کارینو » آموزش زبان انگلیسی » دوره های زبان انگلیسی » ۲۲. قدرت خواندن نوشتارهای مسرت بخش

کتاب گویا
فصل ۲۲. قدرت خواندن نوشتارهای مسرت بخش

You are using the Effortless English system every day.

شما هر روز از سیستم Effortless English استفاده می کنید.

You focus most of your time on listening to compelling stories.

بیشتر زمان خود را بر روی گوش دادن به داستانهای الهام بخش اختصاص می دهید.

You listen to point-of-view stories to learn grammar naturally.

به داستانهای دیدگاه را برای یادگیری گرامر بصورت طبیعی گوش می دهید.

You learn deeply.

عمیقاً یاد می گیرید .

As a result, your English speaking is improving.

در نتیجه، مکالمه انگلیسی شما پیشرفت می کند.

Each month you speak more easily and effortlessly.

هر ماه آسان تر و بی دردسر تر صحبت می کنید.

Your confidence is growing.

اعتماد بنفس شما افزایش پیدا می کند.

You are mastering the core, high-frequency English used most commonly by native speakers.

در حال مسلط شدن به مرسوم ترین انگلیسی، میان بومی زبانان هستید.

As you continue improving, eventually you will want to advance to a higher level of English.

همانطور که به جلو پیش می روید سر انجام به دنبال انگلیسی پیشرفته یا بالاتر خواهید رفت.

Perhaps you want to study abroad in America or Canada.

احتمالا می خواهید که در آمریکا یا کانادا تحصیل کنید .

Perhaps you want to work for an international company that requires English.

احتمالاً می خواهید که برای شرکت بین المللی که نیاز به انگلیسی دارد کار کنید.

Perhaps you need to pass an exam such as the TOEFL, TOEIC, or IELTS.

احتمالاً نیاز به قبولی در امتحاناتی همانند تافل، توئیک یا آیلتس دارید.

When you reach this point, what is the best way to improve your English reading?

وقتی که به این برهه از زمان می رسید بهترین راه برای پیشرفت مهارت خواندن انگلیسی چیست ؟

How can you learn to read faster?

چگونه می توانید سریع تر بخوانید؟

How can you use reading to learn more words faster?

چگونه می توانید هر چه سریعتر از خواندن برای یادگیری لغات استفاده کنید؟

How can you improve your reading comprehension?

چگونه می توانید درک خواندنی خود را بالا ببرید؟

What’s the best way to combine reading and listening?

بهترین راه برای تلفیق خواندن و گوش دادن چیست؟

Most schools teach reading using an academic skill-building approach.

بیشتر مدارس خواندن را با نگرش آکادمیک آموزش می دهند.

Typically, students read difficult articles and then answer questions about them to test their comprehension.

معمولاً دانش آموزان مطالب سخت تر را می خوانند و به سوالاتی که درباره آنان می شود پاسخ می دهند تا درک خود را بسنجند.

Students are taught how to identify the main idea of the article, how to answer multiple choice questions about the article, and how to guess the meaning of unknown words.

به دانش آموزان آموزش داده می شود که ایده مطالب را شناسایی کنند، به چندین سوال درباره مطلب پاسخ دهند و چگونه کلمات ناشناس را حدس بزنند.

They are then graded on their performance.

سپس آنان را با توجه به عملکردشان نمره گذاری می کنند.

During my teaching career, I have found that most students are bored by this approach.

در طول دوره تدریسم، متوجه شدم بیشتر دانش آموزانم با این نگرش حوصله شان سر می رود.

Worse, a tremendous amount of research shows that this method is inferior to one that is much more enjoyable and natural.

بدتر از آن، حجم عظیمی از تحقیقات نشان داده که این روش به نسبت روشی که لذتبخش و طبیعی است، ضعیف تر است.

Students who use this natural method write better, have better vocabularies, have better grammar comprehension and perform better on the TOEFL test than those who use the traditional methods found in schools and textbooks.

دانش آموزانی که از روش طبیعی استفاده می کنند بهتر می نویسند ،دایره لغات، درک گرامر بهتری دارند و عملکرد بهتری نیز در آزمون تافل نسبت به آنهایی که از روش های سنتی مدارس و کتاب های درسی استفاده می کنند، دارند.

Just what is this powerful natural method?

این روش قدرتمند و طبیعی که گفتم چیست ؟

The research is clear that simply reading for pleasure is the most effective reading method of all.

تحقیقات خیلی واضح نشان می دهد که خواندن از روی لذت موثرترین روش میان سایر روشهاست.

In other words, all you need to do is read interesting and fairly easy books in English.

به بیان دیگر تمام چیزی که نیاز دارید این است که کتاب های ساده و جذاب به زبان انگلیسی بخوانید.

No exercises are necessary.

تمرینی نیاز ندارید.

No tests are necessary.

امتحانی نیاز نیست.

No complex reading strategies are necessary.

هیچ استراتژی پیچیده ای وجود ندارد.

No lessons are necessary.

هیچ درسی نیاز نیست.

No required books are necessary.

هیچ کتاب کمکی ای نیاز نیست.

Easy High Volume Pleasure Reading

خواندن چیز های آسان برای لذت با حجم زیاد

There is no big secret to reading in English.

هیچ راز خاصی برای خواندن به زبان انگلیسی وجود ندارد.

In fact, the answer couldn’t be simpler.

در حقیقت، جواب از این ساده تر نمی تواند باشد.

You need to read books (in English) that are interesting and fairly easy to you.

نیاز دارید که کتاب هایی به زبان انگلیسی بخوانید که جالب و برای شما خیلی ساده باشند.

You need to read them every day and you need to read a lot of them.

نیاز دارید هر روز آنها را بخوانید و زیاد این کار را انجام دهید.

It turns out that volume is the key to improvements with reading.

به نظر می رسد که کلید پیشرفت در مهارت خواندن حجم آن است.

In other words, the key to better English reading is to read more pages every day, and more books every month.

به بیان دیگر، کلید مهارت خواندن انگلیسی بهتر، این است که صفحات زیادی در روز و کتاب های زیادی را در ماه بخوانید.

Choosing extremely difficult books is counter-productive.

خواندن کتاب های بسیار سخت بازده ی منفی ای دارد.

Some learners think they’ll improve faster by reading difficult material.

بعضی از زبان آموزان فکر می کنند که با خواندن منابع سخت، سریع تر پیشرفت می کنند.

but the opposite is true.

ولی برعکس این موضوع صادق است.

The best reading materials are ones you can read without the use of a dictionary.

بهترین منابع خواندنی آنهایی اند که بدون استفاده از دیکشنری خوانده شوند.

Compelling content is also vital.

منابع الهام بخش نیز بسیار حیاتی هستند.

You must choose books that are extremely interesting to you.

باید کتاب هایی را بخوانید که به شدت برای شما جذاب باشند.

Of course, this will be different for everyone.

طبیعتاً این برای هر کسی متفاوت است.

If you love science, then you should read easy books about science and science fiction.

اگر عاشق علوم هستید، پس باید کتاب های آسان دربارهی علوم و کتاب های علمی تخیلی بخوانید.

If you love romance, then you should read easy romance books.

اگر عاشق رمان هستید پس به دنبال کتاب های رمان آسان باشید.

If you love comic books, then read your favorite comic books in English!

اگر عاشق کامیک ها هستید پس به دنبال کامیک مورد علاقه خود به زبان انگلیسی بگردید.

In the beginning, you may need to read books that are designed for young adults.

در ابتدا شاید نیاز داشته باشید کتاب هایی بخوانید که برای نوجوانان طراحی شده باشند.

Read as many as you can every week.

تا می توانید هر هفته چیزی را مطالعه کنید.

The more you read compelling material, the faster your reading will become and the faster it will improve.

هر چه منابع الهام بخش بیشتری بخوانید، مهارت خواندن شما سریعتر می شود و سریعتر پیشرفت خواهد داشت.

Soon you’ll be reading novels and non-fiction books that are designed for adults.

خیلی زود به سطحی می رسید که رمان ها و کتاب های غیر داستانی که برای بزرگسالان ساخته شده اند را می خوانید.

Kill Two Birds With One Stone

با یک تیر دو نشان بزنید

The very best approach to pleasure reading is to combine it with listening.

بهترین نگرش برای خواندن این است که آنها را با گوش دادن تلفیق کنید.

When you listen and read at the same time, you “kill two birds with one stone.

وقتی که هم گوش بدهید و هم بخوانید با یک تیر دو نشان می زنید.

” In other words, you accomplish two goals at the same time: you improve your listening (and thus your speaking) and you improve your reading ability.

به بیان دیگر شما به دو هدف در یک زمان خواهید رسید :مهارت شنوایی شما پیشرفت می کند )که خود باعث پیشرفت مکالمه شما می شود( و مهارت خواندن شما هم پیشرفت می کند.

Whenever possible, get the audiobook version of the book you are reading.

هر زمان که ممکن بود نسخه صوتی کتابی که می خوانید را تهیه کنید.

Be sure to get the “unabridged” audiobook.

مطمئن شوید که نسخه کتاب صوتی شما نسخه کامل باشد.

The unabridged version will have every word of the book — in audio form.

نسخه کامل تمامی کلمات کتاب را بصورت صوتی شامل می شود.

You’ll then be able to listen to each chapter as you read along at the same time.

پس قادر خواهید بود هر فصل را که می خوانید هم زمان گوش دهید.

By doing this, you’ll automatically learn the correct pronunciation of new words you encounter.

با این کار ،تلفظ صحیح کلمات جدیدی که به آن بر خوردید را بصورت خودکار یاد می گیرید.

You’ll also learn to read a bit faster as you must follow along with a native speaker who is reading the book aloud for you.

یاد خواهید گرفت سریع تر بخوانید و صدای بومی زبانی که کتاب را می خواند را دنبال کنید.

Combined listening and reading will build both your written and your spoken vocabulary.

تلفیق گوش دادن با خواندن، واژگان گفتاری و نوشتاری شما را توسعه می دهد .

You will continue learning new English phrases from real natural materials at a more advanced level.

شما به یادگیری عبارات جدید انگلیسی توسط منابع واقعی در سطح پیشرفته ادامه می دهید.

As your English ability becomes more advanced, novels, nonfiction books and audiobooks will become increasingly important.

وقتی مهارت انگلیسی شما پیشرفته تر شد، برای شما رمان ها، کتاب های غیر داستانی و کتاب های صوتی به شکل فزاینده اهمیت پیدا می کنند.

At the advanced level, you’ll spend most of your time reading and listening to books that are compelling to you.

در سطح پیشرفته، شما بیشتر زمان خود را برای خواندن و گوش دادن به کتاب هایی الهام بخش صرف می کنید.

It’s as simple as that!

به همین سادگی که گفتم!

Read what you love and read a lot.

هر چیزی که دوست دارید را بخوانید و زیاد هم این کار را انجام دهید.

Listen to the audiobook version whenever possible.

به نسخه صوتی کتاب ها اگر در دسترس بود گوش دهید.

This is the fastest and most enjoyable way to improve your English reading.

این سریع ترین و لذت بخش ترین راه برای پیشرفت دادن به مهارت خواندنتان است .

As we’ll see in the next chapter, it’s also an excellent way to improve your writing.

همانطور که در فصل بعدی خواهیم دید راهی عالی برای پیشرفت مهارت نوشتاری شما وجود دارد.

For Practice

برای تمرین

Go online and buy an English language novel for young adults.

مرورگر خود را باز کنید و کتاب رمانی مخصوص نوجوانان بخرید.

I recommend starting with a series of books such as “The Hardy Boys” or “Nancy Drew.

به شما پیشنهاد می کنم که با کتاب هایی مثله هاردی بویز یا نانسی درو شروع کنید.

Read one chapter in the book each day.

یک فصل از کتاب را هر روز بخوانید.

On a calendar, track the number of pages you read.

در تقویم خود هر صفحه ای می خوانید را علامت گذاری کنید.

After one week, increase average daily page count.

بعد یک هفته، متوسط صفحاتی که می شماردید را افزایش دهید.

Read a little more.

کمی بیشتر بخوانید.

Your goal every week is to read more pages than you read in the previous week.

هدف شما هر هفته این است که از هفته گذشته بیشتر بخوانید.

When you finish the first book, read another in the series.

وقتی که اولین کتاب تمام شد، کتابی دیگر از این سری کتاب ها را بخوانید.

Continue reading books in the series until you have completed all of them.

به خواندن این کتاب ها ادامه دهید تا اینکه همه آن ها را بخوانید .

You will then be ready for somewhat more difficult material.

سپس برای منابع سخت تر آماده خواهید شد.

Of course, get the audio versions of your books whenever possible.

اگر ممکن بود نسخه صوتی کتابی که می خوانید را تهیه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا