کارینو » آموزش زبان انگلیسی » دوره های زبان انگلیسی » ۱۹. ششمین قاعده – کتابهای آموزشی را دور بریزید و به انگلیسی واقعی روی بیاورید

کتاب گویا
فصل ۱۹. ششمین قاعده – کتابهای آموزشی را دور بریزید و به انگلیسی واقعی روی بیاورید

You’ve been studying English for years.

برای سالیان سال انگلیسی خوانده اید.

But when you hear someone speak it doesn’t sound like the English you learned.

ولی وقتی به کسی در حال صحبت کردن گوش می کنید به نظر انگلیسی ای که یاد گرفته اید نیست.

You find it hard to understand, and when you speak, people look confused.

آن را سخت متوجه می شوید، و وقتی که صحبت می کنید مردم احساس گیجی می کنند.

Sadly, this experience is fairly common.

متاسفانه این تجربه خیلی مرسوم است.

It’s what happens when you’ve been taught English the traditional way.

این زمانی رخ می دهد که شما توسط روش های قدیمی آموزش داده شده باشید.

where your teacher relies heavily on textbooks and classroom drills.

جایی که معلم ها دائماً متمرکز بر کتاب های درسی و تمرین های کلاسی اند.

That’s why we don’t use textbooks in Effortless English.

به همین دلیل ما از کتاب های درسی در Effortless English استفاده نمی کنیم.

In fact, you have my permission to throw your textbooks away.

در حقیقت به شما اجازه می دهم که کتاب های درسی خود را به دور بیاندازید.

Go ahead.

بفرمایید.

Pitch them in the trash.

آنها را به سطل آشغال بیاندازید.

As I’ve said before, textbooks aren’t the way to learn a language.

همانگونه که قبلا گفته ام کتاب های درسی راه درست برای یادگیری زبان نیستند.

With Effortless English, you learn real English, and that is Rule Six.

با Effortless English انگلیسی واقعی را یاد می گیرید که قانون ششم ماست.

Textbooks have a number of problems.

کتاب های درسی مشکلات زیادی دارند.

First, they are grammar-focused.

اول اینکه آنها متمرکز بر گرامر هستند.

We have already discussed the reasons you should avoid grammar study.

ما قبلا درباره این موضوع صحبت کرده ایم که چرا شما باید بیخیال کتاب های گرامری شوید .

Another huge problem is that textbooks mostly teach the formal form of English.

یکی دیگر از مشکلات بزرگ کتاب های درسی این است که بیشتر به یادگیری انگلیسی رسمی می پردازند .

This is the form of English you commonly find in writing.

این فرم از انگلیسی را بیشتر در نوشتن مشاهده می کنید.

Textbooks rely heavily on written dialogues that are completely unnatural.

کتاب های درسی خیلی متکی به دیالوگ های نوشته شده است که کاملا غیر طبیعی اند.

Perhaps you recognize this one:

احتمالا شما این را می شناسید:

“Hello”

Hello

“Hello.How are you?

Hello how are you?

“I’m fine, and you?

I’m fine and you?

The textbook may be accompanied by an audio, in which actors read this dialogue using strange rhythm and completely unnatural pronunciation.

کتاب های درسی شاید همراه فایل صوتی ای باشند که گوینده این دیالوگ را با ریتمی عجیب و تلفظی کاملا غیر طبیعی می خواند.

So what happens in real life?

در زندگی واقعی برای شما چه رخ می دهد؟

You study this textbook dialogue, and you think you know English.

شما دیالوگ های کتاب های درسی را خوانده اید، و فکر می کنید که انگلیسی را می دانید.

Then you travel to an English speaking country such as the United States.

سپس به کشوری که در آنجا انگلیسی صحبت می کنند بطور مثال آمریکا می روید.

You meet a person at the bus stop and they say, “Hey, what’s up?

یک شخص را در ایستگاه اتوبوس ملاقات می کنید و آنها به شما می گویند: hey what’s up?

” Of course, they are just greeting you and asking, “How are you?

بله آنها به شما سلام کرده اند و از شما می پرسند که حالتان چطور است (how are you) .

” but they are using the real casual English that is much more common among native speakers.

تفاوت اینجاست که آنها در حال استفاده از انگلیسی عمومی هستند که بیشتر میان بومی زبانان رواج دارد.

In fact, as a teacher in San Francisco, I heard this common complaint most often from students.

در حقیقت، به عنوان معلمی در سن فرانسیسکو، این شکایت مرسوم را از بیشتر دانش آموزانم شنیده ام.

They traveled from many countries to study in America.

آنها از کشور های بسیاری برای تحصیل به آمریکا آمده بودند.

Many new students thought of themselves as advanced English learners.

خیلی از آنها خود را در سطح پیشرفته انگلیسی می دیدند.

Many had great test scores.

خیلی از آنها نمرات عالی ای گرفته بودند.

However, when they tried to communicate with real people, they had tremendous problems.

با این حال زمان مکالمه با افراد واقعی که می رسید، مشکلات خیلی زیادی داشتند.

I remember one student named Humberto saying to me, “I can’t understand what anyone is saying.

دانش آموزی به نام اومبرتو را به یاد دارم که به من گفته بود “نمیتوانم حرف هیچ کس را متوجه شوم.

I don’t understand people at the bus stop.

نمی توانم حرف مردم را در ایستگاه اتوبوس متوجه شوم.

I don’t understand the waitresses in restaurants.

نمی توانم حرف گارسون ها را در رستوران ها متوجه شوم.

I thought I was advanced, but I can’t understand anyone.

فکر می کردم که در سطح پیشرفته انگلیسی قرار دارم ولی اصلا نمیتوانم حرف کسی را متوجه شوم.

” Like most students, Humberto had studied formal textbook English but had never learned real conversational English.

” درست همانند دانش آموزان دیگر اومبرتو کتاب های درسی مرسوم را مطالعه کرده بود و هیچوقت مکالمات واقعی انگلیسی را یاد نگرفته بود.

He did well on tests but could not function in the real world.

او نمرات خوبی در امتحانات کسب کرده بود ولی نمی توانست در زندگی واقعی عملکرد خوبی در انگلیسی داشته باشد.

Real pronunciation is also much different than what you’ll find in textbooks and their audios.

تلفظ واقعی نیز تفاوت بسیاری با چیزی که شما در کتاب های درسی و فایل های صوتیشان شنیده اید دارند.

This is another source of difficulty for those who learn using traditional methods.

این موردی دیگر از سختی هایی است که دانش آموزان استفاده کننده از روش های قدیمی با آن دست و پنجه نرم می کنند.

Schools typically teach the formal dictionary pronunciation of English words.

مدارس معمولا تلفظ رسمی وارد شده در دیکشنری ها را تدریس می کند.

While the textbook will teach you “How are you?

با این که کتاب های درسی به شما how are you را آموزش می دهد.

” a real American speaker is likely to say something like.

یک شخص آمریکایی واقعی اینگونه آن را بیان می کند

“Howya doin’?

howya doin?

” “Howzit goin’?

Hozit goin?

” “Hey, whassup?

Hey whassup

” or “Nice-ta meetcha.

یا -nice ta meetcha

To really communicate in English, you absolutely must understand this real English.

برای مکالمه داشتن واقعی در انگلیسی نیاز به فهم انگلیسی واقعی دارید.

And these are only the simplest examples of greetings.

و این ها تنها مثال هایی ساده از سلام و احوال پرسی هستند .

The entire language is full of such examples.

زبان شامل کلی از این مثال هاست.

No wonder even “advanced” textbook English learners struggle to communicate with real people.

بی دلیل نیست که حتی دانش آموزان سطح پیشرفته کتاب های درسی نیز برای مکالمه با افراد واقعی تقلا می کنند.

Idioms are another common problem for textbook learners.

اصطلاحات مشکل مرسوم دیگر برای دانش آموزان کتاب های درسی است.

Spoken American English is full of idioms.

انگلیسی سرشار از اصطلاحات مختلف است.

yet you’ll learn few of them from textbooks.

با این حال شما تعداد کمی از آنها را در کتاب های درسی یاد می گیرید.

Recently, I recorded a conversation with my Dad on the topic of business.

تازگی مکالمه ای را با پدرم درباره موضوع تجارت ضبط کردم.

Later, as I reviewed the recording, I was shocked by just how many idioms we used in that short conversation.

بعد ها که آن مکالمه را مرور کردم شگفت زده شدم که چقدر از اصطلاحات در یک مکالمه کوتاه استفاده کرده بودیم.

Idioms are phrases that have a meaning different from the individual words in it.

اصطلاحات عباراتی هستند که مفهومی متفاوت از تک کلمه ها دارند.

They are often based on metaphors or cultural topics and can be quite hard to understand logically.

آنها اغلب بسته به استعاره ها یا موضوعات فرهنگی اند و می تواند از لحاظ درک کردن بسیار مشکل باشند.

For example, in a business meeting, a colleague might say, “We scored a touchdown on that project.

بطور مثال ممکن است در یک ملاقات تجاری همکارتان به شما بگوید we scored a touchdown on that project

” This idiom comes from the sport of American football, and it means to have a big success or victory.

این اصطلاح از فوتبال آمریکایی می آید و معنی موفقیتی بزرگ یا پیروزی را دارد.

You’re unlikely to learn this phrase in a textbook, yet it is very commonly used by Americans.

با اینکه این اصطلاح خیلی میان آمریکایی ها مرسوم است، شما این را در کتاب های درسی یاد نمی گیرید.

Clearly, textbooks are ineffective learning tools.

روشن است که کتاب های درسی ابزاری نا موثر برای یادگیری اند.

What tools will you use then?

پس از چه ابزاری استفاده کنیم؟

You’ll learn the same way native speakers do: by using real authentic materials.

همانند روشی که بومی زبانان انگلیسی را یادگرفته اند زبان را یاد خواهید گرفت اگر از ابزاری معتبر استفاده کنید.

Use only real English materials: the sixth rule.

از ابزار انگلیسی واقعی استفاده کنید: قانون ششم.

What do I mean by real?

منظورم از واقعی چیست ؟

Well, I’m talking about English materials that are for native speakers or that are very similar to those used by native speakers.

از منابع انگلیسی صحبت می کنم که برای بومی زبان است یا خیلی مشابه به آن چیزی است که آنها استفاده می کنند.

They can be books, articles, audio books, podcasts, videos, etc.

آنها از کتاب ها، مطالب، کتاب های صوتی، پادکست ها، ویدئو ها و غیره استفاده می کنند.

You can find plenty of real English listening material on the Internet.

می توانید چندین و چند منابع صوتی از انگلیسی واقعی را در اینترنت پیدا کنید.

Podcasts are perfect.

پادکست ها عالی اند.

I have a Podcast.

من خودم پادکست ضبط می کنم.

You can go to https://itunes.apple.com/us/podcast/effortless-english-podcast/id188333691 and listen to me talking about English, talking about learning, talking about my ideas.

شما میتوانید به: https://itunes.apple.com/us/podcast/effortless-english-podcast/id1883336911 بروید و به من که درباره انگلیسی، درباره یادگیری و ایده هایم صحبت می کنم گوش دهید.

It’s free.

رایگان است.

It’s easy.

آسان است.

You can just listen, listen, and listen .

میتوانید گوش بدهید و گوش بدهید و گوش بدهید.

there are a lot of real materials.

حجم زیادی از انگلیسی واقعی در پادکست های من موجود است.

I’m just talking normally and I’m a real native speaker.

من خیلی ساده درحال صحبت کردن هستم و من بومی زبانم.

I’m not acting and I’m not reading.

در حال بازیگری کردن یا خواندن نیستم.

And there are a lot of other podcasts out there.

و هزاران پادکست دیگر در اینترنت موجود است.

You can pick English learning podcasts, or better yet, a podcast on any topic you like.

میتوانید پادکست هایی درباره یادگیری انگلیسی انتخاب کنید یا بهتر از آن می توانید پادکستی را انتخاب کنید به موضوع آن علاقه مند هستید.

If you like sports, find English podcasts that talk about sports.

اگر از ورزش خوشتان می آید پادکست های انگلیسی را انتخاب کنید که مردم در آن درباره ورزش صحبت می کنند.

If you like cars, find ones that talk about cars.

اگر از ماشین خوشتان می آید کسی را پیدا کنید که درباره ماشین ها صحبت کند.

If you like exercise or health, find podcasts about that.

اگر ورزش یا سلامتی دوست دارید پادکستی درباره آنها پیدا کنید.

Audio books are another great way to practice your listening.

کتاب های صوتی راهی فوقالعاده برای تمرین توانایی شنوایی شماست.

An audio book is just a book that someone’s reading and they record it.

کتاب های صوتی کتاب هایی اند که دیگران آن را می خوانند و برای مخاطب ضبط می کنند.

So instead of reading the book, you listen to the book.

پس به جای خواندن کتاب، به آن گوش می دهید.

The key is to choose audiobooks that were created for native speakers.

نکته اینجا است که شما کتاب های صوتی ای انتخاب کنید که برای بومی زبانان ساخته شده باشند .

Also, choose audio books that are easy for you.

همچنین کتاب هایی را انتخاب کنید که برای شما آسان باشند.

You may need to start with children’s storybooks.

ممکن است که شما نیاز داشته باشید از کتاب های کودکان شروع کنید.

That’s okay.

مشکلی نیست.

I can guarantee that listening to a children’s storybook is more interesting and more useful than some boring textbook.

من به شما تضمین می کنم که گوش دادن به کتاب های کودکان خیلی جالب تر و مفید تر از استفاده از کتاب های حوصله سر بر درسی است.

One of my favorite examples of good authentic materials is a children’s book with an audio version.

یکی از مثال های مورد علاقه من از منابع معتبر، استفاده از کتاب های کودکانه ای است که با فایل صوتی باشند.

These are useful.

اینها بسیار مفید هستند.

because you can listen and read along at the same time.

چرا که می توانید هم گوش بدهید و همزمان آن را بخوانید.

You can also easily look up unknown vocabulary in a dictionary.

خیلی ساده می توانید لغات نا مفهوم را در دیکشنری پیدا کنید .

I often have to tell my adult students not to be too proud to get a book for kids.

معمولا مجبورم میشوم به دانش آموزان بالغ خود بگویم که زیاد از خواندن کتابهای کودکانه خجالت نکشند.

You’ll probably find a book by Dr. Seuss is more interesting than a textbook.

احتمالا خواندن کتابی از دکتر سیز را خیلی جالب تر از خواندن کتاب های درسی بیابید.

because it is a real story written for native English speakers.

چون داستان واقعی نوشته شده برای بومی زبانان است.

As you get better, when your English level is higher, you can listen to audio books for young adults or for older children.

اگر بهتر شدید و به سطح بالاتری رسیدید میتوانید به کتاب هایی گوش بدهید که برای نوجوان ها و جوان ها هستند.

Just keep listening to real English.

فقط به گوش دادن انگلیسی واقعی ادامه دهید.

When something gets too easy, choose something a little more difficult until that gets easy.

وقتی که چیزی برایتان آسان شد سپس موضوعی را انتخاب کنید که کمی سختر باشد تا اینکه آن نیز آسان شود .

Eventually, when you are advanced, you can listen to CNN or the BBC, or American movies, British movies, Australian movies, etc.

سر انجام وقتی که شما به سطح پیشرفته می رسید می توانید به CNN یا BBC یا فیلم های آمریکایی، فیلم های بریتانیایی، استرالیایی و غیره گوش دهید.

But again, that’s at an advanced level.

ولی دوباره باید عرض کنم که آنها سطح پیشرفته اند.

Start with easy stuff.

با چیز های آسان شروع کنید.

By focusing on real English materials, you are immersing yourself in the language used by native speakers.

با تمرکز بر منابع انگلیسی واقعی شما خود را غرق در انگلیسی ای می کنید که بومی زبانان از آن استفاده می کنند.

You are not learning a strange special language taught only to students.

شما زبان عجیبی که فقط برای دانش آموزان تدریس می شود را یاد نمی گیرید.

By listening to real English, you guarantee that you are learning useful language that is used in the real world.

من تضمین می کنم با گوش دادن به انگلیسی واقعی، زبان مفیدی که در زندگی واقعی استفاده می شود یاد خواهید گرفت.

At the same time, because the material you use is authentic, you also learn idioms and culture – which are vital to understanding spoken English.

همزمان چون که شما از منابع معتبر استفاده می کنید، اصطلاحات و فرهنگ را نیز آموزش میبینید که بسیار برای فهم انگلیسی گفتاری حیاتی است.

I have created an audiobook version of this book so you can use this book for English practice.

من نسخه ای صوتی از این کتاب را نیز ساخته ام که شما می توانید از این کتاب برای یادگیری انگلیسی استفاده کنید.

See the back of the book for more details.

پشت کتاب را برای اطلاعات بیشتر بخوانید.

Real English materials will even help you improve faster on exams such as the TOEFL.

منابع انگلیسی واقعی حتی به شما کمک می کند که سریع تر در امتحاناتی مثل TOEFL پیشرفت داشته باشید.

Research by Dr. Ashley Hastings found that students who learned with authentic materials (books, movies, TV shows) improved 35 percent more than students who studied in a TOEFL preparation course using sample tests.

تحقیقات انجام شده توسط دکتر اشلی هستینگ نشان داده دانش آموزانی که از منابع معتبر ) کتاب ها، فیلم ها، برنامه های تلویزیونی( استفاده کرده اند ۶۱ درصد بیشتر از آنهایی که منابع آماده سازی تافل را مطالعه کردند پیشرفت داشته اند.

What about reading?

خواندن چطور؟

While listening will be your main focus, reading authentic materials is also powerful.

با اینکه گوش دادن تمرکز اصلی شماست ولی همچنین خواندن منابع معتبر هم بسیار قدرتمند است.

With reading, you follow the same principles as you did with authentic listening materials.

با خواندن، شما اصول مشابه ای که با گوش دادن به منابع معتبر انجام داده اید را دنبال می کنید.

You read easy English story books or easy English novels.

داستان های آسان انگلیسی یا رمان های آسان انگلیسی را می خوانید.

You choose books that are pleasurable.

کتاب هایی را انتخاب می کنید که لذت بخش هستند.

Pick something you enjoy, something that’s interesting – maybe a romance or maybe an adventure story or any topic or category that fascinates you.

چیزی را انتخاب کنید که لذت بخش است، چیزی که جالب باشد، شاید یک رمان یا شاید یک داستان ماجراجویانه یا هر موضوع یا دسته بندی که شما را جذب خود می کند.

Dr. Krashen calls this “free voluntary reading” and it is the most powerful way to increase your English vocabulary.

دکتر کرشن این روش را خواندن داوطلبانه نام گذاری کرده است و راهی فوقالعاده برای افزایش دایره لغات انگلیسی است.

Reading authentic materials has been shown to increase vocabulary much faster than studying lists of words.

خواندن منابع معتبر نشان داده که شما، قادر خواهید بود واژگان را خیلی سریع تر از خواندن لیست ها یاد بگیرید .

As you’ll see in a future chapter, this kind of reading is also the best possible activity you can do in order to improve your English writing ability.

در یکی از فصول آینده متوجه خواهید شد که خواندن بهترین فعالیت ممکن است که بتوانید توانایی نوشتاری انگلیسی خود را افزایش دهید.

Research finds that reading and listening for pleasure leads to superior TOEFL performance.

تحقیقات نشان داده که خواندن و گوش دادن به منظور لذت بردن ما را در امتحان تافل به عملکردی ممتاز می رساند.

I always recommend my students start with children’s novels.

همیشه به دانش آموزانم پیشنهاد کرده ام که با داستان های کودکانه شروع کنند.

usually something for elementary or middle school age.

معمولا چیزی که برای سطح دبستانی ها یا راهنمایی باشد.

For beginners, graded readers can be useful.

برای کسانی که تازه شروع می کنند داستان های سطح بندی شده می توانند بسیار مفید باشند.

I also like series of books such as Goosebumps, The Hardy Boys and Nancy Drew.

همچنین سری کتاب های گوس بامپز، هاردی بویز و ننسی درو را دوست دارم.

These include a lot of books.

اینها شامل تعداد زیادی کتاب هستند.

more than 30 in some cases.

با بیش از ۳۰ موضوع.

They are easy reading and they will help your writing ability, reading speed, and vocabulary.

آنها کتاب های بسیار آسانی هستند و می توانند به شما کمک کنند که توانایی نوشتن، سرعت خواندن و واژگان شما را افزایش دهند.

As you improve, you’ll naturally seek out more difficult books and audios.

همانطور که پیشرفت می کنید طبیعتاً به سراغ کتاب ها و فایل های صوتی سخت تر خواهید رفت.

One strategy is to find an author you like and read every one of his or her books.

یکی از استراتژی هایی که می توانید پیش بگیرید این است که نویسنده ای بیابید که خیلی به آن علاقه داشته باشید و تمام کتاب های او را بخوانید.

For example, if you enjoy scary stories you could read every book written by Stephen King.

بطور مثال اگر شما از داستان های ترسناک لذت می برید می توانید از کتاب های استفن کینگ استفاده کنید.

If you enjoy romance, why not read all of Danielle Steele’s books?

اگر به کتاب های رمان علاقه دارید چرا به سراغ کتاب های دنیل استیل نمی روید؟

If you can find audiobook versions for these, even better.

چه بهتر اگر بتوانید نسخه صوتی اینان را نیز پیدا کنید.

By the time you finish an entire series of books, you will have improved your real English skills dramatically.

وقتی که یک سری از کتاب ها را تمام کردید، توانایی انگلیسی واقعی خود را به شکل شگفت آوری پیشرفت داده اید.

In my Effortless English courses, I often focus on topics such as self-improvement and success.

در دوره های Effortless English معمولا بر روی موضوعات خود سازی و موفقیت متمرکزم.

I want members to focus on the topics and real English in my lessons, not on the parts of the language.

من از اعضایم می خواهم که بر روی موضوعات و انگلیسی واقعی که در درسهایم وجود دارد تمرکز کنند نه به قسمتی خاص از زبان.

The more you connect emotionally to a topic in the real world, the easier you will learn the English.

هر چه بیشتر به شکل احساسی به موضوع در جهان اطراف ارتباط برقرار کنید یادگیری انگلیسی برای شما آسان تر می شود.

In fact, the perfect situation is when you are so interested in the topic that you completely forget you are listening to or reading English.

در حقیقت بهترین شرایط زمانی رخ می دهد که آنقدر در موضوع غرق شوید که کاملاً فراموش کنید که در حال خواندن یا گوش دادن بهانگلیسی هستید.

When this happens, language learning happens without any effort at all.

وقتی که این اتفاق رخ دهد یادگیری زبان بدون تلاش می شود.

TOO EASY?

خیلی آسان؟

TOO DIFFICULT?

خیلی سخت؟

OR JUST RIGHT?

یا درست؟

How should you decide what to listen to or read?

چگونه باید تصمیم بگیریم به چه چیزی گوش دهیم یا بخوانیم؟

Often, my students worry that they’ll pick something too easy.

اغلب دانش آموزانم نگران این هستند که چیزی را انتخاب کنند که بسیار آسان باشد .

My recommendation: it’s best to pick something you can understand without too much difficulty, but that stretches you a little.

پیشنهاد من آن است که چیزی را انتخاب کنید که با کمترین سختی آن را متوجه شوید ولی کمی شما را به زحمت بیاندازد.

Linguists call this “comprehensible input plus one.

زبانشناسان این را ورودی قابل فهم +۱ می نامند.

” which they describe as material that is just one level above where you are currently.

این را به عنوان منابعی می شناسند که یک سطح از سطح فعلی شما بالاتر باشد .

They believe students learn a second language best when they are in a low stress situation and are interested in the topic being discussed.

آنها این باور را دارند که دانش آموز زبان دوم را زمانی بهتر یاد میگیرند که در وضعیت کم استرس باشند و به موضوعی که مورد بحث است علاقه مند باشند.

An easy test of difficulty is whether or not you need a dictionary.

راهی آسان برای فهم سختی یا آسانی موضوع “نیاز به دیکشنری” است.

You should be able to read and listen quickly, with only a few unknown words per page.

نیاز دارید که بخوانید و به موضوعی سریع گوش دهید، که فقط تعداد کمی لغات نامفهوم در هر صفحه وجود داشته باشد.

Because you understand most of the material, you can guess the meaning of those unknown words without interrupting yourself.

چون بیشتر آن منبع را متوجه می شوید میتوانید معنی آن کلمات را بدون زحمت دادن به خود حدس بزنید.

Just keep going, because you will eventually encounter those same new words again.

فقط ادامه دهید چون سر انجام به آن کلمات جدید بر خواهید خورد.

When you do, you’ll make another, even better guess about the meaning.

وقتی که به آن بر خوردید حدسی دیگر یا حتی بهتر از قبلی، برای فهم آن کلمه خواهید زد.

Eventually, you’ll learn this new vocabulary simply by enjoying real English without using a dictionary.

سر انجام شما مفهوم این واژه جدید را با لذت بردن از انگلیسی واقعی بدون نیاز به دیکشنری یاد می گیرید.

When you listen to real English materials.

وقتی که به منابع واقعی انگلیسی گوش می دهید.

you get the real English that is actually used by Americans, Canadians, Australians, the British, etc.

انگلیسی واقعی ای را یاد می گیرید که آمریکایی ها، کانادایی ها، بریتانیایی ها و غیره استفاده می کنند.

That’s how we really speak.

این روشی است که ما در حقیقت صحبت می کنیم.

By replacing textbooks with these materials, you will be prepared for real world communication.

با جایگزینی این منابع با کتاب های درسی خود را برای ارتباطات واقعی آماده می کنید.

When someone greets you on the street, you’ll understand them.

وقتی که کسی به شما در خیابان سلام می کند متوجه آنها می شوید.

When someone uses a common idiom, you’ll understand them.

وقتی که کسی از اصطلاحات مرسوم استفاده می کند، متوجه منظورشان می شوید.

Eventually, you’ll completely understand TV shows and movies too.

سرانجام شما کاملا متوجه برنامه های تلویزیونی و فیلم ها هم خواهید شد.

Rule Six is the key: learn real English.

قانون شش مهم است: انگلیسی واقعی را یاد بگیرید.

LEARNING CASUAL CONVERSATION

یادگیری مکالمه طبیعی

In San Francisco where I used to live, I met many students with high English test scores, and great grades in their English classes.

در سن فرانسیسکو جایی که قبلا زندگی می کردم دانش آموزانی با نمرات بالا در امتحات انگلیسی و نمرات عالی در کلاس های انگلیسی ملاقات کرده بودم.

Yet, when they sat in a café, they couldn’t understand what people were saying around them.

با این حال وقتی که در کافه می نشستند، نمی توانستند حرف مردم اطرافشان را متوجه شوند.

They had absolutely no idea what normal Americans were saying.

آنها متوجه نمی شدند که مردم عادی آمریکایی چه می گفتند.

They had been trained in formal, academic English – with a focus on grammar rules.

آنها به روش رسمی و آکادمیک آموزش داده شده بودند که تمرکز اصلیشان بر روی قواعد گرامری بود.

I think this is totally backwards.

فکر میکنم این اصل قضیه است.

Common, casual conversation should be the first thing you learn.

مکالمات عمومی و مرسوم باید اولین چیزی باشد که یاد می گیرید.

The first need, after all, is to communicate with other people.

اولین نیاز شما برای ارتباط برقرار کردن با دیگران است.

You want to chat with people in a café.

می خواهید که با مردم در کافه صحبت کنید.

You want to make friends and understand what they are saying.

می خواهید دوست پیدا کنید و متوجه شوید که آنها چه می گویند .

You want to talk to your co\- workers.

می خواهید که با همکارانتان هم صحبت شوید.

You want to understand TV shows and movies.

می خواهید فیلم ها و برنامه های تلویزیونی را متوجه شوید.

Common English should be what you learn first.

انگلیسی عمومی باید اولین چیزی باشد که شما یاد می گیرید.

then, and only if you need it, focus on academic English.

بعد از آن اگر نیاز داشتید بر روی انگلیسی آکادمیک تمرکز کنید.

To help you, we have a new collection of recorded, real, spontaneous conversations.

برای کمک به شما ما یک مجموعه از مکالمات واقعی و بدون اکت را ضبط کرده ایم.

These are real conversations with friends, family, and business partners.

اینها مکالمات واقعی با دوستان و خانواده و شریک تجاری هستند.

We aren’t reading scripts.

ما در حال خواندن متن نیستیم.

We aren’t actors.

ما بازیگر نیستیم.

You’ll learn the real English that we use every day with each other – including slang, idioms, swear words, jokes, cultural references, etc.

شما انگلیسی واقعی ای را یاد میگیرید که ما هر روز با هم استفاده می کنیم که شامل اصلاحات، فحش ها، شوخی ها، منابع فرهنگی و غیره می باشند.

You’ll hear filler words, too (such as “ah,” “um,” “you know,” “like”), which are a common element of English that is missing from textbooks.

شما کلمات پر کننده را نیز یاد میگیرد بطور مثال ( (“ah” “um” “y’know” “like” بخش هایی از انگلیسی که در کتاب های درسی قید نشده اند.

You’ll hear the natural rhythm of English – the way we go back and forth, the way we use phrases, the ways we interrupt each other.

شما ریتم طبیعی انگلیسی را می شنوید، شیوه ای که ما به عقب و جلو میرویم و شیوه ای که ما از عبارات استفاده می کنیم و شیوه ای که در وسط حرف یکدیگر می پریم.

We have all the conversations transcribed, and include short notes to explain the slang, idioms, etc.

ما همه ی مکالمات را به متن تبدیل کرده ایم که شامل نکات ریزی اند که به توضیح اصطلاحات و غیره می پردازند.

that you can’t find in a dictionary.

که شما نمی توانید آنها را در یک دیکشنری پیدا کنید.

We did this because there’s a huge need.

ما این کار ها را انجام دادیم چون به این موضوع نیاز بود.

In fact, it’s probably the biggest need our members have.

در حقیقت این بزرگترین نیاز اعضای ماست.

My friends and I created a course from these conversations, with text and explanations.

من و دوستانم یک دوره از مکالمات را با متون و توضیحات ساخته ایم.

You can find them at www.learnrealenglish.com

می توانید در سایت www.learnrealenglish.com پیدایشان کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا