کارینو » آموزش زبان انگلیسی » دوره های زبان انگلیسی » ۲۱. برنامه ی روزانه انگلیسی شما

کتاب گویا
فصل ۲۱. برنامه ی روزانه انگلیسی شما

So are you ready to speak English effortlessly?

خیلی خب حاضرید بدون تلاش انگلیسی صحبت کنید؟

Are you ready to feel relaxed and confident every time you speak?

حاضرید که هر گاه اقدام به مکالمه میکنید احساس آرامش و اعتماد بنفس داشته باشید؟

Are you ready to let go of grammar study, textbooks, vocabulary lists, worksheets and drills?

حاضرید بیخیال خواندن گرامر، کتاب های درسی، لیست لغات، سربرگ و تمرین ها شوید؟

Are you ready to rediscover the joy of learning?

حاضرید دوباره لذت یادگیری را کشف کنید؟

Are you ready to focus on goals that inspire you?

حاضرید بر روی اهدافی که برای شما الهام بخش اند تمرکز کنید؟

Are you ready to focus on communication with real people?

آیا حاضرید بر روی ارتباط داشتن با مردم متمرکز شوید؟

Are you ready to “play English” instead of studying it?

آیا حاضرید به جای یادگیری انگلیسی بصورت متمرکز، با آن بازی کنید؟

You now know the core Effortless English system.

شما عمق سیستم Effortless English را می شناسید.

I have laid out a plan to help you learn to speak English naturally, fluently and with ease.

برای شما برنامه ای آماده کردم که یاد بگیرید انگلیسی را طبیعی، روان و آسان صحبت کنید.

Using the latest research and my own experience from more than a decade of teaching English language classes to thousands of students all over the world, I’ve shown why traditional language teaching methods don’t work.

با استفاده از آخرین تحقیقات و تجربه شخصی من در دو دهه آموزش انگلیسی در کلاسها به هزاران دانش آموز در سراسر دنیا ،ثابت کرده ام که چرا روش های سنتی آموزش مناسب نیستند.

If you’ve been struggling with English for a while, I’ve also tried to give you hope.

اگر مدتی بود که برای استفاده از انگلیسی تقلا می کردید، من سعی کردم که به شما امید نیز بدهم.

It’s not that you’re bad at English.

اینگونه نیست که شما در انگلیسی بد هستید.

Trust me.

به من اعتماد کنید.

You just haven’t been taught the right way, the natural way.

شما به روش درست که روش طبیعی است آموزش ندیدید.

When you learn English naturally – the Effortless English way – you finally escape from the hidden curriculum.

وقتی انگلیسی را طبیعی یاد می گیرید ) روش Effortless English( بالاخره از برنامه درسی مخفی فرار می کنید.

You don’t rely on textbooks or repetition drills.

دیگر متکی به کتاب های درسی یا تمرین های تکرار کردنی نیستید.

Instead you use the simple methods of the Effortless English system:

به جای آن شما از روش های ساده سیستم Effortless English استفاده می کنید:

Anchor positive peak emotions to English

• ایجاد آنکراژ مثبت احساس قوی داشتن برای انگلیسی

Change limiting beliefs into empowering beliefs

• تغییر باور های محدود کننده به باور های قدرت دهنده

Energize and move while learning

• پر انرژی و در حرکت بودن در زمان یادگیری

Direct and control your internal movies

• فیلم های درونی خود را کارگردانی و کنترل کنید

Focus on learning phrases not words

• تمرکز بر یادگیری عبارات نه کلمات

Don’t study grammar

• گرامر را مطالعه نکنید

Learn with your ears, not your eyes; devoting 80 percent of your studying time to listening

• با گوش هایتان یاد بگیرید، نه با چشم هایتان; اختصاص دادن ۰۸% از زمان یادگیری خود به گوش دادن

Learn deeply; be willing to put in the time and the numerous repetitions necessary to truly master spoken English

• عمیق یاد گرفتن; میل به گذاشتن زمان و تکرار متعدد لازم برای تسلط به انگلیسی گفتاری

Use point-of-view stories to master grammar

• استفاده از داستان های دیدگاه به منظور تسلط گرامر

Learn real English by focusing on authentic English materials that native speakers use

• یادگیری انگلیسی واقعی با تمرکز بر مواد انگلیسی معتبر که بومی زبانان از آنها استفاده می کنند

Learn to think in English with listen-and-answer stories, which train you to respond automatically without translation

• به انگلیسی فکر کردن با استفاده از داستان های گوش بده – پاسخ بده که شما را تمرین می دهند بدون ترجمه کردن به صورت خودکار واکنش نشان دهید.

The seven rules are the key to the Effortless English method.

هفت قاعده کلید روش Effortless English است.

This method is the motor that will drive you to English fluency.

این روش موتوری است که شما را در جاده تسلط انگلیسی یاری می کند.

But like any good engine, the Effortless English method is only as effective as the fuel you put into it.

ولی درست همانند هر موتور خوب، روش Effortless English موثر بر سوختی است که در آن می ریزید.

The fuel you need to learn English, or any language really, is the emotional energy and motivation you bring to your studies.

سوختی که نیاز دارید تا انگلیسی یا هر چیز دیگری را یاد بگیرید انرژی احساسی و انگیزه ای است که شما به روند یادگیری خود می آورید .

That’s why I’ve focused so much on the psychological aspects of learning.

به همین دلیل است که من خیلی بر بعد روانشناسی یادگیری متمرکزم.

I’ve shown you how to generate the necessary emotional fuel for learning English by setting big goals.

به شما نشان دادم که چگونه سوخت احساسی لازم را برای یادگیری انگلیسی با داشتن اهدافی بزرگ بسازید .

I’ve discussed how moving and using your body can help you learn more quickly.

درباره این که چگونه حرکت داشتن و استفاده از بدن می تواند به شما در یادگیری سریع کمک کند بحث کردم .

I’ve also demonstrated ways to channel your fears into the energy necessary to speak powerful and relaxed English.

همچنین راه هایی نشان دادم تا ترس خود را تبدیل به انرژی لازم برای مکالمه قوی و آرام انگلیسی کنید.

All you need to do now is get out there and do the work.

تمام چیزی که شما حالا نیاز دارید حرکت به سمت موفقیت است.

After all, it’s not enough to just know these steps, you have to take action.

به هر حال شناخت گام ها کافی نیست، شما باید عمل کنید.

“Work”, however, is the wrong word to use because the Effortless English system is most effective when combined with a playful mindset.

به هر حال واژه عمل کردن واژه ای اشتباه برای استفاده است چرا که سیستم Effortless English زمانی بیشترین تاثیر را دارد که شما آن را با ذهنی سرشار از بازیگوشی تلفیق کنید.

You no longer need to fear mistakes.

دیگر نیازی به ترس از اشتباه کردن ندارید.

You no longer need to find the “one right answer.

نیازی به پیدا کردن یک جواب صحیح ندارید.

” You no longer need to stress over exams or grades.

نیازی به استرس ناشی از امتحانات و نمرات ندارید.

In fact, you will no longer “study English,” you will “play English.

در حقیقت نیازی به مطالعه انگلیسی ندارید شما انگلیسی را بازی خواهید کرد.

” You will enjoy your natural curiosity.

شما از حس کنجکاوی طبیعی خود لذت خواهید برد.

You’ll use fun, interesting, compelling, real materials.

از منابع جالب، الهام بخش، واقعی استفاده خواهید کرد.

You’ll feel energized and excited.

احساس انرژی و هیجان خواهید داشت.

You’ll move your body.

به بدنتان حرکت خواهید داد.

You’ll smile and laugh while learning.

در زمان یادگیری خواهید خندید و لبخند خواهید زد.

Fortunately, there’s never been a better time to learn English.

خوشبختانه، هیچ عصری بهتر از عصر امروز، زمانی مناسب برای یادگیری انگلیسی نبوده است.

There have never been more resources available.

هیچ وقت به اندازه حالا منابع دم دست نبوده است.

Thanks to the Internet, there are few things you can’t access online – whether it’s a website on English learning, or articles, books, audio and video that can all be used to practice.

به لطف اینترنت، کم پیش می آید که به چیزی نتوانید دسترسی داشته باشید، چه سایت ها برای یادگیری انگلیسی، چه مطالب، کتابها ، فایل صوتی و ویدئو، همه می توانند برای تمرین کردن استفاده شوند.

You can even hire a teacher or get a language partner to work with you online.

می توانید یک معلم استخدام کنید یا یک شریک برای مکالمه بگیرید که با شما آنلاین کار کنند.

You are no longer dependent on schools.

دیگر نیازی به متکی شدن به مدارس ندارید.

You don’t need to follow the hidden curriculum any longer.

نیازی به دنبال کردن برنامه درسی مخفی ندارید.

You are now the master of your own education.

حالا شما استاد دوره آموزشی خود هستید.

English mastery is within your reach.

تسلط انگلیسی خیلی به شما نزدیک است.

A Day in the Life of Effortless English

یک روز با انگلیسی بدون تلاش

I’ve done my best to explain the Effortless English system.

تمام تلاشم را انجام دادم تا سیستم Effortless English را شرح دهم.

At this point, maybe you’ve decided you like the sound of learning English the natural way.

در این مرحله شاید شما تصمیم گرفته اید که انگلیسی طبیعی را به فال نیک بگیرید.

You want to speak English effortlessly.

می خواهید انگلیسی را بدون تلاش صحبت کنید.

The question is: How do you get started?

سوال اینجاست: چگونه شروع کنید؟

How can you take all of what I’ve told you and put it into a typical day of learning English?

چگونه تمامی چیز هایی که من گفته ام را در یک روز از یادگیری انگلیسی بگنجانید؟

What would that day look like?

روز شما چگونه خواهد بود؟

It is vitally important that you establish daily English learning rituals.

این موضوع به شدت حیاتی است که برای خود یک برنامه مستمر انگلیسی که روزانه انجام شود ،بسازید.

What is a ritual?

برنامه مستمر چیست؟

A ritual is a habit that is emotional, even sacred, for you.

یک برنامه مستمر عادتی است که برای شما احساسی، یا حتی روحانی باشد.

Your progress depends on consistency.

روند پیشرفت شما بستگی به استمرار شما دارد .

By continually making tiny improvements each week, you will accelerate on the road to fluency.

با پیشرفت تدریجی در هفته شما در جاده تسلط می تازید.

Each improvement builds on the ones that came before, creating momentum.

هر پیشرفت از پیشرفت قبلی نشات می گیرد و موجب حرکت می شود.

Week by week, your listening improves.

هفته به هفته، شنیداری شما پیشرفت خواهد داشت.

For a while, nothing seems to happen with your speaking.

برای مدتی حس می کنید که هیچ اتفاقی برای مکالمه شما رخ نمی دهد .

You understand more but speaking seems to be no different.

بیشتر متوجه می شوید ولی مکالمه شما به نظر می رسد فرقی نکرده.

Then, suddenly, after a few months, something amazing happens.

ولی سپس بعد از چند ماه اتفاقی عجیب رخ می دهد.

English phrases begin to come out more quickly and easily.

عبارات انگلیسی سریعاً و آسان شروع به بیرون آمدن می کنند.

It happens a little at first, then more and more each week.

در ابتدا مکالمه شما کم فروغ است سپس هر هفته بیشتر و بیشتر می شود.

By the time you reach six months, you notice significant improvement in your speaking.

با گذر ۳ ماه شما پیشرفت قابل توجهی در مکالمه خود حس خواهید کرد.

This improvement is built through consistent daily rituals.

این پیشرفت با برنامه روزانه مستمر ساخته می شود.

When I teach seminars, I encourage students to create Effortless English rituals for the morning, the day, and the evening.

وقتی که در همایش تدریس می کنم دانش آموزانم را تشویق می کنم که برنامه مستمر Effortless English برای صبح، برای عصر، و برای کل روزشان بسازند .

For example:

بطور مثال:

In the morning, immediately upon waking, play your favorite energizing music.

صبح، بلافاصله بعد از بیدار شدن، موسیقی انرژی زای خود را پخش می کنید.

As you listen to this music, take out your list of positive English experiences and empowering beliefs.

وقتی که موسیقی گوش می دهید، لیست تجارب مثبت انگلیسی و باور های قدرت بخش را بیرون بیاورید.

Read each item on the list, and remember the emotion of the positive experience.

هر کدام از آیتم های لیست را بخوانید و حس آن تجارب مثبت را یادآور شوید.

Next, think about your biggest goals for English – how you will use the language to create a better life for yourself and your family.

سپس به بزرگترین هدفتان از انگلیسی فکر کنید چگونه از زبان برای ساختن زندگی بهتر، برای خود و خانواده خود استفاده می کنید .

Finally, use the “swish” technique ten or more times to direct and program your power movies.

در آخر از “تکنیک تبدیل” ده بار یا بیشتر برای کارگردانی و برنامه نویسی فیلم های قدرتی خود استفاده کنید.

At this point you are feeling great, so you’ve worked yourself into a peak emotional state.

در این مرحله شما حسی عالی دارید پس خود را به قله احساسی برسانید .

With the music still playing, jump, smile and shout until you feel fantastic!

همزمان که موسیقی پخش می شود بپرید، لبخند بزنید و فریاد بزنید تا حس عالی پیدا کنید.

Now you are ready to listen to English.

حالا شما آماده اید که به انگلیسی گوش دهید.

Play an easy English audio.

یک فایل صوتی آسان انگلیسی را پخش کنید.

Ideally, you will play a listen-and-answer mini story, followed by several point-of-view stories.

به صورت ایده آل شما داستان های گوش بده-پاسخ بده کوتاه را باز می کنید که با چندین داستان دیدگاه دنبال شود.

As you listen, shout your answers to the questions and use big movements and gestures.

وقتی که گوش می دهید پاسخ های خود را فریاد بزنید و از ژست ها و حرکات بزرگ برای ارائه جواب استفاده کنید.

If, at any point, you notice your energy dropping, play the music again and create a peak emotional state.

اگر هر گاه احساس کردید انرژی شما افت کرد، موسیقی مورد علاقه خود را پخش کنید و خود را به قله احساسی برسانید.

Then start listening to English again.

سپس دوباره به انگلیسی گوش دهید.

This whole morning ritual might take only thirty minutes.

شاید کل برنامه صبح گاهتان فقط سی دقیقه طول بکشد.

You start your day feeling great, improving your English.

روز خود را با حسی عالی شروع کرده و انگلیسی خود را پیشرفت می دهید.

At that point, it’s probably time to go to work, or school.

در آن مرحله احتمالا زمان آن رسیده که به سرکار یا مدرسه بروید.

Use your travel time to listen to more English.

از زمان در مسیر بودن برای گوش دادن های بیشتر به انگلیسی استفاده کنید.

Since you’ll probably be around other people, this is a good time to listen quietly to an audiobook.

از آنجایی که احتمالا در میان مردم هستید، این زمان مناسبی است که خیلی آرام به کتاب های صوتی گوش دهید.

At lunch you’ll have more free time, so spend another thirty minutes or more listening to a mini\- story or point-of-view story.

وقت نهار شما زمان خالی دارید پس سی دقیقه یا بیشتر را به داستان های کوتاه یا داستان های دیدگاه اختصاص دهید.

If you have privacy, shout your answers just as you did at home.

اگر شرایط موجود بودجواب خود را همانگونه در خانه انجام دادید، فریاد بزنید.

Travel home is another opportunity for more easy English listening.

در مسیر خانه بودن فرصتی مناسب برای گوش دادن به انگلیسی است.

Perhaps you repeat that same audiobook chapter from the morning.

احتمالا شما همان فصل کتاب صوتی که در صبح گوش دادید را دوباره پخش می کنید.

If you stay at home with your kids, find moments of listening time when your kids are playing or napping.

اگر در خانه همراه کودکانتان هستید، وقتی که در حال بازی کردن یا چرت زدن هستند زمانی برای گوش دادن پیدا کنید.

If you walk somewhere, or stand in line, listen to English.

اگر در جایی مشغول قدم زدنید یا در صفی هستید، به انگلیسی گوش دهید.

Use every available free moment to listen.

از هر لحظه ای برای گوش دادن استفاده کنید.

When you are home in the evening, do more English listening.

در عصر که در خانه اید، باز هم بیشتر به انگلیسی گوش دهید.

Ideally, choose the same time every night and once again listen to the same mini story and point-of-view stories in a peak state.

بصورت ایده آل زمانی مشابه هر شب انتخاب کنید و دوباره به همان داستان کوتاه و داستان دیدگاه در حالت قله احساسی گوش دهید.

This might take you another thirty minutes.

این ممکن است سی دقیقهی دیگر به طول بیانجامد.

Go into your room if necessary to shout out the answers and really put your full energy and emotion into it.

اگر نیاز بود به اتاقتان بروید و جواب ها را فریاد بزنید و تمام انرژی و احساس خود را در انگلیسی خالی کنید.

Then you might use the movie technique, studying and practicing a movie scene.

سپس احتمالا از تکنیک فیلم استفاده می کنید؛ تمرین کردن و گوش دادن به صحنه ای از فیلم.

And even when you are doing other tasks, such as cooking dinner, always have an English audio playing in the background.

و حتی وقتی که کار های دیگر مانند آشپزی انجام می دهید؛ همیشه یک فایل انگلیسی را در پس زمینه پخش کنید.

Surround yourself with the sounds of English all day long.

خود را در کل روز با صدا های انگلیسی محاصره کنید.

By building these daily habits, and dividing your study time into four or more chunks throughout the day, you create intensity.

با ساختن این عادت های روزانه و تقسیم زمان مطالعه خود به چهار یا بیشتر از چهار بخش در طول روز شما “شدت” می سازید.

The next day, you repeat the same rituals.

روز بعد همین برنامه مستمر را تکرار می کنید.

Because you want to learn deeply.

چون می خواهید عمیقاً یاد بگیرید.

you repeat the same audios again.

می خواهید فایل های صوتی مشابه را دوباره تکرار کنید.

Listen to the same mini-story and point-of-view stories.

به داستان های کوتاه و دیدگاه مشابه گوش دهید.

Listen to the same audiobook.

به کتاب های صوتی مشابه گوش دهید.

Watch the same movie scene.

به صحنه های فیلم مشابه گوش دهید .

Do this for seven days or more to really master each of those audios.

این را به مدت هفت روز یا بیشتر انجام دهید تا به هر کدام از آن فایل ها تسلط یابید.

Next week, start over.

هفته بعد، دوباره با همین روند.

The great thing about audio story lessons is that they can be done anywhere.

بهترین مزیت داستان های صوتی این است که می توانید در همه جا از آنها استفاده کنید.

You can read and listen at the same time.

می توانید هم زمان بخوانید و گوش دهید.

Or you can take a walk and listen, which is even better.

یا می توانید قدم بزنید و گوش دهید که حتی بهتر نیز می باشد.

Do whatever works for you.

هر کاری که برای شما مناسب است را انجام دهید.

Just do it, and soon you’ll be speaking English fluently and with ease.

فقط انجامش دهید و خیلی زود انگلیسی را روان و به آسانی صحبت خواهید کرد.

For best results, dedicate yourself to an intense schedule for six months.

برای بهترین نتیجه خود را با یک برنامه شدید برای شش ماه وفق دهید.

During that time, listen to English every free moment you have, however short.

در طول این زمان به انگلیسی در هر زمان آزادی که دارید گوش دهید هر چند اگر کوتاه باشد.

Always carry English audios on your phone or audio player.

همیشه چندین فایل انگلیسی در موبایل یا پخش کننده فایل های صوتیتان حمل کنید.

Always have it with you.

همیشه با خود آنها را داشته باشید.

Use private time for mini stories, point-of-view stories, and the movie technique.

از زمانهای که دورتان خلوت هست برای داستان های کوتاه و دیدگاه و تکنیک فیلم استفاده کنید.

When in public, listen quietly to audiobooks or other English audios.

وقتی که در جای عمومی هستید خیلی آرام به کتاب های صوتی یا فایل های انگلیسی دیگر گوش دهید.

Fill every moment of your life with English.

تمام لحظات زندگی خود را با انگلیسی پر کنید.

This consistent habit is the secret to your success.

این عادت مستمر راز موفقیت شماست.

By focusing intensely for six months, you will make dramatic improvements in your English speaking ability.

با شدید متمرکز شدن به مدت شش ماه پیشرفتی قابل توجه در مکالمه انگلیسی خواهید داشت.

You will develop confidence and power.

اعتماد به نفس و قدرت را در خود پیشرفت می دهید.

No!

نه!

you will not speak perfectly, but no one is perfect, not even native speakers.

شما انگلیسی را بی نقص صحبت نخواهید کرد ولی این را بدانید هیچکس عالی نیست، حتی بومی زبانان.

You have used the old methods for years and are not happy with the results.

شما از روش های سنتی سالیان سال استفاده کردید و از نتیجه بدست آمده خوشنود نبودید.

Give Effortless English at least six months.

به Effortless English حداقل ۶ ماه فرصت دهید.

During this time, be fully committed to the system.

در طول این مدت کاملا خود را به این سیستم وقف کنید.

At the end of six months, notice the improvement and compare it to the old methods.

در پایان این شش ماه پیشرفت را متوجه می شوید و آن را با روش سنتی مقایسه کنید.

You will be pleasantly surprised.

شگفت زده خواهید شد.

You will, finally, develop the ability to speak effortless English.

در پایان مهارتی را توسعه خواهید داد که برای مکالمه بدون تلاش است.

The words will come out automatically.

کلمات بصورت خودکار بیرون می آیند.

The grammar will improve automatically.

گرامر خودکار پیشرفت می کند.

The feelings of confidence will appear automatically.

احساس اعتماد بنفس به صورت خودکار نهان می شوند.

Welcome to Effortless English.

به سیستم Effortless English خوش آمدید

In the final section of this book I will discuss advanced topics and common questions.

در بخش آخر این کتاب به بحث موضوعات پیشرفته و سوالات مرسوم می پردازم .

However, you should not focus on these advanced methods until you have spent at least six months using the core Effortless English system as described.

با این حال اگر شش ماه صرف هسته Effortless English که گفتم نکردید به سراغ این روش های پیشرفته نروید.

Most learners will only need this core system.

بیشتر زبان آموزان فقط نیاز به سیستم اصلی دارند.

LEARNING ENGLISH ONLINE

یادگیری انگلیسی بصورت آنلاین

As I noted earlier, the web now has everything you need to learn English online.

همانطور که قبلا به آن اشاره کرده ام، در حال حاضر وب هر چیز مورد نیاز برای آموزش آنلاین انگلیسی را در خود دارد.

You can buy English lessons, find a private teacher, use a translation dictionary, save and review new words, improve your English grammar, and chat with other English students.

می توانید درس های انگلیسی را بخرید، معلم خصوصی بگیرید، از دیکشنری استفاده کنید، کلمات جدید را ذخیره و مرور کنید، گرامر انگلیسی خود را پیشرفت دهید ،با دیگر دانش آموزان انگلیسی هم صحبت شوید.

All of this, you can do online.

همه اینها را می توانید آنلاین انجام دهید.

This has been great for language learners.

این برای زبان آموزان عالی است.

Even students who find it difficult to get regular access to native English speakers can now hear and speak English every day by simply logging onto the Internet.

حتی دانش آموزانی که سخت با بومی زبانان ارتباط پیدا می کردند حالا می توانند به انگلیسی هر روز گوش دهند و صحبت کنند، کافی است فقط به اینترنت وارد شوند.

Here are some of my recommendations on getting the best from the web:

اینها پیشنهادات من برای بهترین نتیجه لازم از وب است:

Download MP3 English Lessons From The Internet Your first step is to find natural Englishcourses online.

دانلود درس های انگلیسی از اینترنت اولین گام شما برای پیدا کردن دوره های انگلیسی آنلاین است.

You want lessons that use real English, not grammar or reading lessons.

شما به درس هایی نیاز دارید که از انگلیسی واقعی استفاده کنند نه گرامر یا درس های خواندنی.

You also want audio lessons, not textbooks.

و این را در نظر داشته باشید که شما درس های صوتی می خواهید نه کتاب ها درسی.

Audio lessons have several advantages.

درس های صوتی چندین مزیت دارند.

One advantage is that you download them immediately.

یکی از مزیت های آن این است که سریعاً دانلودشان می کنید.

Another advantage is that they are portable – simply put the lessons on your phone or audio player and you can learn English anywhere, anytime.

مزیت دیگر این است که آنها قابل حملهستند خیلی ساده این درس های را در گوشی یا موزیک پلیز خود قرار می دهید و می توانید انگلیسی را همه جا یاد بگیرید، هر زمان که بخواهید.

As you know, audio lessons in general are much more effective than written textbooks.

همانطور که می دانید درس های صوتی از کتاب های درسی نوشته شده موثر تر هستند.

Find An Online English Community There’s no need to pay for an expensive tutor or English school.

یک اجتماع آنلاین انگلیسی پیدا کنید :نیازی نیست که به معلم یا مدارس انگلیسی گران قیمت پول بدهید.

You can find English conversation partners online, often at very reasonable prices.

می توانید یک شریک آنلاین برای مکالمه انگلیسی خودتان با هزینه ای اندک پیدا کنید.

Most conversation partners use voice chat programs which make it easy to talk to anyone in the world for free.

بیشتر شرکای انگلیسی از برنامه های گفت و گو صوتی استفاده می کنند که کار را آسان می کند که با هر کسی در جهان رایگان صحبت کنند.

Thus, you can easily find a native speaker or an advanced English learner – no matter where you live.

بنابراین خیلی راحت می توانید یک بومی زبان یا یک دانش آموز سطح بالای انگلیسی پیدا کنید بدون اینکه محل زندگیتان مهم باشد.

Some people use video chat – even better!

بعضی از مردم از مکالمات صوتی استفاده می کنند که حتی بهتر هم است.

A community also gives you support and encouragement.

همچنین یک اجتماع شما را حمایت و تشویق می کند.

You’ll get great ideas from other learners.

ایده های عالی ای از دیگر زبان آموزان یاد می گیرید.

You’ll also make new friends from all over the world.

دوستان جدید از اقسا نقاط کشور پیدا می کنید.

Members of Effortless English courses automatically join our international online community and can use our forums and social site.

اعضای دوره Effortless English ، خود به خود در اجتماع آنلاین ما عضو می شوند و می توانند از انجمن و سایت اجتماعی ما استفاده کنند.

Online English Dictionary and Word Saver As you use your English lessons, you’ll sometimes want to look up new words in a dictionary or find a translation in your language.

دیکشنری انگلیسی و ذخیره کننده آنلاین کلمه :همزمان که به درس های انگلیسی گوش می دهید، بعضی وقت ها می خواهید که کلمات جدید را در دیکشنری پیدا کنید یا ترجمه ای در زبان خودتان بیابید.

Online dictionaries are simply great – much faster than text.

دیکشنری های آنلاین بهترین گزینه و سریع تر از متنی ها هستند.

You will need two types of dictionaries.

شما نیاز به دو گونه از دیکشنری ها دارید.

The first is a standard dictionary.

اول دیکشنری استاندارد است .

This can be a translation dictionary for your own language or you can use an English-only version.

که این می تواند دیکشنری ترجمه دار در زبان شما باشد یا می تواند فقط انگلیسی باشد.

The other type of dictionary you need is an idiomatic dictionary.

نوع دیگر دیکشنری که نیاز دارید دیکشنری اصطلاحی است.

As you might guess, this type of dictionary contains the common English idioms (phrases) you won’t find in a standard dictionary.

اینگونه دیکشنری ها شامل اصلاحات مرسوم انگلیسی اند که در دیکشنری های استاندارد نمی توانید پیدایشان کنید.

Audio and Video The Internet is a buffet of authentic audio and video material.

صدا و فیلم :اینترنت بوفه ای از فایل های صوتی معتبر و منابع تصویری است.

As I noted in a previous chapter, you can find podcasts and audio books on virtually any topic with a simple Internet search.

همانطور که در فصل قبل به آن اشاره کرده ام می توانید پادکست ها و کتاب های صوتی در هر موضوعی به شکل مجازی با یک جست و جو ساده بیابید.

You can watch American and British movies and television on a variety of websites as well.

همچنین می توانید فیلم های آمریکایی و بریتانیایی و برنامه های تلویزیونی را در سایت های مختلف مشاهده کنید.

More advanced students can listen to copies of actual conversations.

دانش آموزان سطح پیشرفته می توانند به گفت و گو های معمول گوش دهند و آن را کپی کنند.

These are best for learners who need to understand casual speech.

اینها برای زبان آموزانی که میخواهند مکالمات عمومی را متوجه شوند بهترین هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا