.

But in normal speaking, we use gonna.

اما در صحبت عادی، از gonna استفاده می‌کنیم.

I’m gonna go to the store.

به فروشگاه خواهم رفت.

I’ll go to the store or I’m gonna go to the store.

به فروشگاه خواهم رفت.

So listen carefully to these future stories.

پس با دقت به این داستان‌های آینده گوش دهید.

These future versions.

این نسخه‌های آینده.

Okay, that is all for the point-of-view mini-stories for The Race.

خب، این تمام داستان‌های کوتاه دیدگاه برای مسابقه است.


                    

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا