۴۰۰۰ کلمه ضروری – کتاب اول
فصل ۱۶. کوانزا

بخش اول – کوانزا

Kwanzaa is a seven-day holiday celebrated in the United States and other countries by people of African descent.

کوانزا تعطیلات هفت‌روزه‌ای است که مردم آفریقایی‌تبار در ایالات متحده و سایر کشورها آن را جشن می‌گیرند.

It is celebrated from December 26 to January 1 each year.

این جشن هر سال از ۲۶ دسامبر تا ۱ ژانویه برگزار می‌شود.

The celebration is dedicated to honoring African culture and working together as a community.

این جشن به احترام گذاشتن به فرهنگ آفریقا و همکاری با یکدیگر به‌عنوان یک جامعه اختصاص دارد.

Kwanzaa was created in 1966 by Mualana Kareng.

کوانزا در سال ۱۹۶۶ توسط موالانا کارنگ ایجاد شد.

Kareng was an African studies professor at California State University.

کارنگ استاد مطالعات آفریقایی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا بود.

According to him, Kwanzao comes from the Swahili language and means “first fruit”.

به گفته‌ی او، کوانزائو از زبان سواحیلی آمده و به‌معنای «اولین میوه» است.

Kareng wanted to create a holiday for African-Americans as a way for them to reconnect with their heritage.

کارنگ می‌خواست برای سیاه‌پوست‌های آمریکایی تعطیلاتی ایجاد کند تا راهی برای ارتباط مجدد آن‌ها با میراثشان باشد.

The colors of Kwanzaa are black, red, and green.

رنگ‌های کوانزا، سیاه، قرمز و سبز است.

These colors are seen in decorations such as African pieces of art, baskets, and cloth.

این رنگ‌ها در تزئیناتی مانند قطعات هنری آفریقا، سبد و پارچه دیده می‌شود.

Millions of African-Americans wear African clothes during Kwanzaa and decorate their homes with fruit and vegetables.

میلیون‌ها سیاه‌پوست آمریکایی لباس‌های آفریقایی را هنگام کوانزا می‌پوشند و خانه‌هایشان را با میوه و سبزی تزئین می‌کنند.

Each day, a family will celebrate one of seven different principles of their African heritage, such as unity, faith, and community.

هر روز یک خانواده یکی از هفت اصل مختلف میراث آفریقایی خود را جشن می‌گیرد، مانند اتحاد، ایمان و اجتماع.

Then, they light a candle.

سپس، شمع روشن می‌کنند.

The candles are put on a candleholder called a “Kinara.

شمع‌ها را روی جاشمعی قرار می‌دهند که «کینرا» نام دارد.

*The middle candle is black, the three candles on one side of the Kinara are red, and the other three candles are green.

*شمع میانی سیاه است، سه شمع در یک طرف کینرا قرمز و سه شمع دیگر سبز هستند.

On the sixth day of Kwanzaa, families remember their ancestors and get together for a big dinner called a “Academo” Traditional African-American dishes, which include chicken, fish, rice, beans, peas, sweet potatoes, and other vegetables are served.

در روز ششم کوانزا، خانواده‌ها اجدادشان را به یاد می‌آورند و برای شام بزرگی به‌نام «آکادمو» غذاهای سنتی آفریقایی-آمریکایی که شامل مرغ، ماهی، برنج، لوبیا، نخود فرنگی، سیب‌زمینی شیرین و سایر سبزیجات است، سرو می‌شوند.

Like Christmas, there are gifts which are exchanged on the seventh day.

مانند کریسمس، هدایایی نیز وجود دارد که در روز هفتم رد و بدل می‌شوند.

Books are always included because they symbolize the importance of learning about history and tradition.

کتاب‌ها همیشه شامل می‌شوند زیرا نماد اهمیت یادگیری تاریخ و سنت هستند.

Kwanzaa is a way of celebrating the end of the year by honoring African culture and traditions and to start the new year with family members as well as the community.

کوانزا راهی برای جشن گرفتن پایان سال با ارج نهادن به فرهنگ و سنت‌های آفریقایی و شروع سال جدید با اعضای خانواده و همچنین جامعه است.


بخش دوم – واژگان

Unit 16

بخش ۱۶

Word list

لیست کلمات

art

هنر

n.

اسم.

Art is something creative that expresses ideas and feelings.

هنر چیزی خلاقانه است که ایده‌ها و احساسات را نشان می‌دهد.

My sister likes to look at the art in the museum.

خواهرم دوست دارد به آثار هنری در موزه نگاه کند.

book

کتاب

n.

اسم.

A book is a set of printed sheets of paper that are held together inside a cover.

کتاب مجموعه‌ای است برگه‌های کاغذی چاپ‌شده است که درون یک جلد کنار هم نگه داشته می‌شوند.

The man smiles as he reads his favorite book.

آن مرد همان طور که کتاب موردعلاقه‌اش را می‌خواند، لبخند می‌زند.

clothes

لباس‌ها

n.

اسم.

Clothes are what people wear to cover their bodies.

لباس‌ها چیزهایی هستند که افراد آن‌ها را می‌پوشند تا بدنشان را بپوشانند.

I bought warm clothes for the cold winter.

من برای زمستان سرد لباس‌های گرم خریدم.

community

جامعه

n.

اسم.

A community is a group of people who share the same area or interests.

جامعه گروهی از مردم است که ناحیه یا علایق یکسانی دارند.

The community got together to plant trees.

جامعه برای کاشتن درخت‌ها جمع شدند.

December

دسامبر

n.

اسم.

December is the twelfth month of the year.

دسامبر دوازدهمین ماه سال است.

The last day of the year is December 31.

آخرین روز سال ۳۱ دسامبر است.

dinner

شام

n.

اسم.

Dinner is the main meal eaten in the evening.

شام وعده‌ی غذایی اصلی‌ای است که عصر خورده می‌شود.

I had a hamburger for dinner.

من برای شام همبرگر خوردم.

end

پایان دادن

v.

فعل.

To end is to stop or finish.

پایان دادن یعنی متوقف یا تمام کردن.

They are happy because the teacher wanted to end the class early.

آن‌ها خوشحال هستند چون معلم می‌خواست کلاس را زود تمام کند.

exchange

مبادله کردن

v.

فعل.

To exchange is to give one thing in return for another.

مبادله کردن یعنی دادن یک چیز و گرفتن چیز دیگر.

The men exchange business cards.

مردها کارت ویزیت ردوبدل کردند.

family

خانواده

n.

اسم.

A family is a group of people who are related to each other.

خانواده گروهی از افراد است که با یکدیگر خویشاوندند.

There are four people in my family.

چهار نفر در خانواده‌ی من وجود دارد.

from

از

prep.

حرف اضافه.

From shows a starting place or position.

from مکان یا موقعیت آغازی را نشان می‌دهد.

Chris studies from 10 o’clock to noon every morning.

کریس هر روز صبح از ساعت ۱۰ تا ظهر درس می‌خواند.

green

سبز

adj.

صفت.

Green is the color of growing grass or leaves.

سبز رنگ چمن یا برگ‌های روینده است.

l don’t like green apples.

من سیب سبز دوست ندارم.

home

خانه

n.

اسم.

A person’s home is the place where that person lives.

خانه‌ی کسی یعنی جایی که در آنجا زندگی می‌کند.

The family likes to stay at home on the weekends.

خانواده دوست دارد آخر هفته در خانه بماند.

January

ژانویه

n.

اسم.

January is the first month of the year.

ژانویه اولین ماه سال است.

My birthday is in January.

تولد من در ژانویه است.

red

قرمز

adj.

صفت.

Red is the color of blood.

قرمز رنگ خون است.

Jack is wearing a red shirt.

جک پیراهن قرمزی به تن دارد.

seven

هفت

adj.

صفت.

Seven is the word for the number 7.

هفت شکل نوشتاریِ عدد ۷ است.

I have seven colored pencils on my desk.

من هفت مداد رنگی روی میزم دارم.

start

شروع کردن

v.

فعل.

To start is to begin doing something.

شروع کردن یعنی آغاز انجام کاری.

Catherine has to start work at 8 o’clock in the morning.

کاترین باید ساعت ۸ صبح شروع به کار کند.

together

با هم

adv.

قید.

Together shows an action is done with another person or thing.

با هم نشان می‌دهد که کاری با شخص یا چیز دیگری انجام می‌شود.

Let’s work together to finish the project.

بیایید با هم کار کنیم تا پروژه را تمام کنیم.

university

دانشگاه

n.

اسم.

A university is a school where people study for a degree.

دانشگاه مدرسه‌ای است که مردم برای مدرک در آن درس می‌خوانند.

My dream is to go to a good university.

رویای من رفتن به دانشگاه خوب است.

wear

به تن داشتن

v.

فعل.

To wear is to have clothing on your body.

to wear یعنی لباس به تن داشتن.

The man has to wear a suit to work.

مرد باید برای کارش کت‌وشلوار به تن داشته باشد.

year

سال

n.

اسم.

A year is a period of 365 days or twelve months.

سال دوره‌ی ۳۶۵روزه یا ۱۲ماهه است.

You become one year older every birthday.

هر تولد یک سال بزرگ‌تر می‌شوی.


                    

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا