کارینو » آموزش زبان انگلیسی » دوره های زبان انگلیسی » ۴. روانشناسی مهمتر از گرامر و لغت است

کتاب گویا
فصل ۴. روانشناسی مهمتر از گرامر و لغت است

Most people have suffered with English for so long they worry there is no solution.

آنقدر افراد از انگلیسی رنج برده اند که به این نتیجه رسیده اند راه حلی وجود ندارد.

Trained by schools to be passive, fear mistakes, and search for just one right answer, most English learners are stressed and frustrated.

توسط مدارس تمرین دیده اند که غیر فعال باشند ، از اشتباهات بترسند و فقط دنبال یک جواب درست باشند، بیشتر دانش آموزان انگلیسی پر استرس و ناامید هستند.

Some feel nearly hopeless.

بعضی از آن ها احساس ناامیدی میکنند.

They have spent years in English classrooms.

آنها سال ها در کلاس های زبان شرکت کردند.

They have spent years memorizing grammar rules and vocabulary lists.

سال ها به حفظ کردن قواعد گرامری و لیست واژگان پرداختند.

They have spent years studying for exams such as the TOEFL, IELTS, or TOEIC.

سال ها مطالعه کردند و برای آزمون هایی همچون تافل ،آیلتس یا توئیک وقت گذاشتند.

Despite all this work and effort, most English learners are frustrated.

با این همه تلاش و کوشش بیشتر زبان آموزان نا امید هستند.

Many struggle with even simple conversations.

خیلی از آنها برای یک گفت و گو ساده نیز تقلا می کنند.

Many feel nervous any time they must speak English.

بسیاری از آنها هر گاه که نیاز به مکالمه دارند احساس نگرانی می کنند.

They have memorized countless grammar rules, yet even simple conversations feel difficult.

آنها چندین قواعد گرامری بیشماری را حفظ کرده اند و هنوز حتی مکالمات ساده سخت بنظرشان میرسد.

Likewise, despite years of study, most learners still cannot understand American TV or movies.

به علاوه با وجود سال ها درس خواندن بیشتر یادگیرندگان هنوز نمیتوانند تلویزیون آمریکا و فیلم هارا متوجه شوند.

After so many years of traditional learning, students are confused.

بعد سال ها یادگیری به روش سنتی دانش آموزان گیج هستند.

When they try to speak, they constantly think about grammar and translations.

وقتی که می خواهند صحبت کنند همیشه فکرشان روی گرامر و ترجمه متمرکز است.

First they think of a sentence in their own language, then they translate it to English, then they think about the grammar, and finally they speak.

اول به یک جمله در زبان خود فکر می کنند و سپس آن را به انگلیسی ترجمه کرده و بعد به گرامر فکر می کنند و در آخر صحبت می کنند.

When they listen, they go through a similar process.

وقتی که نوبت شنیدن می شود نیز همین روند را تکرار می کنند.

They hear the English, translate it into their own language, think of a response in their own language, translate their response into English, and then think about the grammar to be sure their response is correct.

انگلیسی را می شنود، به زبان خود ترجمه می کنند، به یک جواب به زبان خود فکر می کنند، آن را به انگلیسی ترجمه می کنند و به گرامر رجوع کرده تا مطمئن شوند که درست جمله را بیان می کنند.

No wonder their speech is so slow and unnatural!

بی دلیل نیست که مکالماتشان بسیار آرام و غیر طبیعی است!

No wonder English feels so stressful and difficult!

تعجبی ندارد که انگلیسی برایشان پر استرس و سخت جلوه کند!

Real conversations are fast, and it’s nearly impossible to do all of this thinking fast enough, especially when talking to a native speaker.

مکالمات واقعی بسیار سریع هستند، و تقریبا غیر ممکن است که تمام روند فکر کردن را سریع انجام دهید مخصوصاً وقتی که با یک بومی زبان مشغول صحبت هستید.

If you think about translations and grammar during a real conversation, you will quickly become lost.

اگر به ترجمه و گرامر در هنگام مکالمه واقعی فکر کنید خیلی سریع گم خواهید شد.

Instead of listening carefully to the other person, you’ll be translating your own responses and trying to remember grammar.

به جای اینکه خیلی با دقت به شخص دیگر گوش دهید مشغول ترجمه جواب خود و یاد آوردن گرامر خواهید بود.

Your speech will be hesitant.

مکالمه شما دارای تردید خواهد شد.

Often, the other person will become frustrated by your lack of understanding.

و اغلب شخص مقابل شما از متوجه نشدن شما احساس خستگی می کند.

Of course, if you see the other person is losing patience, you will usually become even more nervous.

و وقتی که شما آن شخص را که حسابی صبر خود را از دست داده می بینید بیشتر احساس نگرانی به شما دست خواهد داد.

It’s a terrible downward spiral that most English learners know too well.

این یک شیب رو به پایین است که بیشتر زبان آموزان با آن به خوبی آشنا هستند.

There is a solution.

یک راه حل وجود دارد.

There is a way to escape the hidden curriculum.

یک راه وجود دارد که از برنامه درسی مخفی فرار کنید.

There is a road to English fluency and you can travel on it.

یک جاده وجود دارد که شما را به انگلیسی روان می رساند.

You can speak English powerfully.

شما می توانید انگلیسی را قدرتمند صحبت کنید.

You can speak English clearly, naturally, and effortlessly.

می توانید خیلی واضح، طبیعی و بدون تلاش این کار را انجام دهید.

This solution, however, will require you to completely change your beliefs about education and completely change the way you learn English.

این راه حل نیاز به این دارد که شما به کل عقاید خود درباره ی سیستم آموزشی و شیوه یادگیری انگلیسی را تغییر دهید.

I call the solution the Effortless English system and it has two parts: the psychology and the method.

من این راه حل را سیستم Effortless English نام گذاری می کنم که شامل دو بخش است: بخش روان شناسی و بخش آموزشی .

Most schools, most teachers, and most learners focus only on method.

بیشتر مدارس، مدرسان و بیشتر دانش آموزان بر روی یک روش متمرکز هستند.

In other words, they are solely focused on the pieces of the English language — vocabulary and grammar.

در واقع تنها روی بخش های واژگان و گرامر انگلیسی متمرکز هستند.

As we learned in the last chapter, schools primarily use the “grammar translation” method, with some “communication activities” added.

همانطور که در درس قبل یاد گرفتیم، مدارس در درجه اول از روش گرامری ترجمه ای استفاده می کنند که کمی فعالیت های ارتباطی در آن گنجانده می شود.

While schools are focused just on method, they completely ignore the first part of the Effortless

هنگامی که مدارس فقط روی “روش” متمرکز هستند، به طور کامل از اولین بخش سیستم Effortless English یعنی روان شناسی چشم پوشی می کنند.

English system — the psychology.

سیستم زبان انگلیسی روانشناسی.

Yet, psychology is probably the most important element for success with English speaking.

در صورتی که می توان گفت داشتن روانشناسی قوی مهم ترین بخش برای موفقیت در مکالمه انگلیسی است .

When you think of your own English speaking, you’ll realize that your nervousness, lack of confidence, and frustration are major problems.

وقتی که به مکالمه انگلیسی خود فکر می کنید متوجه می شوید که نگرانی شما، کمبود اعتماد بنفس و حس نا امیدی، مشکلات اصلی شما هستند.

How do you change these?

چگونه این ها را تغییر دهید؟

Without an effective psychological system, you will struggle to find success with even the best language teaching method.

بدون یک سیستم روانشناختی موثر، حتی با بهترین روش تدریس انگلیسی به سختی به موفقیت خواهید رسید.

Let’s use a story to understand these two important parts of the Effortless

بیایید از یک داستان برای درک بهتر این دو قسمت مهم از سیستم Effortless English استفاده کنیم.

English system.

سیستم انگلیسی.

Imagine that you are on a road.

تصور کنید روی جاده هستید.

You are driving on the road to English fluency.

درحال رانندگی در جاده تسلط انگلییسی هستید.

What kind of car would you want?

دوست دارید چه ماشینی داشته باشید ؟

Let’s say all you have to drive is an old slow car that often breaks down.

فرض کنید فقط می توانید یک ماشین قدیمی و کم سرعت که گاهاً خراب می شود سوار شوید.

In addition, you fill this old car with cheap gasoline.

علاوه بر این شما این ماشین را با سوختی ارزان پر می کنید.

What kind of trip will you have?

چه سفری در پیش خواهید داشت؟

How fast will you go on this road to fluency?

چقدر سریع در این جاده تسلط خواهید راند؟

Most likely, your trip will be slow and frustrating, with frequent breakdowns.

مشخصاً سفر شما آهسته و نا امید کننده با خرابی های زیاد خواهد بود.

In fact, you probably will not reach your destination.

در واقع احتمالا به مقصد هم نخواهید رسید.

Now, you could put some high quality gas in that old car, but even then it will likely take you a long time to reach your destination.

حالا، شما می توانید با سوختی با کیفیت فوق العاده این ماشین قدیمی را پر کنید، ولی همچنان زمان زیادی صرف خواهد شد تا شما به مقصد برسید.

Better gas will help a little, but the trip is still likely to be slow and frustrating.

سوختی بهتر به شما کمی کمک خواهد کرد ولی سفر همچنان آهسته و نا امید کننده است.

Now imagine instead that you’ll be driving a Formula 1 racing car on this road to fluency.

حالا تصور کنید که به جای آن ماشین، یک ماشین مسابقه ای فرمول ۵ را در این جاده برانید.

This car is made for speed and performance.

این ماشین برای سرعت ساخته شده است .

Clearly, it will go faster than the old, slow car.

مشخصاً این ماشین از ماشین قدیمی سریع تر خواهد بود.

But what if you fill it up with cheap, low quality fuel?

ولی اگر به این ماشین سوختی ارزان و کم کیفیت بزنیم چه چیزی رخ می دهد؟

There will likely be problems.

احتمالا مشکلاتی پیش خواهد آمد.

Racing cars need racing fuel or they will not perform well.

ماشین های مسابقه ای نیاز به سوخت های مسابقه ای دارند در غیر این صورت خوب عمل نمی کنند.

Obviously, the best situation would be to put high quality racing fuel into your Formula 1 racing car!

مشخص است که بهترین راه زدن بنزین با کیفیت عالی به ماشین فرمول ۵ شما خواهد بود.

With this car and this fuel, your trip on the road to fluency will be fast and exciting.

با این ماشین و این سوخت، سفر شما در جاده ی تسلط بسیار سریع و هیجان انگیز خواهد بود.

This is how learning English works.

یادگیری زبان اینگونه کار می کند.

If you’ve been studying for a while, you know by now that there are all sorts of systems.

اگر شما برای مدتی مشغول یادگیری هستید، می دانید که چندین نوع مختلف از سیستم ها وجود دارد .

Traditional classes at universities.

کلاس های سنتی در دانشگاه ها.

Private lessons from language schools.

کلاس های خصوصی در مدارس زبان.

Online or packaged software courses.

کلاسهای آنلاین یا دوره های نرم افزاری.

Immersion programs that put you in the country where they speak the language you’re studying.

برنامه هایی که شما را در کشوری قرار می دهند که مشغول یادگیری زبان آنها هستید.

In other words, you’ve got a lot of different cars to choose from.

به بیان دیگر، شما اتومبیل های زیادی در اختیار دارید .

Some may be better than others, some may be faster.

بعضی از آنها ممکن است از دیگری بهتر باشد و بعضی سریع تر.

But even the greatest of these methods, the Ferrari of language teaching, if you will, needs fuel to make it work.

ولی حتی بهترین آنها، ماشین فراری زبان نیز، نیاز به بهترین سوخت برای کار کردن دارد.

A method, after all, is only an engine.

یک روش همانند یک موتور است.

And if you don’t give an engine the proper fuel, even a great one won’t work the way you’d like it to.

و اگر شما به یک موتور سوخت مناسب ندهید، حتی بهترین آنها به شکلی که شما دوست دارید کار نخواهند کرد.

To succeed, you need both quality fuel and a powerful engine.

برای موفقیت شما نیاز به بهترین سوخت و یک موتور قوی دارید.

The right engine \+ the right fuel = success

موتور مناسب + سوخت مناسب = موفقیت

Obviously, I believe the right engine would be the Effortless English system.

مشخصا اعتقاد دارم بهترین موتور سیستم Effortless English است.

What is the fuel?

سوخت آن چیست؟

The fuel is your psychology.

سوخت آن قدرت روانشناسی شماست.

It is the beliefs, emotions, and goals that power your learning.

اعتقاد شما ،احساسات شما و اهداف شما به یادگیری شما قدرت می بخشند.

Your fuel is your motivation, your confidence, your energy, your enthusiasm.

سوخت شما انگیزه، اعتماد بنفس، انرژی و اشتیاق شماست.

Your Fuel: Success Psychology

سوخت شما: قدرت روانشناسی موفق

If your psychology is weak, even the best method will fail.

اگر قدرت روانشناسی شما ضعیف است، حتی بهترین روش هم موفقیت آمیز نخواهد بود.

In other words, if you have connected stress, fear, nervousness, and doubt to the process of speaking English you will have a lot of problems.

به بیان دیگر اگر ارتباطی بین استرس، ترس، نگرانی و شک به روند مکالمه انگلیسی ایجاد کنید مشکلات زیادی خواهید داشت.

Unfortunately, this is exactly what happens in most schools.

متاسفانه این چیزی است که در بیشتر مدارس رخ می دهد.

The tests, the error corrections, and the boring and ineffective methods used in schools combine to create powerful negative emotions in most students.

امتحانات ،تصحیح غلط ها و روش حوصله سر بر و ناموثر در مدارس باهم تلفیق می شوند و احساساتی منفی و قدرتمند در بین دانش آموزان ایجاد می کنند.

Even if you’re using my Effortless English method, you must have strong psychology.

حتی اگر از روش Effortless English من استفاده می کنید باید روحیه ای قدرتمند داشته باشید.

Unless you bring the proper emotional energy to the language-learning process, it won’t be enough.

این روش کافی نخواهد بود، مگر اینکه انرژی احساسی مناسب را به روند یادگیری زبان اضافه کنید.

The Effortless English system is based upon a success psychology system known as Neuro\- Linguistic Programming, or NLP.

سیستم Effortless English بنا شده از سیستم روان شناسی موفق به نامNeuro- Linguistic Programming برنامه ریزی عصبی کلامی( یا NLP) می باشد .

Developed by Richard Bandler and John Grinder, NLP is focused on the psychology of success, high-performance, and motivation.

این سیستم توسط ریچارد بندلر و جان گیرندر توسعه یافته است،NLP بر روی روان شناسی موفقیت ،بهترین اجرا و انگیزه تمرکز دارد.

Rather than study mentally ill people, Bandler and Grinder researched the psychology of the most successful people in the world.

به جای مطالعه بر روی افرادی که مریضی روحی داشتند بندلر و گریندر بر روی روحیه موفق ترین افراد دنیا تحقیقات انجام دادند .

They then created a psychological system designed to help individuals achieve the highest levels of success and happiness in their lives.

بعد از آن آنها سیستم روانی شناسی ای را طراحی کردند که افراد می توانند به بالاترین سطح موفقیت و شادی در زندگیشان برسند.

What Bandler and Grinder found was that happy, motivated and energetic people actually learn better.

چیزی که بندلر و گریندر در حقیقت کشف کردند آن بود که مردم شاد، پرانگیزه و پر انرژی بهتر یاد می گیرند.

They perform better.

بهتر کار می کنند.

They achieve more success in all aspects of their lives.

موفقیت بیشتری در تمام ابعاد زندگیشان به دست می آوردند.

The opposite is also true: If you’re feeling bored, stressed, sad, frustrated or even tired, your brain actually functions more slowly and has a harder time remembering information.

خلاف این نیز حقیقت دارد: اگر شما احساس بی حوصلگی، استرس، ناراحتی، نا امیدی یا خستگی داشته باشید، مغز شما آرام تر کار می کند و به سختی اطلاعات را به خاطر می سپارد.

Clearly, it is important to connect positive, rather than negative, emotions to the process of learning and speaking English.

مشخصاً مهم است که با احساسات مثبت به نسبت منفی برای یادگیری و مکالمه ی انگلیسی در ارتباط باشید.

The process of connecting emotions to an experience or process is called anchoring.

به روند ارتباط میان احساسات با تجارب یا کارها آنکراژ می گویند .

Anchoring can be positive or negative.

آنکراژ می تواند مثبت یا منفی باشد.

For example, imagine that you listen to a specific song when you are feeling extremely happy.

بطور مثال، فرض کنید شما به آهنگی خاص زمانی که به شدت خوشحالید گوش می دهید.

If the emotion is strong enough, a connection will be formed between the song and the emotion.

اگر حس شما به اندازه کافی قوی باشد، یک ارتباط میان آهنگ و حس شما ایجاد خواهد شد.

And if you are feeling very happy when you hear the song again, that connection will become stronger.

و اگر شما دوباره به آن آهنگ زمانی که خوشحال هستید گوش دهید این ارتباط قوی تر نیز خواهد شد.

Eventually, you will create a very strong connection between the song and the feeling of happiness.

سرانجام، شما یک ارتباط قوی میان آهنگ و حس شادی ایجاد خواهید کرد.

At that point, anytime you hear the song you will automatically find yourself feeling happy.

در نتیجه هرگاه شما آن آهنگ را گوش دهید خود به خود احساس شادی خواهید کرد .

That’s what happens with your favorite songs and that’s great!

این چیزی است که با آهنگ های مورد علاقه شما رخ می دهد و فوق العاده است!

However, this process also works with negative emotions.

از سمت دیگر، این روند برای احساسات منفی نیز صادق است.

Imagine that you have a stressful experience in English class.

فرض کنید که یک تجربه ی پر استرس در کلاس انگلیسی دارید.

Maybe the teacher corrects one of your errors when you are speaking and you feel embarrassed.

شاید معلم یکی از اشتباهات شما را هنگام صحبت کردنتان تصحیح کند و شما خجالت بکشید.

Now imagine that you continue to have a series of negative emotional experiences in English classes.

حالا تصور کنید به داشتن مجموعه ای از تجربیات منفی در کلاس به همین شکل ادامه دهید.

You frequently feel bored, nervous and stressed while learning and using English.

به مرور زمان در هنگام یادگیری و استفاده از انگلیسی شما احساس نا امیدی، نگرانی و استرس می کنید.

Eventually, a strong connection forms between English and the negative emotions.

سر انجام یک ارتباط قوی میان انگلیسی و احساسات منفی ایجاد خواهد شد .

This is a negative anchor.

این یک انکراژ منفی است.

Once this is formed, whenever you try to use English you will automatically begin to feel more nervous and stressed.

زمانی که شکل بگیرد هرگاه شما اقدام به استفاده از انگلیسی کنید خود به خود شروع به نگرانی و استرس داشتن خواهید کرد.

This is why many “advanced” English learners still have so much trouble when trying to speak.

این دلیلی است که خیلی از دانش آموزان سطح پیشرفته هنوز با صحبت کردن مشکلات زیادی دارند.

Sadly, most learners now have powerful negative anchors connected to their English speaking.

متاسفانه حالا خیلی از دانش آموزان ارتباط منفی با مکالمه انگلیسی خود دارند.

The good news is that negative anchors can be broken and reprogrammed.

خبر خوب اینجاست که “آنکراژ منفی” میتواند نابود و دوباره نویسی شود.

This, in fact, is your first step towards speaking English powerfully.

این در حقیقت قدم اول شما برای مکالمه انگلیسی با قدرت است.

Instead of feeling nervous, imagine if you suddenly and automatically felt powerful every time you spoke English?

به جای حس نگرانی، فرض کنید هرگاه انگلیسی صحبت می کنید ناگهان و خودکار حس با قدرت بودن داشته باشید.

What if you automatically felt more excited every time you learned English?

چه می شود اگر هرگاه که انگلیسی یاد گرفتید هیجان زده شوید؟

This change alone would improve your speaking.

این تغییر به تنهایی می تواند توانایی مکالمه شما را به پیشرفت برساند.

Through the power of anchoring, you can indeed connect these powerful emotions to English.

با قدرت آنکراژ در حقیقت شما می توانید میان احساسات قدرتمند و انگلیسی ارتباط ایجاد کنید.

The secret to breaking a negative anchor and creating a new positive one is intensity.

راز میان شکستن یک آنکراژ منفی و ساختن نوع مثبت آن شدت است.

The more powerful an emotion is felt (while using English), the faster and deeper the connection.

هر چه حس، قوی تر حس شود ) زمانی که از انگلیسی استفاده می کنید(، ارتباط سریع تر و عمیق تر خواهد شد.

So, to create a strong positive anchor for English requires a few steps.

ساختن یک آنکراژ مثبت برای انگلیسی چندین قدم نیاز است.

First, you must create a very intense positive emotion.

اول، شما باید یک حس خیلی مثبت و قدرتمند ایجاد کنید.

Most people believe that emotions are something that happen to them, but in fact, we create our emotions.

خیلی از افراد این باور را دارند که احساسات چیزی است که برایشان رخ می دهد ،ولی در حقیقت ما خودمان احساساتمان را می سازیم.

It is possible to choose your emotions and to create them consciously.

این امکان وجود دارد که شما احساسات را انتخاب و هوشمندانه آنها را بسازید.

For example, if you wished to feel tired and sad right now, what would you do?

بطور مثال، اگر بخواهید که حالا حس خستگی و ناراحتی داشته باشید چه می کنید؟

Let’s start with your body.

بیایید با بدن شما شروع کنیم.

How would you use your body to create a tired and sad feeling?

چگونه برای ساختن یک حس خستگی و ناراحتی از بدن خودتان استفاده می کنید؟

Would you pull your shoulders back, or hunch them forward?

شانه هایتان را به عقب فشار می دهید یا به جلو خم شان می کنید؟

Would you look up or down?

به بالا نگاه می کنید یا پایین؟

Would you smile or frown?

لبخند می زنید یا اخم می کنید؟

In fact, by simply changing your body you would change your feelings.

در حقیقت خیلی ساده با تغییر در بدن می توانید احساسات خود را تغییر دهید.

To make yourself feel even worse, you would think about sad and negative things.

برای بدتر شدن می توانید به چیز های ناراحت کننده و منفی فکر کنید.

Perhaps you would think about a big problem you have, or about a big regret.

شاید به مشکل بزرگی که دارید فکر کنید، یا به پشیمانی بزرگی که داشتید.

And what about your voice?

صدایتان چی ؟

You could moan, cry, or whine, and that would make you feel even worse.

میتوانید ناله کنید، گریه کنید، فغان بزنید و این ها می توانند وضعیت شما را بدتر کنند.

After doing all of the above for a few minutes, you would genuinely begin to feel sadder and more tired.

بعد از انجام چند دقیقه ای مراحل بالا، شما واقعا احساس ناراحتی بیشتر و خستگی بیشتر خواهید کرد.

This is how you consciously can create a negative emotion.

اینگونه می توانید آگاهانه یک حس منفی ایجاد کنید.

Of course, this process works for positive emotions too, and that is good news!

مشخص است که این روند برای احساسات مثبت نیز کار ساز است و این خبر خوبی است!

How would you make yourself feel more excited right now?

چگونه خود را می توانید هیجان زده کنید؟

Again, start with the body.

دوباره با بدنتان شروع کنید.

Pull your shoulders back and push your chest up and out.

شانه هایتان را به عقب بکشانید، سینه را به بالا و بیرون بدهید .

Bring your head up and look straight ahead.

سر را بالا بگیرید و به جلو نگاه کنید.

Put a big smile on your face and hold it.

لبخند بزرگی بزنید و روی صورتتان نگه دارید.

Next, change your thoughts.

بعد از آن افکارتان را تغییر دهید.

Think about something great in your life.

به چیزی عالی در زندگیتان فکر کنید.

Think about the biggest success you have ever had.

به بزرگترین موفقیتی که داشتید فکر کنید.

Think about your future success speaking English powerfully.

به موفقیتی که در مکالمه انگلیسی با قدرت به دست خواهید آورد فکر کنید .

Smile bigger.

بیشتر لبخند بزنید .

First you are just pretending.

اول شما فقط وانمود خواهید کرد.

but eventually you will feel stronger and happier.

ولی سر انجام شما حس قوی تر و شادتری خواهید داشت.

That’s because your emotions change when your body changes.

چون بدنتان تغییر داشته احساس شما نیز تغییر خواهد کرد.

It’s a simple technique.

این یک تکنیک ساده است.

Of course, you can feel even better by using your body even more.

حتی شما می توانید احساس بهتری داشته باشید اگر از بدنتان بیشتر استفاده کنید.

Instead of just standing and smiling, raise your arms over your head.

به جای ایستادن و لبخند زدن، دست هایتان را بالای سرتان بگیرید.

Then jump in the air like you are celebrating a big victory.

درست همانند شادی کردن بعد یک پیروزی بزرگ، به هوا بپرید.

And use your voice.

از صدایتان استفاده کنید.

Shout and cheer loudly as you jump and smile and think of wonderful things.

هم زمان که لبخند می زنید و می پرید، فریاد بزنید و هورا بکشید و به چیز های شگفت انگیز فکر کنید.

Go crazy!

منفجر شوید!

This is called a “peak emotional state,” an intensely powerful positive emotion.

به این وضعیت قله ی احساسی می گویند، یک احساس به شدت قدرتمند و مثبت.

The final step, of course, is to connect this great feeling to English.

آخرین گام، ارتباط دادن این حس قوی به انگلیسی است.

So, still feeling great, immediately start listening to an easy English audio.

پس زمانی که حس خوبی دارید سریع شروع به گوش دادن به یک فایل صوتی انگلیسی که آسان باشد ،کنید.

As you are listening, continue to smile and move your body in a strong, positive way.

همانطور که گوش می کنید به لبخند زدن و حرکت دادن به بدن خود ادامه دهید.

Each day, just before you begin learning English, you will create this peak emotion.

هر روز، قبل از شروع به یادگیری انگلیسی یک احساس فوق العاده ایجاد کنید.

As you repeat this process every day, these strong, positive feelings will become connected to English.

اگر این روند را هر روز ادامه دهید، این احساسات قدرتمند و مثبت به انگلیسی متصل می شوند.

Eventually, every time you hear or use English you will automatically feel energized, positive and excited.

سرانجام، هر گاه که به انگلیسی گوش می دهید یا از آن استفاده می کنید به صورت خودکار احساس پرانرژی، پر هیجان و مثبت بودن خواهید داشت.

You have broken the old negative anchor and replaced it with a new positive one.

شما آنکراژ منفی و قدیمی را با یک آنکراژ مثبت جایگزین می کنید.

And there is more good news.

و خبر های خوب دیگری نیز هست.

Research has shown that people who are excited and energized while learning actually learn more quickly.

تحقیقات نشان می دهند که افرادی که هنگام یادگیری پر هیجان و پر انرژی هستند در حقیقت سریع تر یاد میگیرند.

They remember more and they remember longer.

بیشتر به یاد می آورند و طولانی تر حفظ می کنند.

They perform better.

آنها عملکرد بهتری دارند.

In fact, you will speak English better right now simply by being in a peak emotional state.

در حقیقت شما اگر بر روی قله ی احساسی باشید انگلیسی را بهتر مکالمه خواهید کرد .

Creating this positive anchor to English, therefore, is your first step to faster travel on the road to fluency.

بنابراین ساختن این آنکراژ مثبت برای انگلیسی، قدم اول شما برای سفری سریع تر در جاده تسلط می باشد.

Why Happy Students Learn More

چرا دانش آموزان خوشحال سریع تر یاد می گیرند

Dr. Stephen Krashen, a linguist at the University of Southern California and one of the top researchers on second language learning, believes negative emotions act as a filter, reducing the amount of new language input you’re able to learn.

دکتر استفن کراشن، زبان شناس دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و یکی از بهترین محققان در زمینه یادگیری زبان دوم، اعتقاد دارند که احساسات منفی به مانند فیلتر، میزان ورودی جدیدی که شما قادر به یادگیری آن هستید را کاهش می دهد .

As a result, students who feel bad, anxious or worried remember less vocabulary and don’t speak as well.

در نتیجه دانش آموزانی که احساس بد ،نگرانی و ترس دارند کلمات کمتری را به خاطر می سپارند و خوب صحبت نمی کنند.

Essentially, they learn more slowly.

در اصل آنها به آرامی یاد می گیرند.

The best way to counter this, Krashen says, is by keeping students interested, reducing stress in classrooms and boosting learners’ self-confidence.

بهترین راه برای مقابله، همانطور دکتر کراشن به آن اشاره کردند این است که دانش آموزان را مشتاق نگه دارید و استرس در کلاس ها راکاهش دهید و اعتماد بنفس دانش آموزان را بالا ببرید.

In one study, researchers found that when they compared the performance of students who were energized and enjoying themselves in class with the performance of students who were just being drilled in material, the energized students did better.

در تحقیقاتی که بین عملکرد دانش آموزانی که پر انرژی بودند و از روند لذت می بردند با عملکرد دانش آموزانی که با مواد درسی فقط تعلیم داده می شدند انجام شد و کشف شد که دانش آموزان پر انرژی عملکرد بهتری داشتند.

The same was true when they tested these students again at three months and later at six months.

نتیجه زمانی که دانش آموزان را در دوره های سه ماهه و بعضاً شش ماهه امتحان کردند نیز مشابه بوده است.

I see the same thing in our Effortless English Club™ community.

من همین را در انجمن Effortless English نیز دیده ام.

When you look at our most successful members, you’ll find a common factor.

وقتی که به موفق ترین اعضای ما نگاه کنید متوجه یک فاکتور مشترک خواهید شد.

They are all extremely enthusiastic.

آنها به شدت مشتاق اند.

They have a lot of energy.

انرژی زیادی دارند.

They’re very, very positive.

خیلی، خیلی مثبت هستند.

They have very strong positive emotions.

آنها دارای احساسات مثبت قوی می باشند.

When you use peak emotions you can speak better – right now.

وقتی که شما از قله احساسی خود استفاده می کنید بهتر مکالمه خواهید کرد.

Therefore, each and every time you study English, create a peak emotional state.

پس هر زمان که مشغول یادگیری انگلیسی هستید یک قله ی احساسی بسازید .

Change your body and your mental focus in order to create excitement and positive energy.

بدن و قدرت روانشناسی خود را متمرکز کنید تا یک هیجان و انرژی مثبت بسازید.

Build a strong anchor, a strong connection, between English and your most positive emotions.

یک آنکراژ قوی ، یک ارتباط قوی میان انگلیسی و احساسات مثبت خود ایجاد کنید.

Heal your English trauma.

زخم انگلیسی خود را درمان کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا