کارینو » آموزش زبان انگلیسی » دوره های زبان انگلیسی » ۶. انگلیسی همانند یک ورزش فیزیکی است نه یک درس علمی

کتاب گویا
فصل ۶. انگلیسی همانند یک ورزش فیزیکی است نه یک درس علمی

One of the greatest errors of the hidden curriculum is that schools teach English as an academic subject.

یکی از خطاهایی که برنامه مخفی در بر دارد این است که مدارس انگلیسی را، همانند یک موضوع آکادمیک آموزش می دهند.

In school you study English.

در مدرسه شما انگلیسی را مطالعه می کنید.

You learn about English.

درباره انگلیسی یاد میگیرید.

You analyze the parts of the language (grammar, vocabulary, etc.

قسمت هایی از زبان را تجزیه و تحلیل می کنید گرامر، لغات و غیره .

You take tests about this knowledge.

از شما درباره اینها امتحان گرفته می شود.

The problem is, English is not a subject to be studied.

مشکل اینجاست که انگلیسی یک موضوع نیست که مورد مطالعه قرار گیرد.

English is a skill to be performed or “played.

انگلیسی یک توانایی است که باید انجام گیرید یا بازی شود .

” Speaking is something you do, not something you analyze and think about.

مکالمه چیزی است که شما انجام می دهید، نه چیزی که شما به آن فکر و آن را تجزیه و تحلیل کنید.

Perhaps you can see the problem.

شما احتمالا مشکلی که وجود دارد را می بینید.

Real English conversations are very fast and they are unpredictable.

مکالمات واقعی انگلیسی سریع و غیر قابل پیش بینی اند.

The other person speaks quickly and you never know exactly what they will say.

طرف مقابل سریع صحبت می کند و شما هیچوقت نمی دانید که چه چیزی قرار است بگویند.

You must be able to listen, understand, and respond almost instantly.

شما باید قادر باشید که گوش بدهید، بفهمید و سریع عکس العمل نشان دهید.

There simply is no time to think about grammar, translations, or anything else you learned in English class.

وقتی برای فکر کردن درباره گرامر، ترجمه و چیزهای دیگری که در کلاس انگلیسی یاد گرفته اید وجود ندارد.

English conversation is more like playing soccer (football).

انگلیسی صحبت کردن مانند فوتبال بازی کردن است.

A soccer player must act and react almost instantly.

بازیکن فوتبال باید سریع عمل کند.

The player must play the game intuitively.

بازیکن باید ذاتی بازی کند.

Soccer players do not study physics formulas in order to play well.

بازیکنان فوتبال فرمول های فیزیک را برای خوب بازی کردن مطالعه نمی کنند.

They learn by doing.

آنها با انجام دادن یاد می گیرند.

They “play” soccer, they don’t “study” it.

آنها فوتبال “بازی” می کنند و آن را” مطالعه” نمی کنند.

Studying grammar rules to speak English is much like a soccer player studying physics to play soccer.

مطالعه قواعد گرامر برای مکالمه انگلیسی به مانند این است که بازیکن برای فوتبال بازی کردن فیزیک بخواند.

It might be interesting (or not!

شاید جالب باشد یا شایدم نه.

but it certainly won’t help performance.

ولی هیچ کمکی مطمئناً برای اجرای آن عمل، نمی کند.

Your job, therefore, is to stop “studying” English and start “playing” it!

بنابراین کار شما این است که از مطالعه انگلیسی دست بردارید و شروع به بازی کردن آن کنید.

Remember that your fuel is an important part, perhaps the most important part, of your Effortless English engine.

به خاطر داشته باشید که سوخت برای شما یکی از مهم ترین قسمت ها، یا شاید مهم ترین قسمت از موتور Effortless English است .

Learning to play English, rather than study it, is a powerful way to develop strong psychology and go much faster on the road to fluency.

یاد بگیرید که انگلیسی را بازی کنید تا اینکه مطالعه کنید، این یک راه قدرتمند برای توسعه یک روحیه قوی و حرکت سریع در جاده ی تسلط است.

When we first discussed fuel, we learned how to use our bodies to change our emotions.

وقتی که ما درباره سوخت بحث داشتیم، یاد گرفتیم که چگونه از بدنمان استفاده کنیم تا احساساتمان را تغییر دهیم.

It turns out the body is, in fact, a very important (and neglected) key to learning English.

و در واقع اینگونه شد که بدن یکی از مهم ترین )و غافل شده ترین( کلید برای یادگیری انگلیسی است.

By using physical actions while learning, it is possible to learn faster, remember more, remember longer and speak better.

با استفاده کردن از فعالیت های بدنی در زمان یادگیری ،یادگیری سریع تر، به خاطر سپردن بیشتر و طولانی تر و صحبت کردن بهتر ممکن می باشد.

Dr. James Asher, a psychologist and professor emeritus at San José State University, found that using physical actions in language class actually helps students learn vocabulary better.

دکتر جیمز اشر یک روانشناس و پروفسور بازنشسته در دانشگاه سن خوزه کشف کرد که استفاده از فعالیت های بدنی در کلاس زبان به دانش آموزان کمک می کند تا لغات را بهتر یاد بگیرند.

Dr. Asher became curious about the link between language and movement after watching how young children learned to speak.

دکتر اشر بعد از در نظر داشتن اینکه کودکان چگونه صحبت کردن یاد می گیرند، کنجکاو به ارتباط میان زبان و حرکت شد.

He noticed that when parents said something, their children typically would respond with a word and some sort of action.

او متوجه شد که وقتی والدین چیزی می گویند، کودکانشان معمولا با کلمه و حرکت های خاص به آن ها پاسخ می دهند.

He also noticed that parents frequently used actions and gestures while speaking to their babies.

او همچنین متوجه شد که والدین مکرراً از حرکات و ژشت ها هنگام صحبت کردن با بچه هایشان استفاده می کنند.

Based on his research and observations, Asher developed the Total Physical Response system of language teaching in which students respond to teacher commands in the new language with whole body actions.

بر اساس تحقیقات و مشاهدات ، اشر سیستم آموزشی واکنش تماماً بدنی (Total Physical Response) را توسعه داد که دانش آموزان در آن به دستورات معلم در زبان جدید با تمام بدنشان پاسخ می دهند.

These actions strengthen the meaning of the phrase and make it easier to remember.

این عملیات مفهوم عبارت را قوی تر، و برای یادآوری آسان تر می کند.

Dr. Asher believes that students can learn 12 to 36 words in an hour using this method.

دکتر اشر این باور را دارد که دانش آموزان می توانند با این روش ۱۲ تا ۳۶ کلمه را در یک ساعت یاد بگیرند.

I’ve had similar success using a version of it in my lessons and seminars.

من موفقیتی مشابه را با استفاده از روش از ایشان، در درس ها و سمینار های خود کسب کرده ام.

Of course, this is the complete opposite of what happens in most English classes.

این دقیقاً برعکس آن چیزی است که در بیشتر کلاس های انگلیسی رخ می دهد.

In school, you are told to sit still in your chair.

در مدارس به شما گفته می شود که روی صندلی های خود بی حرکت بنشینید.

You sit for an hour or more.

شما به مدت یک ساعت یا بیشتر می نشینید.

Naturally, the longer you sit, the more your energy drops.

طبیعتاً هر چه بیشتر بنشینید انرژی بیشتری از دست خواهید داد.

As your energy drops, your concentration drops, too.

همانطور که انرژی شما پایین می آید تمرکز شما نیز پایین می آید.

And as your concentration drops, you learn less and forget more.

و همانطور که تمرکز شما پایین می آید کمتر یاد میگیرید و بیشتر از یاد می برید.

Of course, this lower energy frequently leads to feelings of boredom.

این انرژی پایین به مرور زمان تبدیل به احساس بی حوصلگی می شود.

Less movement, less energy, lower concentration, and boredom naturally produce worse results, no matter what the method is, and so we have another downward spiral.

حرکت کمتر، انرژی کمتر، تمرکز کمتر و بی حوصلگی طبیعتاً ایجاد کننده نتایج بد می شوند، مهم نیست که چه روشی استفاده می کنید و در نتیجه ما یک شیب منفی دیگر داریم.

While everyone benefits from physical learning, some people absolutely need it.

حال آنکه همه از یادگیری بدنی سود می برند، بعضی افراد قطعاً به آن نیاز دارند.

These people are called “kinesthetic learners.

این افراد “یادگیرنده های بدنی” یا”Kinesthetic Learners ” خطاب می شوند.

” They learn best when they connect learning to physical movement.

آنها وقتی که یادگیری را با حرکات بدن تلفیق می کنند بهتر یاد می گیرند.

This kind of learner tends to struggle in traditional classrooms, where they are required to sit motionless for hours.

اینگونه افراد معمولاً در کلاس های سنتی تقلا زیادی می کنند، جایی که نیاز است بدون حرکت ساعت ها بنشینند.

Schools and teachers often label these people as being “learning disabled” or as having “attention deficit disorder.

مدارس و مدرسان معمولا این افراد را با “عاجز از یادگیری” یا دارای “کمبود توجه و نظم” نام گذاری می کنند.

The problem, however, is not that “kinesthetic learners” are disabled.

مشکل اینجاست که یادگیرنده های حرکتی عاجز نیستند.

Rather, the problem is a teaching disability.

بلکه مشکل ناتوانی تدریس است.

the failure of schools to teach active learners in an effective way.

درماندگی مدارس در آموختن یادگیرندگان فعال به طور ماثر است.

My Effortless English seminars and classes are quite different.

سمینار های Effortless English من و کلاس های من کاملا متفاوت اند.

Many have described them as “English rock concerts.

خیلی ها آن را به عنوان کنسرت راک انگلیسی توصیف می کنند.

” In an Effortless English seminar, we frequently jump, dance, shout, laugh, and move.

در سمینار Effortless English ما مکرراً در حال پریدن، رقصیدن، فریاد زدن، خندیدن و حرکت هستیم.

In fact, it is rare for learners to sit for more than 15 minutes in one of my seminars.

در واقع خیلی کم دیده شده که یک دانش آموز بیش از ۱۵ دقیقه در سمینار های من بنشیند.

I want them moving.

من از آنها می خواهم که حرکت کنند.

I want them energized.

من میخواهم آن ها پر انرژی باشند .

Because I know that active and energized people learn faster, learn more, remember longer and perform better!

چون می دانم که افراد پرانرژی و فعال سریع تر و بیشتر یاد می گیرند و طولانی تر به یاد خواهند داشت و بهتر آن را به اجرا می گذارند.

Remember, English is a performance skill, not a subject you study.

به یاد داشته باشید، انگلیسی یک فعالیت اجراییست نه یک موضوع که شما آن را مورد مطالعه قرار دهید.

The more you use your body while learning, the more success you will achieve.

هر چه بیشتر از بدنتان در زمان یادگیری استفاده کنید بیشتر موفقیت کسب خواهید کرد.

One way to use movement while learning English is to use the Action Vocabulary method.

یک راه برای استفاده از حرکت در زمان یادگیری انگلیسی استفاده از روش” لغات عملیاتی “است.

In this method, you connect a unique physical movement to a new vocabulary word.

در این روش شما یک حرکت بدنی را با واژه جدید ارتباط می دهید.

You shout the word (or phrase) and perform the movement.

شما کلمه یا عبارت را فریاد می زنید و حرکت مربوط به آن را انجام می دهید.

The movement should remind you of the meaning of the word.

حرکت باید مفهوم کلمه را به شما یادآوری کند.

By doing this repeatedly, you connect the word, its meaning, and the unique physical action.

با انجام دادن این شیوه به صورت مکرر شما میان کلمه، مفهوم آن و حرکت بدن ارتباط ایجاد می کنید.

This combination creates a stronger and deeper memory, resulting in faster and deeper vocabulary learning.

این تلفیق یک حافظه قوی تر و عمیق تر ایجاد می کند و نتیجه یادگیری لغات آن سریع تر و عمیق تر می باشد.

This is far more effective than simply trying to memorize long lists of words.

این روش خیلی بیشتر از حفظ کردن لیست بلند بالا لغات برای شما تاثیر گذار خواهد بود.

Another simple way to use your body is to walk while learning English.

یک روش ساده دیگر برای استفاده از بدن، راه رفتن در زمان یادگیری انگلیسی است.

With a smart phone you can make your learning mobile!

با داشتن یک گوشی هوشمند شما می توانید دستگاه یادگیری قابل حرکت خود را بسازید!

Instead of sitting on your butt, slowly losing energy, put on your headphones and go for a walk while listening to English.

به جای نشستن، و از دست دادن انرژی، هدفون خود را بگذارید و همزمان که به انگلیسی گوش می دهید شروع به قدم زدن کنید.

As you walk, your heart will pump and your brain will get more blood.

همزمان که راه می روید، قلب شما می تپد و مغز شما خون بیشتری دریافت می کند.

You’ll feel more energy and thus you will concentrate better.

شما احساس انرژی بیشتری می کنید و درنتیجه بهتر تمرکز می کنید.

You’ll probably enjoy learning more, too.

احتمالا شما از یادگیری بیشتر نیز لذت خواهید برد.

There is no reason to be limited by the old school methods.

دلیلی وجود ندارد که توسط روش های مدارس قدیمی محدود شوید.

You do not need to sit motionless in a chair while you learn.

نیازی نیست که در هنگام یادگیری، بی حرکت بر روی صندلی بنشینید .

You do not need to remain silent.

نیازی نیست که ساکت باشید.

You do not need to be bored and tired.

نیاز نیست بی حوصله و خسته باشید.

As an independent learner, you are free to learn in the way that is most effective and most enjoyable for you.

به عنوان یک انگلیسی آموز مستقل آزاد هستید که از روشی موثر تر و لذت بخش تر برای خودتان استفاده کنید.

You are the master of your own learning.

شما استاد یادگیری خودتان هستید.

Enjoy it!

لذت ببرید!

Remember the peak emotion exercise you learned?

تمرین رسیدن به قله احساسات را به یاد دارید ؟

This is another excellent way to use your body while learning English.

این یک روش عالی دیگر برای استفاده از بدن در هنگام یادگیری انگلیسی است.

Take a short “energy break.

استراحت کنید و انرژی خود را بازگردانید.

” Play your favorite energetic music.

موسیقی مورد علاقه خود را بگذارید.

Jump, shout, smile, cheer and dance for a couple of minutes.

بپرید، فریاد بزنید، لبخند بزنید، شاد باشید و برای چند دقیقه برقصید.

Fully energize your body and create peak emotions.

بدن خود را پر از انرژی کنید و قله احساسات را بسازید.

Then continue learning English.

سپس به یادگیری انگلیسی ادامه دهید.

Take these energy breaks every 20-30 minutes every time you learn English.

از این استراحت های انرژی زا هر ۲۰ – ۳۰ دقیقه یک بار هنگام یادگیری انگلیسی استفاده کنید.

I guarantee you will get better results.

من تضمین می کنم که شما نتیجه بهتری خواهید گرفت.

Watch children when they are playing.

به کودکان زمانی که بازی می کنند نگاه کنید.

They are happy, energetic and active.

آنها خوشحال، پر انرژی و فعال هستند.

Children learn best while playing.

کودکان زمان بازی کردن بهتر یاد می گیرند.

They bring an attitude of play to everything they do.

آنها نگرشی از بازی به هر کاری که انجام می دهند اضافه می کنند.

Small children don’t need much effort or discipline.

بچه های کوچک نیازی به تلاش زیاد یا نظم ندارند.

They are energized by curiosity.

آنها به واسطه حس کنجکاوی پر انرژی اند.

They learn actively.

آنها فعال یاد میگیرند.

They learn by playing and play while learning.

آنها با بازی یاد میگیرند و هنگام یادگیری بازی می کنند.

It is time for you to rediscover these natural qualities.

زمان آن برای شما رسیده که دوباره این کیفیت های ذاتی را کشف کنید.

As an adult, you still learn best in this way.

به عنوان شخصی بالغ همچنان با این روش بهتر یاد می گیرید.

You, too, benefit from being active and energized while learning.

شما نیز با فعال و پر انرژی بودن در زمان یادگیری سود می برید.

You, too, benefit from physical movement and an attitude of play.

شما نیز از حرکات بدن و نگرش بازی کردن سود می برید.

As you use the techniques and methods in this book, always do so with a fun and playful attitude!

وقتی که از تکنیک ها و روش های داخل این کتاب استفاده می کنید همیشه آنان را با حس خوشحالی و سرزندگی انجام دهید.

There are two major parts to the Effortless English system: the psychology and the method.

دو بخش عمده در سیستم Effortless English وجود دارد: قدرت روانشناسی و روش.

You know that psychology is the fuel that makes the engine go.

می دانید که قدرت روانشناسی سوختی است که موتور را به راه می اندازد.

You must develop that fuel to create higher and higher energy for learning.

شما باید سوخت خود را پیشرفت دهید تا انرژی بیشتر و بیشتر برای یادگیری ایجاد کنید.

You have learned how to use peak emotion anchoring, beliefs, and physical movement to create that fuel.

یاد گرفتید که چگونه از قله احساسات، اعتقادات و حرکات بدن برای ساخت آن سوخت استفاده کنید.

You have learned the importance of an active, playful attitude.

شما اهمیت داشتن نگرشی فعال و سرزنده را یاد گرفتید.

In the next chapter, you will learn another psychological technique for creating the most powerful fuel possible for English learning.

در فصل بعدی یک تکنیک روانشناسی دیگر برای ساختن قدرتمند ترین سوخت یادگیری انگلیسی را فرا می گیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا